Kanaliserade budskap

Inlägg


 

"Hälsning själar av ljus,
När vi går in i en tidslinje med större rening och sammanslagning med vårt högsta ljus, hjälper de många heliga varelserna från de högre dimensionerna oss i övergången till den 5: e dimensionen och bortom. Mänskligheten har verkligen tagit steg mot befrielse från de lägre världarna, och på senare tid har det skapats många möjligheter att växa för själarna som är redo att ta nästa steg i sin själs utveckling och utvidgas i Christ Consiousness och ljus.
Många starseeds finns på jorden. Vissa har bott här från början av sin existens och av Gaias existens som en fysisk planet, vad man nu kan kalla inhemska arter, men många starseeds som härrör från andra stjärnsystem och planeter har senare frivilligt sänkt sin vibration för att kunna inkarnera som människa för att ta skolan för lärande på Gaia i deras själars andlig utveckling.
Faktum är att Gaia i Vintergatan är en önskvärd skola att lära sig att delta i, eftersom potentialen att expandera i ljus och medvetenhet som en själ är större på Gaia i Vintergatan än i andra galaxer.
Gaia är i kosmiska mått en ung planet. Hon är knappt ett par miljarder år i linjär tid.
Hon fanns på de eteriska planen innan hon blev solid och har varit bebodd av ljusvarelser nästan från början.
I början vibrerade Gaia på en mycket högre dimension och frekvens än hon är nu, fina vänner. Som spädbarn var hon rent ljus, född från Guds kosmiska hjärta innan hon började anta sin vibrationsfrekvensidentitet. I tidslinjerna före de senare tidslinjerna i Lemuria, som de flesta ljusarbetare är något bekanta med, vibrerade hon inom frekvensspektren för den 10: e dimensionen.
Frekvensspektren inom den 10: e vibrationen är vad du kan kalla hennes ursprungliga vibrationsfrekvensidentitet.
Under tidslinjerna i Lemuria börjar oetiska krafter att manipulera hennes ljus, och även om detta kan ha inträffat tidigare, den här gången ledde påverkan, under en lång period av linjär tid, till att mänskligheten förr från Nåd i de Atlantiska tidslinjerna. När mänskligheten föll från nåd fanns det inte en enda människa på Gaia som erkände Gud. Mänskligheten hade fallit i minnesförlust av varifrån de kommer och vilka de är, vilket är en ren återspegling av Gud. 
Slöjorna av illusion, dualitet och polaritet hade infiltrerat alla människors sinnen och hjärtan. Nu levande i illusionen att man är skild från Gud, från varandra och, skild från Gaia. I grund och botten lenades i en illusion att man är skild från Allt som Är.
Venusierna ingrep på begäran av den intergalaktiska kommittén och kallade till 144 000 själar för att rädda Gaia från Fallet från Nåd. Ledda av själarna som du känner till som Sanat Kumara och Lord Gautama Buddha. Dessa vackra själar av ljus byggde Shamballa, som då låg på det fysiska planet, där denna armé av ljus skulle bo på jorden. De skulle förankra ljuset en gång till på Gaia: nå ut till människor, kommunicera med de själar som var mottagliga för det högre ljuset och föra dem ur illusionsslöjorna.
Förutom Venusianerna skickade Arcturians och Pleiadians styrkor för att hjälpa Gaia från deras stjärnskepp. Och gör det fortfarande, till den här dagen.
Det är från den punkten, när mänskligheten inledde sitt motstånd mot onda krafter, assisterad av Venusierna, Arkturierna och Pleiadianerna, som du kan sätta i kontext din egen andliga resa och evolution i ljus. 
Du är här för att vara en av människorna, en själ inkarnerad i ett fysisk kropp och ta på dig det mänskliga medvetandet. som en frivillig själ till moder Jord, för att hjälpa henne i processen att återvända till sin vibration i den 10: e dimensionen. 
Du har nått en viss grad av andlig utveckling och uppvaknande till din själs ljus, så att du börjar komma ihåg vem du är och var du kommer ifrån. Du är mottaglig för ljus och hjälper därmed till att förankra ljus. Du är ett heligt ljus, och det är genom ditt engagemang, din andlig praktik och ditt fokus på din anslutning till ljus med hängivenhet och disciplin, som du kan göra en förändring för dig själv och andra. Du är här för att bekämpa slöjorna av illusion, 3D-kollektiva medvetandet, dualiteten och polariteten, och detta genom din hängivenhet till ljus.
Och i denna process kommer du att lära dig, växa, expandera och utveckla ditt medvetande.
På detta sätt, i processen att återvända till sin ursprungliga frekvens, fungerar Gaia som en läroskola för de själar som ansöker och blir utvalda att inkarnera på Gaia, och i gengäld växer du och lär dig.
Denna helande överföring av ljus kommer att hjälpa till att väcka minnet om dina Christed ET Selves, som smälta samman på en djupare nivå med ditt Pleiadiska Jag, Andromediska Jag, Arkturiska Jag, ditt Sirianska Jag och alla andra Higher Christed ET-Jag som du är.”

Med kärlek och välsignelser, Susanna


Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.

Läs hela inlägget »

If you have met your twin flame in this lifetime, you arranged this at a soul level to assist your spiritual growth and ascension and help Gaia transcend the 3rd-dimensional matrix and ascend into the 5th dimension. 
You are here to help transform the fear-based matrices of the 3rd dimension, break free from the old human ways, and help implement new ways of functioning and operating from the 5th-dimensional matrices of unconditional love on all levels in all areas of human life. Twin flames incarnated together are at the forefront of the paradigm shift, which is the entrance into the 5th dimension.


The transformation of these 3D matrices carries out through your own human experience; the transformation of the 3D matrices is what you experience in your own life and your own emotional experience ~ especially in relation to your Divine counterpart. Your twin flame, representing the light of your soul, triggers all darkness in you that is not in alignment with the truth and the light. Your twin flame triggers the old 3D matrices created by humankind and experienced by yourself over many karmic timelines now on the agenda for this lifetime to transform. And as your twin flame embodies your soul light, you embody the light of their soul, triggering their darkness, bringing it up to the surface to transform into light. The aspects of your soul that have experienced hurt and trauma in the karmic timelines of the 3D matrix and need to heal and once more become one with the light are making themselves known to you through your emotions and heal through your emotions.

Both you and your twin flame have down stepped your vibration to become humans in the physical, 3rd-dimensional world to do this mission; heal yourself, and through healing yourself healing humanity ~ as All are One; this is your mission and one of your purposes for incarnating. And both of you are carrying hurt, fear, and trauma. But both of you will resonate at the core of your being with the light in one another, recognizing yourself in the other.  Even if it only is on a subconscious, or soul, level.

With this understanding, you can heal yourself. And through healing yourself, healing the aspect of your soul, that is your Beloved twin flame. Do not get caught up in the games of the Ego. Keep your focus on this truth ~ and you will be liberated.
 

Peace and Light, Goddess of Light
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Om du har träffat din twin flame under den här livstiden så arrangerade ni båda detta på själsnivå för att stödja er andliga expansion och uppstigning samt för att hjälpa Gaia att överskrida den 3: e dimensionella matrisen och stiga upp i den 5: e dimensionen.

Ni är här för att hjälpa till att omvandla de rädsla-baserade matriserna i den 3: e dimensionen, bryta loss från de gamla mänskliga värderingarna och hjälpa till att implementera nya sätt att fungera utifrån den 5: e dimensionella matriserna av ovillkorlig kärlek ~ på alla nivåer inom alla områden av mänsklig liv. Twin flames inkarnerade tillsammans ligger i spetsen för paradigmskiftet, som är ingången till den 5: e dimensionen.

Transformationen av dessa 3D~matriser genomförs genom din egen mänskliga upplevelse; omvandlingen av 3D-matriserna är vad du upplever i ditt eget liv och din egen känslomässiga upplevelse ~ särskilt i förhållande till din gudomliga motsvarighet. Din twin flame, som representerar din själs ljus, utlöser allt mörker i dig som inte är i linje med sanningen och ljuset. Utlöser de gamla 3D-matriserna som skapats av mänskligheten och som har upplevts av dig själv under många karmiska tidslinjer och som nu är på agendan för att transformeras denna livstid. Och precis som din twin flame förkroppsligar ditt själs ljus, så förkroppsligar du också din twin flames själsljus, och utlöser deras mörker och tar det upp till ytan för att förvandlas till ljus. De aspekter av er själ som har upplevt trauma i de karmiska tidslinjerna i 3D-matrisen och behöver läka och återigen bli ett med ljuset gör sig kända för er genom era känslor och läker genom era känslor.

Både du och din tvillingflamma har minskat er vibration för att bli människor i den fysiska, tredimensionella, världen för att göra detta uppdrag; läka er själva, och genom att läka er själva läka mänskligheten ~ eftersom Alla är Ett; detta är ert uppdrag och ett av era syften med att ha valt att inkarnerats. Och ni båda bär sår, rädsla och trauma. Men ni båda kommer att känna resonans i kärnan av er varelse med ljuset i varandra och känna igen er själva i den andra. Även om det bara är på en undermedveten nivå, på själsnivå.

Med denna förståelse kan du läka dig själv. Och genom att läka dig själv, läka aspekten av din själ som är din älskade twin flame. Låt dig inte fastna i Ego-spelen. Håll ditt fokus på denna sanning ~ så blir du befriad.

Frid och ljus, Goddess of Light

Läs hela inlägget »

Many twin flames have asked themselves the same question: What can I do to come into union with my Beloved twin flame?

The answer is simple and universal; you need to focus on your ascension.  

The only way you can reconnect with the other half of your soul ~ is to heal and spiritually advance. 

If you peel away the lower mind of the Ego, the lower worlds’ fear and anxiety ~ this is the only true answer. 

How?

There are many lightworkers and techniques to choose from. All of them exist on Earth to meet every group of souls’ specific needs on different levels of spiritual advancement. You need to find the technique and the lightworker that resonates with your current vibration and dedicate yourself to the process.

If you resonate with the frequency spectrum of Goddess of Light healing and the networks of High beings co~creating with me, you are welcome to walk the path of ascension with the Ascended Masters and Christed ET´s.

Your task is the one of dedication, faith, patience, and to receive ~ this is the only task you need to focus on.

With a dedication to regularity; you will over time transform, expand, and build your light quotient and more fully embody your Soul light. In this process, you will achieve a closer connection with your Soul aspect that is your Divine counterpart ~ your Beloved twin flame.

Welcome to the New Earth
With love and blessings,
Goddess of Light

Många twin flames har ställt sig samma fråga: Vad kan jag göra för att komma i union med min älskade twin flame?

Svaret är enkelt och universellt; du måste fokusera på din uppstigning, din ascension.

Det enda sättet du kan återförenas med den andra halvan av din själ är att läka och andligt avancera. Om du skalar bort Egoets lägre sinne och de lägre världarnas rädsla och ångest ~ så är det det enda sanna svaret.

Hur?

Det finns många ljusarbetare och tekniker att välja mellan. Alla finns på jorden för att möta varje grupp av själars specifika behov på olika nivåer av andlig utveckling. Du behöver hitta tekniken och ljusarbetaren som har resonans med din nuvarande vibration och dedikera dig åt processen.

Om du har resonans med frekvensspektrumet av Goddess of Light healing och det nätverk av höga ljusvarelser som förankrar healing och ljus tillsammans med mig, är du välkommen att gå uppstigningsvägen med de uppstigna mästarna och Christed ET´s.

Din uppgift är hängivenhet, tro, tålamod och att ta emot ~ det är den enda uppgiften du behöver fokusera på.

Med hängivenhet till regelbundenhet så kommer du att transformeras, expandera och bygga din ljuskvot och mer fullständigt förkroppsliga din själs ljus. I denna process kommer du att få en närmare kontakt med den själsaspekt som är din gudomliga motsvarighet ~ din älskade twin flame.

Välkommen till den Nya Jorden
Med kärlek och välsignelser, 
Goddess of Light

Läs hela inlägget »

The Ego, my friends, is the aspects of you that you will see through when you are in the process of transcending them, for the lower Ego is invisible to them caught in the webs of the lower world and the lower Self.
 
You know when you have started transcending the lower Ego when you do not need confirmation, validation, appreciation, or being told what to do and how. These are the needs and the traits of the lower Ego, the smaller Self. 

When you have obtained a certain level of Self Mastery, you will not need confirmation, validation, appreciation, or to be told what to do and how  ~ for you will already know and feel in your heart that you are worthy and loved, and the almighty truth always guides you. And then you do not care about what others think about you, your path, and your Way of truth, and you are always comforted and safe. You do not need anything from anyone outside yourself to comfort you ~ for you are One with the light and the truth. You have then become the very essence from which the lower Ego seeks comfort.

With love and blessings,
Goddess of Light

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.
 

Läs hela inlägget »
Horus

I AM Horus!
I come to you to speak on the topic of surrendering to love and persisting through times of challenge and pain.
There is an illusion within the 3D Matrix that surrendering to light, love, and God means being free from emotional pain. This is an illusion which in itself can make you lose the very trust that you strive to achieve. To truly surrender to love means persisting and staying in the vibration of love and trust during heartache and pain.
Do not fall into the illusion that life is free of pain, and the illusion that if you are loving, and surrender to love and to God, that you will be free of pain, This earthly plane is a school of learning! Although surrendering to the energy of love, releasing fear, fear-based thinking, and old templating will bring you more joy, happiness, and abundance ~ always remember that it does not mean you are not going to hurt from time to time! Keep your faith and trust.

Breaking down is part of the growth. For each step you take towards greater happiness, inner balance, and ascension, there will be an initiation ~ a passage and rite, a challenge ~ so do not think that life failed you, and stop believing in the love and trust in your heart, just because something seemingly bad happens in your life!

Disbelief and being "on guard" for the next bad thing to happen is a very common way of approaching life for many humans connected to the 3D Matrix and its illusive webs of energy. This is an emotional defense created within the lower mind and the lower bodies. But this energetic defense also shuts out many positive things.

So trust ~ and dare to do it! Yes, it takes courage to make the choice to trust! Always trust. You have to open your heart! ~ be willing to experience failure, feel disappointment, and feel sadness because you do not get what you desire! But the strength lies in learning not to be affected by the turmoil in your lower bodies, and always trust ~ inspire of failure. And why should you not trust? The next positive thing is right around the corner. And it might be an even better one just because you've struggled through the heartache of the perceived  "failure". A "failure" that years from now will also show you, you actually won something of even greater value. See? All things unfolding in your life will eventually always lead to Soul growth ~ and soul growth my friends is growth in happiness. And this even if you perceive them as "good" or "bad". You just might not see the long term purpose for the time being. So, trust. Have the courage to feel love and trust!
I AM Horus, I bring you peace and insight. Walk with peace and love."

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.
 

Läs hela inlägget »

This is a channelled message to whomever benefits from it.

This is an elaboration on the topic of logic and a new paradigm.

The era of natural science, and only believing in what you can see and prove, is at it's end. For a long time the greater part of humanity as a collective has been stuck in a 3D template of thinking that has been restricted to logic. For a long time many souls have also been breaking away from this template, and now the numbers are now nearing the point when it's about to tip over. Science is of good things, but solely relying on it is part of an old paradigm. And the everyday thinking pattern stuck in the template of logic is also. This is starting to show in your society. People are starting to believe and trust in the energy and frequency of love and higher consciousness. And those that are in power in your governments are also tapping into higher consciousness and the wisdom that lies there. The new values are taking form and things are shifting sweet friends. This is of great joy and happiness.

With love and blessings,

The Elders, The Council of 12 for Multi~Univesal Universe

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.

Läs hela inlägget »

You are a great powerful soul.

You are born onto this earthly plane to do great things for humanity on an energetic Soul level. You know this to be true in your Heart. You have felt a yearning, your Heart has been searching. You know in your Heart that you are destined to do great things. You are not only your earthly vessel. You are most of all a Soul. And you have a lot of power in you to make an impact n this world. This you have known and felt in your deepest core, and we are here to confirm that yes, you are right.

To you with love

The Sisterhood of the Rose

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.
 

Läs hela inlägget »

A channelled message to whom ever it feels relevant to.

This is an elaboration on the topic of trust.

When something feels good, flows easily and without effort the tendency for humans as a collective has been to question it. You have a saying that confirms this phenomena: "it's too good to be true".

Things are never too good to be true precious friends. You are worthy of good things and good things will always flow to you without effort, you just have to be able to receive.

It is of uttermost importance that you as a human collective now are seeing through the 3D templates of fear that create the illusion of unworthiness. This to be able to receive. Once recognizing such templates many of them are being erased by pure will and intention. Many of you are working on this already, and many of you will.

With love and light to you all

The Company of Heaven

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.
 

Läs hela inlägget »
Board of Karma , rådet som du bestämmer dina själsliga kontrakt med. Board of Karma , rådet som du bestämmer dina själsliga kontrakt med.

Din andliga resa har ett mål, och det är att uppnå en återkoppling och en sammansmältning med Universum. Det är en resa av Self Mastery. Soul~embodiment och Self Realization genom personlig utveckling och att avancera spirituellt. 

Self Mastery innebär kortfattat: en fulla förmåga att vara Ett med Universum och få alla svar och allt du behöver inom Dig genom din sammansmältning med Universum. Soul~embodiment innebär sammanfattat: att besjäla kroppen, att sammansmälta med ditt Högre Jag och senare, i ett mer avancerat skede, sammansmälta med din I AM presence i den fysiska dimensionen. Self~realization avser den process i vilken du lär känna dig själv och förverkligar ditt hjärtas önskan, din Soul Mission. Alla dessa processer sker parallelt över tid på din ascension~resa och innebär att du sammansmälter dina själsliga aspekter med dina mänskliga aspekter, och på den resan höjer du din vibration. Men hur är din kropp kopplad till din själ och Universum? Och hur hjälper healing?

HUR DITT MÄNSKLIGA JAG ÄR SAMMANKOPPLAT MED DINA SJÄLSLIGA ASPEKTER OCH UNIVERSUM
DITT ENERGISYSTEM
De delar av ditt energisystem som finns i och omkring din fysiska kropp kopplar din kropp med Universum och din själ. Du har dina chakran, meridianer och nadis, inuti kroppen och din aura strax utanför kroppen. De består av energi och håller, förmedlar och tolkar energi i din fysiska värld. Chakrana är den del av energisystemet som har högst densitet, därefter kommer meridianer, nadis och auran. Din fysiska kropp består också av energi, men den har mycket högre densitet än ditt energisystem. Det är därför din kropp har fast form. Men i sin minsta beståndsdel så består även din kropp av energi. Din allra minsta byggsten, fotonen, är en energifrekvens och din kropp är ett mikrokosmos som är ett nätverk av energistrukturer. Du har flera parallella ljusflöden längst med och inuti din ryggrad. Du har axiotonala linjer av ljus som flödar längst med dina akupunkturmeridianer, som även de är kopplade till virvlar av ljus (vortexes of light). Alla i ett oerhört komplext nätverk av energisträngar och många fler energimässiga strukturer och mekanismer som reagerar med ljusets hastighet. 

DU ÄR ETT MIKROKOSMOS SOM ÄR EN DEL AV MAKROKOSMOS
Din kropp är ett mikrokosmos. Den är ett subsystem som är en del av det större subsystem som är Gaia. Som i sin tur är en del av det ännu större subsystem som vi kallar för vårt Solsystem, som i sin tur är en del av det subsystem som är galaxen Vintergatan - och så vidare. Alla dessa subsystem, eller mikrokosmos,  är en del av det makrokosmos som är Universum. 

Genom ditt energisystem så har du också den energimässiga kopplingen till Gaia. Du har energisträngar till hennes ley linjer, chakran, hennes eteriska kristallhjärta och energimallar. Du har genom ditt energisystem också en koppling ännu längre ut: till vår Sol och dess själ samt de Solar Logos som håller ljuset och koderna av den eteriska Solen: Helios och Vesta. Du har genom ditt energisystem koppling ännu längre ut till Solsystemet och alla de Christed ET´s - det vill säga Gudomliga utomjordingar - som håller en mycket hög frekvens.. Genom ditt energisystem, som är kopplat till den fysiska kroppen, så interagerar du med alla dessa aspekter av Universum - och även Ditt högre Jag, dina Christed ET Self, ditt Atlantian Self, ditt Lemurian Self, din Over-Soul och din I AM presence.

Din kontakt med Universum, Gaia, Solen, stjärnsystem och dina höge aspekter finns potentiellt sett alltid där, men det kan finnas blockeringar för att den kontakten ska vara fri och hel och det kan finnas blockeringar för att energin ska flöda fritt mellan Dig, Universum och dina högre aspekter Det är ur mitt perspektiv healingens övergripande syfte att återställa den kontakten. 

HEALINGENS ROLL PÅ GAIA
Det finns healing och healers på olika nivåer på Gaia. Alla healers har en roll att spela och alla har en roll i att bidra till att återkoppla Gaia och allt hennes liv till Universum. Olika healers arbetar på olika nivåer som vibrerar på frekvensspektrum som tillhör olika dimensioner. Detta för att det ska finnas healing och healers på alla energispektrum som har resonans med de personer som vibrerar på just det frekvensspektrumet och som behöver hjälp. Det finns även här subnivåer, olika healing och typer av healers inom samma spekrum - som har resonans med olika människor.

När du får healing i sessioner så sker det inom ett frekvensspektrum som vibrerar på den 7e - 12e dimensionen. Du sammankopplas du med de mikrokosmos och det makrokosmos av ljus ,som utgör Universum. Genom kanaliserad healing i sessioner så interagerar du med och implementerar ljudfrekvenser, ljudkoder, ljuskoder, nyckelkoder, numerologier, färgfrekvenser och geometrier. Det sker också en transformation av mänskligt trauma som du bär på - i ditt energisystem och som finns i dina Akashic records - som när det transformeras gradvis återställer din kontakt med Univesum.
Kanaliserade sessioner verkar för en ökad sammankoppling med dessa mikrokosmos och med makrokosmos på kvant~ och metanivå. Detta är ett av de övergripande syftena med healingen som jag förmedlar inom det frekvensspektrum som jag arbetar inom. 

OLIKA HEALINGFREKVENSER
Olika frekvensspektrum förmedlade av olika healers genom olika former av healingar förmedlar olika ljudfrekvenser, ljudkoder, ljuskoder, nyckelkoder, numerologier, färgfrekvenser och geometrier etc. De frekvensspektrum som jag arbetar med som kommer igenom i kanaliserad healing - hittas inom ett relativt högt frekvensspektrum. Healingen syftar till att sammankoppla dig med mikro- och makrokosmos, Universum (Alltet) och uppgradera Dig så att du vibrerar på en högre nivå - den nivån som du har möjlighet att vibrera på vid den här tidpunkten i Gaias spirituella evolution. Det är genom den här typen av healing arbete och energiarbete som din kalibrering till den högre energin av Universum sker, och du uppnår högre och högre grad av Self Mastery och Soul~embodiment. Du uppnår en personlig utveckling och går framåt i ditt liv på olika sätt genom Self~realization.

SELF MASTERY, SOUL~EMBODIMENT & SELF~REALIZATION
Self Mastery: din fulla förmåga att vara Ett med Universum och få alla svar och allt du behöver inom Dig genom din sammansmältning med Universum. Detta innebär i stor utsträckning att inte känna behov av någonting utanför Dig själv (med undantag för grundläggande mänskliga biologiska drifter och behov, även om upplysta individer kan överstiga detta till olika grad). Behovet av uppfyllnad utifrån försvinner gradvis med ökad Self Mastery eftersom det vid ökad Self Mastery infinner sig en känsla och upplevelse av att det inte finns något som Är utanför dig. Det finns ingen separation, du är sammansmält med Allt. Du är sammansmält och sammanlänkad med alla mikrokosmos och genom det med makrokosmos: Universum. Med ökad Self Mastery så uppnår du också gradvis förmågan att acceptera, möta och hantera alla känslor och alla situationer. Du får en ökad förmåga att ha kontroll över ditt liv och att leva naturligt och utan ansträngning i enlighet med Universums högsta lagar - law of attraction och manifestaton.

Soul~embodiment: att besjäla kroppen, att sammansmälta med ditt Högre Jag och senare, i ett mer avancerat skede, sammansmälta med din I AM presence i den fysiska dimensionen.  En process som sker gradvis och parallellt med din ökade grad av Self Mastery. På din resa av Soul~embodiment så uppstår gradvis en ökad förmåga till total självkärlek och att överstiga det lägre negativa Egot. Det ger en gradvis ökad förmåga till att älska och acceptera alla dina känslor och upplevelser och omfamna dem i din kärlek. Genom detta så transformeras de när de uppstår. Du uppnår gradvis, genom din ovillkorliga självkärlek, en ökad kontakt med Alltet, med Universum.

Self~realization: den andliga process i vilken du lär känna dig själv och förverkligar ditt hjärtas önskan och högre mening, din Soul Mission. Self~realization är en process av att lära känna sitt autentiska Jag, sitt Högre Jag, och manifestera sitt Högre Jags högre mening i den fysiska världen.

Du valde att inkarnerades i den här skolan som är Gaia för att lära dig och utvecklas, och du tar varje dag steg mot ökad Sel Mastery, Soul~embodiment och Self~realization. 

Namaste, Susanna

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.

Läs hela inlägget »

Vi är The Sacred Couple Council of Light,

När du kom ned som själ i en fysisk kropp så sammansmälte du med det mänskliga medvetandet och energimallarna av den 3e dimensionen (3D). Det innebär att du till stor grad glömmer ditt autenstiska Jag, ditt Högre Jag som är en av dina själsaspekter, När du stiger ned i en kropp så glömmer du också delvis den autentiska relationen med din twin flame, som existerar Högre Jag till Högre Jag och upp. När du delvis tappat kontakten med ditt Högre Jag så innebär det också att du kan tappa kompassen som navigerar dig mot ljus och kärlek - eftersom ditt Högre Jag är din länk till högre medvetande och visdom.

Har du träffat eller fått kontakt din twin flame i den fysiska dimensionen (3D) så innebär det allra oftast att du träffar din twin flame och har kontakt med din twin flame både genom mänskligt medvetande till mänskligt medvetande, men också Högre Jag till Högre Jag. Beroende på din unika situation, själsliga kontrakt och andliga utveckling så kommer du att vara mer eller mindre i kontakt med de lågfrekventa mänskliga mallarna och det mänskliga medvetandet och mer eller mindre kontakt själ till själ. Generellt och vanligast är att du har mindre kontakt med din själsliga kompass när du först träffat din twin flame. Det innebär att du kommunicerar och interagerar genom de mänskliga mallarna till större del i början av din twin flame-resa i den här inkarnationen. Det innebär att ni kommer att interagera och kommunicera genom de mänskliga medvetandet och det 3D-medvetande som är lågfrekvent - drama, konflikter och så vidare.  

För dig som är fast i 3D-nät av lågfrekventa energier så kommer här vägledning:

 • Att du har träffat din twin flame innebär inte nödvändigtvis att du ska vara i en par-relation med din twin flame
 • Twin flame union sker själ till själ, inte i det fysiska
 • Mötet med din twin flame syftar först och främst till din personliga utveckling, inte en parrelation.
 • Union med din twin flame - själ till själ - sker genom din egna personliga utveckling -andlig, mentalt och känslomässigt.
 • Twin flame-relationen ska aldrig vara destruktiv, precis som vilken annan relation som helst: inget våld, inga droger, inget utnyttjande, ingen regelbunden manipulation, lögner, svek,, otrohet och så vidare.
 • Din twin flame union med din twin flame sker själ till själ genom din kärlek till dig själv. 
 • Du kan stå i din kraft och ändra dig själv och göra egna val för att göra dig lycklig. Du kan inte ändra på din twin flame eller någon annan för att göra dig lycklig. Att inse detta är att stiga in i din Kraft på din Resa av Self Mastery.
Du läker relationen med din twin flame genom att läka dig själv. Detta eftersom vägen till Self mastery och Soul embodiment sker på vägen av självkärlek, kärlek och ljus. Det är vägen till Twin flame union.

Vi hälsar dig,
The Sacred Couple Council of Light

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisnig i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.
 
Läs hela inlägget »

You are greeted sweet one.
We are the Company of Heaven and this is a message concerning your Twin flame journey.
If you are on the Twin flame Journey You might be caught up in the entanglement of duality, polarity and illusion of the of the 3rd dimension. This dimensions and its webs of low vibrations will bring with it the believe that the Twin flame Journey is only about a romantic relationship. You will be caught up in the illusion that it is all about your union in the physical. 

We are here to remind You that The most important thing You need to know about the Twin flame Journey is that it is not about the union in the physical. In fact it is a union Soul to Soul. 

And It is Only Through your own Self exploration and understanding of Self that You will come into union with your Twin flame. It is only through your mindful Journey of Self Mastery and Soul embodiment and through union with YOUR Self that You will come into union with your beloved Twin flame.
Some of You are designed to be in a relationship in the 3rd dimension before You are able to unite Soul to Soul to the fullest degree. This to uncover, bring up to the surface and transform some of the trauma and low vibrational energies that You are here to dissolve through your physical experience. These relationships will be challenging, as You will face within the relationship, the low vibrations it is designed to bring up to the surface to dissolve. These relationships will be as challenging for You as if You where not in a relationship with your Twin flame. But both paths will bring you riches as intended by your unique Divine plan.

The happiness does not lie in togetherness in the physical, true happiness lies within the Soul and your merging with Self. 

So if You truly desire a union with your beloved Twin flame- be mindful, sweet one, of your state of consciousness and where your thoughts and focus linger. Is your energy focused on a relationship? Or is it focused on finding your true Self, taking steps towards Self Mastery and your inner strength that lies within? For this is the path that will lead You to emotional freedom and happiness. And union with your beloved Heart to Heart, Soul to Soul, Higher Self to Higher Self.

 So within, so without.

We are the Company of Heaven
..............................................................................................................................................................................

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.
 

Läs hela inlägget »

Din fortsatta healingprocess 2020 - budskap från The Company of Heaven
Vi hälsar dig ljuva vän. Din healingprocess är noga övervakad av The Company of Heaven, The Planetary Spiritual Hierarchy, dina högre aspekter, alla dina guider av ljuset och dina vänner och familj av ljuset. Under och efter en healingsession kanaliserad av denna kanal så befinner du dig under påverkan av höga energier och under påverkan av guider, Höga Mästare, Christed ETs, Gudar och Gudinnor. Detta är en process som startar under sessionen och pågår under dagar, veckor, ibland månader.

Den mesta av healingen sker mellan sessionerna i samarbete med dina Högre aspekter av ljuset samt alla de Höga ljusmästare av ljuset som samarbetar med dig just Nu. Om den processen inte får ta plats så skapas mer blockeringar, och i vissa fall skador på energisystemet, dina energimässiga strukturer. ditt DNA och dina Akashic records. 

Om du tar sessioner med denna typ av healing, som är multidimensionell och verkar inom tid-och rymd kontinuum, för ofta så kommer du inte att hinna bearbeta, rensa ut och implementera det som du behöver mellan sessionerna. Detta därför att den mesta healingen sker mellan sessionerna - i meditation, i ditt drömtillstånd, på cellnivå, i alla dimensioner och tidslinjer och i alla de fysiska och energimässiga strukturer som är Du.

Var medveten om att dina ego-aspekter, som styrs av låga frekvenser så som rädsla, ensamhet, övergivenhet, skam och mänsklig logik, kan styra dig i dina val. Om du är driven av dina egoaspekter att ta för många sessioner på kort tid så kan inte Vi - Dina högre aspekter av Ljuset, guider av Ljuset, familj och vänner av Ljuset som är Universum - hjälpa Dig fullt ut. Vi jobbar då, så att säga, i motvind. Vi ber dig därför att vara medveten om dina ego-aspekter och följa våra instruktioner. 

Vi hoppas att denna information ska upplysa Dig och leda dig.

ORIGINAL IN ENGLISH
Your continued healing process 2020 - message from The Company of Heaven
We greet you sweet friend.
Your healing process is closely monitored by The Company of Heaven, The Planetary Spiritual Hierarchy, all your guides of the light and your friends and family of the light. During and after a healing session channeled by this channel you are under the influence of high frequencies and under the influence of the Ascended Masters, Christed ETs, Gods and Goddesses. This is a process that starts during the session and lasts for days, weeks, sometimes months. Most of the healing takes place between the sessions in collaboration with your Higher Aspects of Light as well as all the High Beings of Light working with you in this Now. If that process is not allowed to take place, more blockages, and in some cases damage to the energy system, your other energy structures. your DNA and your Akashic records. If you take sessions with this type of healing, which is multidimensional and operates within the time and space continuum, too often - you will not be able to process, clean, and implement what you need between sessions. This is because most healing takes place between the sessions - in meditation, in your dream state, at the cellular level, in all dimensions and timelines, and in all the physical and energy structures that are You. Be mindful of your ego aspects, which are governed by low frequencies such as fear, loneliness, abandonment, shame and human logic, it can easily decieve you in your choices. If you are driven by your ego aspects to take too much healing in a short space of time, We - Your higher aspects of the Light, guides of the Light, family and friends of the Light who are the Universe - cannot help you fully. We are in this case working, so to speak, in headwinds. We therefore ask you to be aware of your ego aspects and follow our instructions.

We hope this information will enlighten you and guide you.
With light and love, The Company of Heaven "

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.
 

Läs hela inlägget »

Känner du dig trött, utmattad? Som i en dagdröm? Kastas du snabbt mellan olika känslor? Då kan det vara en tröst och ge lugn att veta att det sker massiva skift på en energinivå, ända sedan den 13 juni, och detta kommer att fortsätta fram till 8 augusti, och initiera uppgraderingar och integreringar i dina energiska strukturer som påverkar ditt energisystem, DNA och alla andra energiska strukturer som energimässiga programmeringar och mallar. Hela ditt varande (your BEing) jobbar inensivt på en (för många) djupt omedveten nivå. Vad du kanske är mycket mer medveten om är att du upplever trötthet, negativa tänkande, frustration, sorg, ångest, gamla konflikter som blossar upp inom dig, relationer i turbulens, att du inte känner som dig själv, känner dig avskuren från din fysiska verklighet eller väldigt känslig. Andra symptom kan vara att du sover mycket, men är trött ändå, huvudvärk, illamående, stickningar i armar, ben eller andra delar av kroppen. Det här är uppstigningssymtom (ascenison), Du rensar ut rädsla, gamla emotionella och mentala mallar - vissa av er rensar för förfäder och kollektiva mallar (stort jobb!) - det sker uppgradering av olika delar av din energimässiga varelse som chakrer, meridianer, nadis och så vidare. Det här är massiva saker, så se till att du tar väl hand om dig.
Det här är två övningar för att få dig att må bättre och att ta dig igenom denna del av uppstigningen smidigare:

Be Vywamus att expandera ditt energisystem
Detta kommer att öppna ditt energisystem för att göra plats för allt ljus, energi och information som flödar in i hela din kropp och energisystem under denna period och hjälper dig också att släppa ut några av de gamla energierna som du bär. Tecken på att energisystemet är överbelastat eller blockerat för att ta emot större mängd energi som flödar in är bl.a. huvudvärk samt en obehagskänsla. Denna visualisering hjälper oftast direkt. Prova att göra den regelbundet under några dagar.

Sitt eller ligg ner med din ryggrad rakt. Säg högt eller inom dig:
" Vywamus, öppna min Sushumna, nadis, meridianer, antahkarana, galactic cord, grounding cord och mitt nervsystem. Jag ber dig att uppgradera och stärka alla dessa delar av mig och rensa eventuella blockeringar, så att jag kan ta emot det som är för mitt högsta bästa." Bara slappna av och ta emot detta. Om du har problem med att slappna av och ta emot, gör du energirening och försök igen.


Grunda dig med Atlantis
Just nu kan det vara av stor betydelse för vissa att grunda sig ordentligt. Om du känner dig nere, tung, orkeslös och känslig så kan du behöva detta. Med alla energier som strömmar in (högvibrationell energi) - delvis det intensiva solljuset vi har upplevt i Sverige de senaste 3 månaderna - kan du behöva grunda ordentligt dig för att hålla dig balanserad och inte bli alltför överväldigad.

Jag har nyligen blivit visad av Spirit att det finns Atlantean starseeds inkarnerade som behöver, inte bara grundas med Moder Jord i denna tidslinje och dimension, utan också grundas med Moder Jord vid Atlantis tid. Det jag såg var en dimension under Moder Jords kristall-hjärta, som var en portal till den dimension där Atlantis existerar. Moder Jorden grundande energi i denna dimension blev jag visad som ett vitt ljus, blåaktig vid kanterna istället för ett gyllene ljus - vilket är hur jag ser Jordens Grundande energier i denna dimension. Jag visades detta och för att kunna förmedla detta till klienter och kommunicera detta också på grund av det ökade behovet hos atlantiska starseeds att grunda. Jag fick också veta att jordens energier vid Atlantis tid är mycket kraftfullare och renare och denna energi, och dess atlantiska energisignatur, är väldigt bra för atlantiska starseeds nu för att underlätta och integrera denna fas av ascensionprocessen. Det underlättar att connecta med sina atlantiska rötter och sitt atlantiska Jag, och därmed sitt autentiska jag och sin styrka som själ.

Visualisering
Sitt eller ligg ner med din ryggrad rakt. Visualisera en gyllene ljusstråle som kommer från Source/Universum/Gud, som går in i ditt kronchakra (toppen av huvudet) och genom din kropp genom din ryggrad och ut genom din baschakra (svanskotan). Visualisera att ljusstrålen går ner till Moder Jord, in i hennes Kristall-hjärta i mitten av jorden. Nu visualiserar strålen att gå genom Moder Jords kärna och in i en annan dimension, till Moder Jord vid Atlantis tid. Ljusstrålen går in i hennes kristallhjärtat, kärnan i Moder Jord i denna dimension. Förankra strålen där. Du kan också visualisera rötter som förankras fast där. För nu upp Moder Jorden energi från denna dimension, upp genom denna stråle av ljus och genom rötterna, upp i din kropp. Fyll varje cell, varje chakra, varje organ, din aura och hela ditt energisystem. Om du är mottaglig för denna energi kommer du att känna det som en lugn, expanderande, glad känsla. Om du inte känner det betyder det inte nödvändigtvis att du inte är ett atlantisk starseed, eller inte är i behov - det kan helt enkelt vara så att du har en blockering eller inte mottaglig för den av någon anledning. Om du inte känner det - försök med att fråga ärkeängeln Michael och Lords of Karma att lösa blockeringar för att ta emot eller gör energirening, och försök igen.

Namasté, Susanna

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.
 

Läs hela inlägget »
Hertz (frekvens) på vilken olika känslor vibrerar. En hertz är en svängning och siffrorna anger svängningar per sekund. Hertz (frekvens) på vilken olika känslor vibrerar. En hertz är en svängning och siffrorna anger svängningar per sekund.

A client asked me a question the other day and after he left I received a message from Spirit that I was guided to share with You. The question was: ”Why does low frequency energy- ie the energy of trauma like fear and anger for example - cause illness and blocks? And why is it that the energies of happiness, love and joy does not?”

This following message came pouring in as soon as we´d said our goodbyes and Spirit had my full attention. It´s  from Sanat Kumara, an ascended master who have experienced life on earth. He speaks from the universal fact that time is not linear so this is why he speaks as if he was here on earth now.

“Way back, in what we can call the beginning of the history of human kind here on earth - in Lemuria and Atlantis and before - humans vibrated on a higher level than humanity as a collective does now. Vibrating on a higher frequency meant, we did not experience stress, anxiety, worry, anger, fear or any lower frequency emotion. We lived in a society where we were One with all and everything in unconditional love, in total abundance for all without separation. We were all in harmony within and our extra sensory perception were still intact, we were all what we now label as ’healers’ to different degrees, and no one knew about these low frequency emotions.
At one point around the time of Atlantis existence humans as a collective started to vibrate on a lower frequency. There was an event caused by low vibraitional forces that occured that made us fall from Grace, fall from this high frequency of love, oneness and abundance and into a world of separation were anger, guilt, shame, fear and other low frequency emotions/energies could exist.

We now started to see each other as separate from each other and started to struggle. Struggle to have more than our neighbor, struggle to survive - since we now perceived the world and other humans as separated from ourselves instead of a loving part of the Whole.

These new low vibrational energies distorted our vision, our minds our consciousness and cut us of from our Soul and Source. From that point humankind live in an illusion that we are separated. And this illusion is what is mirrored in our physical world - this created the world we now live in.
Since then certain souls in the human collective have been working together with high beings of a very high vibration, to restore Earth and humankind to its original frequency.
Low frequencies, that have been allowed to exist for so long, has accumulated in our souls and energy system and are manifested in our bodies and minds as illness and low frequency values, feelings, thoughts and beliefs.

These energies that have accumulated also blocks us from ascending and heightening our frequency to the original vibration. These low frequency energies of fear and separation, the victim and persecutor consciousness, must be transformed in order for us as humans to highthen our vibration, as souls and together as a collective. So we can recreate and go back to our original existence - as beings in a world of unconditional love.”

I hope this message is of value to anyone who finds their way here. Namaste, Susanna

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.
 

Läs hela inlägget »

Din ascension-process är den process där du genom expansion i ljus stiger mer och mer in i Soul~embodiment och Self Mastery. Själar som går in i en accelererad ascensionprocess är själar som på själsnivå har valt att gå in i denna fas precis vid detta tillfälle för att expandera i ljus som människa och själ. 


Healingen som din I AM presence skapar och implementerar tillsammans med mig och ljusvarelser av 100% ljus i Healing with your I AM presence-sessioner, och som din I AM presence hjälper dig att implementera i Transformerande Light Transmissions och i alla kurser och workshops som du deltar i hos mig transformerar på olika nivåer de låga 3D~frekvenser som du bär på så att du kan stiga upp i frekvens. Du implementerar också de ljuskoder, ljusmallar och de 5D Matrix program som ersätter dessa 3D-strukturer under sessionerna. Vissa av dessa  ljuskoder och mallar är unika för dig och vissa ljusmallar och koder är av kollektiv karaktär.

Ascensionsymptom
I uppstigningsprocessen så kommer 3D~frekvenser och trauman som legat vilande i olika delar av ditt energisystem och din kropp upp till ytan för att transformeras och lämna dig, så att du successivt kan stiga uppåt i frekvens. Anledningen till att trauman måste lämna dig är för att de lågfrekventa energier som dessa trauman bär på fungerar som ett ankare som tynger ned dig och motsträvar din uppstigning i frekvens. De lågfrekventa energierna kan inte existera på den högre frekvens som du kalibrerat till, eftersom de är i för stor dissonans med dessa. De måste lämna dig för att du ska kunna stiga upp i frekvens.  Denna utrensning börjar ske när du kalibrerat till en högre frekvens till mer än 50 %, räknat från där du startade din uppstigning denna livstid.

När 3D~frekvenser och trauman kommer upp till ytan och transformeras och när du parallellt går upp i frekvens så kan det yttra sig som exempelvis trötthet, yrsel, hjärtklappning, svårighet att fokusera, skiftningar i temperatur, värk, ångest, låghet, oro, drömmar, svettningar, negativa känslostormar varvat med stunder eller dagar av lyckokänslor. Det finns otaliga personliga symtom, men vanligtvis så är de övergående. Utrensningssymtom kan även avlösa varandra och de olika symtomen beror delvis på att lågfrekvent energi transformeras på dessa olika sätt. Att gråta, känna ångest eller att få fysiska symptom är din kropps och energisystems sätt att transformera dessa känslor på ett sätt så att de lämnar dig. Det bästa är alltid att tillåta detta att värka ut och lämna dig och inte kämpa emot processen. Tillåt dig att vila när du behöver och lyssna till din kropp och dina känslor.

Du kan alltid be om hjälp från Universum
När du är inne i perioder av stor transformation och utrensning, så är det perfekt designat för dig av din I AM presence och Universum. Du kan alltid be ljusvarelser och Universum att ta din smärta eller att ta udden av den om du önskar det. Be då att Gud/Universum/Source tar din smärta om detta är för ditt högsta bästa. Det räcker med att du tänker eller säger detta med stark intention så får du hjälp. Om du har varit inne i en period av låghet och känslomässig obalans under en längre tid så kan det bero på att det inte är utresning som det handlar om, utan t.ex. ett implantat, en entitet, chakran i obalans, revor i auran, parasiter eller andra oetiska och negatia strukturer eller skador och obalanser i energisystemet. Då är mitt råd att ta personliga sessioner så att du får personlig healing för att läka det som behövs. 

Att stiga uppåt i frekvens
På varje trappsteg av din uppstigningsprocess så finns det högre ljus och djupare trauman. Det är därför du kan uppleva “higher highs and lower lows” ju längre du kommer på din personliga resa. Det vill säga, ju mer kapacitet du får att känna och ta emot ljus, ju djupare låga känslor får du kapacitet att möta och transformera. Perioder av utrensning och transformation brukar därför varvas med perioder av intensiv lycka, inre harmoni och styrka.  De låga perioderna blir dock över tid generellt mindre intensiva och lättare att hantera med tiden om du fokuserar på att läka dina lägre ljuskroppar samt renar ditt energisystem och fyller upp med ljus i meditation regelbundet. 

Den transformativa processen
Den healing som förmedlas i Healing with your I AM presence-sessioner är i grunden en process som består i att du healar lager efter lager. Vad som kommer upp till ytan vid specifika tidpunkter styrs av din I AM presence utifrån när det är för ditt högsta bästa att detta transformeras. Vad som kommer upp till ytan har dels har att göra med vilka trauman och energier som man healat tidigare, och som gör nästa lager redo att transformeras. Och dels utifrån vad som är planerat i Universum ska ske i ditt liv. Allt detta är mycket komplext men exakt utformat och planerat av Universum.

Varmt välkommen på ditt nästa steg av Self Mastery, Soul~embodient, Self~realization, optimal hälsa och balans!

Med ljus och värme, Susanna

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.

 
Läs hela inlägget »

 Efter en healingsession är du rekaliberard tilll störe grad till ljuset av din själ och dina högre aspekter av ljuset. Genom denna rekalibrering och upplösande av lågfrekvent energi  i din varelse så sker som ett led i det en utrensning i dina lägre aspekter ocj ljuskroppar - så som du kropp, ditt sinne och dina känsor  Det är viktigt att denna process får tid att ta plats, och du behöver lyssna på kroppen och din guidning under perioden efter och mellan sessioner. Detta på grund av att mycket av healingen sker mellan sessioner. Det är också därför som det är viktigt att inte ta sessioner för ofta. Du ska tillåta minst 4 veckor emellan nya sessioner. Läs mer: i inlägget "Varför du ska tillåta tid mellan sessioner - ett kanaliserat meddelande"

Vad händer vid healingen?
Under en Healling with your I AM presence-session inleds processen med att transformeras de lågfrekventa energier av trauma och karma som finns i olika delar av ditt energisystem - som t.ex. dina chakran, din aura, dina meridianer, dina ljuskroppar, din smärtkropp och akupunkturpunkter. Och ett påbörjande av nya implementeringar av ljuskoder, och andra strukturer av ljuset, startar. Utrensningen av lågfrekventa energier efter varje session kan anta olika sätt att lämna ditt energisystem och din kropp, till exempel:

 • Lågfrekventa energier förs direkt upp till ljuset för att transformeras.
 • Lågfrekvent energi transformeras till mer högfrekventa energier inom ditt energifält, din kropp och energisystem.
 • Lågfrekventa energier av trauma och karma kan också lämna din kropp genom att värka ut som känslor - såsom t.ex. ångest, rädsla, ilska eller sorg. Då är det bästa att tillåta dessa känslor att komma upp till ytan och värka ut. 
 • Utrensningssymptom kan också ta formen av negativa tankar. Negativa tankespiraler ska du undvika. Då är mindfulness, d.v.s. en medvetenhet om dina tankar och en förmåga att välja dina tankar, ett utmärkt verktyg. Likaså meditation, att tömma huvudet på tankar och fokusera på kroppen och känslan bakom tankarna. Ofta kan Daily energy clearing hjälpa för att skingra negativa tankar och stoppa negativa tankespiraler.
 • Ditt energisystem är också nära länkat till din fysiska kropp och dina organ, så utrensningssymptom kan efter healing ta många olika former av fysiska symptom. Utrensning efter healing kan yttra sig som influensa, feber, värk i leder, drömmar, ont i kroppen, huvudvärk, illamående och att magen eller urinblåsan sätter igång. 


Du går uppåt i din ascension-process
När du under en transformativ healing session ber om healing så är den specifik och din I AM presence samarbetar med ljusvarelser för att heala specifika issues. Som en effekt av att specifika issues healats så höjer du din frekvens och ökar din ljusgrad. Detta eftersom du kommer i mer kontakt med ditt Högre jag och din själ och du stiger uppåt i din ascension-process. I den processen så kommer också energier som är i för stor dissonans med din nya frekvens att lämna dig. 

Eftersom  du tar emot en ny healingsession vid varje lyssning av en inspelad session så går healingen djupare och djupare. Du kan därför få förstärkta utrensningssymtom av att lyssna på samma session om och om igen. När du har implementerat healingen i en session så avtar utrensningssymptomen.

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.
 

Läs hela inlägget »