How to achieve twin flame union ~ Hur uppnår jag twin flame union? 

Many twin flames have asked themselves the same question: What can I do to come into union with my Beloved twin flame?

The answer is simple and universal; you need to focus on your ascension.  

The only way you can reconnect with the other half of your soul ~ is to heal and spiritually advance. 

If you peel away the lower mind of the Ego, the lower worlds’ fear and anxiety ~ this is the only true answer. 

How?

There are many lightworkers and techniques to choose from. All of them exist on Earth to meet every group of souls’ specific needs on different levels of spiritual advancement. You need to find the technique and the lightworker that resonates with your current vibration and dedicate yourself to the process.

If you resonate with the frequency spectrum of Goddess of Light healing and the networks of High beings co~creating with me, you are welcome to walk the path of ascension with the Ascended Masters and Christed ET´s.

Your task is the one of dedication, faith, patience, and to receive ~ this is the only task you need to focus on.

With a dedication to regularity; you will over time transform, expand, and build your light quotient and more fully embody your Soul light. In this process, you will achieve a closer connection with your Soul aspect that is your Divine counterpart ~ your Beloved twin flame.

Welcome to the New Earth
With love and blessings,
Goddess of Light

Många twin flames har ställt sig samma fråga: Vad kan jag göra för att komma i union med min älskade twin flame?

Svaret är enkelt och universellt; du måste fokusera på din uppstigning, din ascension.

Det enda sättet du kan återförenas med den andra halvan av din själ är att läka och andligt avancera. Om du skalar bort Egoets lägre sinne och de lägre världarnas rädsla och ångest ~ så är det det enda sanna svaret.

Hur?

Det finns många ljusarbetare och tekniker att välja mellan. Alla finns på jorden för att möta varje grupp av själars specifika behov på olika nivåer av andlig utveckling. Du behöver hitta tekniken och ljusarbetaren som har resonans med din nuvarande vibration och dedikera dig åt processen.

Om du har resonans med frekvensspektrumet av Goddess of Light healing och det nätverk av höga ljusvarelser som förankrar healing och ljus tillsammans med mig, är du välkommen att gå uppstigningsvägen med de uppstigna mästarna och Christed ET´s.

Din uppgift är hängivenhet, tro, tålamod och att ta emot ~ det är den enda uppgiften du behöver fokusera på.

Med hängivenhet till regelbundenhet så kommer du att transformeras, expandera och bygga din ljuskvot och mer fullständigt förkroppsliga din själs ljus. I denna process kommer du att få en närmare kontakt med den själsaspekt som är din gudomliga motsvarighet ~ din älskade twin flame.

Välkommen till den Nya Jorden
Med kärlek och välsignelser, 
Goddess of Light