Twin flames are at the forefront of the 5D shift ~ Twin flames går i spetsen för skiftet till 5D 

If you have met your twin flame in this lifetime, you arranged this at a soul level to assist your spiritual growth and ascension and help Gaia transcend the 3rd-dimensional matrix and ascend into the 5th dimension. 
You are here to help transform the fear-based matrices of the 3rd dimension, break free from the old human ways, and help implement new ways of functioning and operating from the 5th-dimensional matrices of unconditional love on all levels in all areas of human life. Twin flames incarnated together are at the forefront of the paradigm shift, which is the entrance into the 5th dimension.


The transformation of these 3D matrices carries out through your own human experience; the transformation of the 3D matrices is what you experience in your own life and your own emotional experience ~ especially in relation to your Divine counterpart. Your twin flame, representing the light of your soul, triggers all darkness in you that is not in alignment with the truth and the light. Your twin flame triggers the old 3D matrices created by humankind and experienced by yourself over many karmic timelines now on the agenda for this lifetime to transform. And as your twin flame embodies your soul light, you embody the light of their soul, triggering their darkness, bringing it up to the surface to transform into light. The aspects of your soul that have experienced hurt and trauma in the karmic timelines of the 3D matrix and need to heal and once more become one with the light are making themselves known to you through your emotions and heal through your emotions.

Both you and your twin flame have down stepped your vibration to become humans in the physical, 3rd-dimensional world to do this mission; heal yourself, and through healing yourself healing humanity ~ as All are One; this is your mission and one of your purposes for incarnating. And both of you are carrying hurt, fear, and trauma. But both of you will resonate at the core of your being with the light in one another, recognizing yourself in the other.  Even if it only is on a subconscious, or soul, level.

With this understanding, you can heal yourself. And through healing yourself, healing the aspect of your soul, that is your Beloved twin flame. Do not get caught up in the games of the Ego. Keep your focus on this truth ~ and you will be liberated.
 

Peace and Light, Goddess of Light
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Om du har träffat din twin flame under den här livstiden så arrangerade ni båda detta på själsnivå för att stödja er andliga expansion och uppstigning samt för att hjälpa Gaia att överskrida den 3: e dimensionella matrisen och stiga upp i den 5: e dimensionen.

Ni är här för att hjälpa till att omvandla de rädsla-baserade matriserna i den 3: e dimensionen, bryta loss från de gamla mänskliga värderingarna och hjälpa till att implementera nya sätt att fungera utifrån den 5: e dimensionella matriserna av ovillkorlig kärlek ~ på alla nivåer inom alla områden av mänsklig liv. Twin flames inkarnerade tillsammans ligger i spetsen för paradigmskiftet, som är ingången till den 5: e dimensionen.

Transformationen av dessa 3D~matriser genomförs genom din egen mänskliga upplevelse; omvandlingen av 3D-matriserna är vad du upplever i ditt eget liv och din egen känslomässiga upplevelse ~ särskilt i förhållande till din gudomliga motsvarighet. Din twin flame, som representerar din själs ljus, utlöser allt mörker i dig som inte är i linje med sanningen och ljuset. Utlöser de gamla 3D-matriserna som skapats av mänskligheten och som har upplevts av dig själv under många karmiska tidslinjer och som nu är på agendan för att transformeras denna livstid. Och precis som din twin flame förkroppsligar ditt själs ljus, så förkroppsligar du också din twin flames själsljus, och utlöser deras mörker och tar det upp till ytan för att förvandlas till ljus. De aspekter av er själ som har upplevt trauma i de karmiska tidslinjerna i 3D-matrisen och behöver läka och återigen bli ett med ljuset gör sig kända för er genom era känslor och läker genom era känslor.

Både du och din tvillingflamma har minskat er vibration för att bli människor i den fysiska, tredimensionella, världen för att göra detta uppdrag; läka er själva, och genom att läka er själva läka mänskligheten ~ eftersom Alla är Ett; detta är ert uppdrag och ett av era syften med att ha valt att inkarnerats. Och ni båda bär sår, rädsla och trauma. Men ni båda kommer att känna resonans i kärnan av er varelse med ljuset i varandra och känna igen er själva i den andra. Även om det bara är på en undermedveten nivå, på själsnivå.

Med denna förståelse kan du läka dig själv. Och genom att läka dig själv, läka aspekten av din själ som är din älskade twin flame. Låt dig inte fastna i Ego-spelen. Håll ditt fokus på denna sanning ~ så blir du befriad.

Frid och ljus, Goddess of Light