Om transformativ healing - och hur den hjälper

I den här artikeln beskriver jag den transformativ healing som jag kanaliserar från högre dimensioner utifrån mitt synsätt, min kunskap och det sätt som jag jobbar på.  Detta är inte på något sätt en universell sanning, den spirituella världen är upplevd inifrån och det innebär att alla människor har sin uppfattning och sin upplevda sanning kring vad som är rätt, fel och sant utifrån vilken frekvens de befinner sig på. Men för att ge en introduktion till hur jag arbetar och vad jag kan göra för Dig så förmedlar jag min sanning.

INNEHÅLL
Kanaliserad transformativ healing
Värderingar som ligger till grund för den healing som du får i sessionerna
Tillvägagångssätt vid sessionerna
Den personliga processen
Vad uppnås med healingen?
Relationer
Universella lagar
Mörka och negativa energier
Högkänslighet (HSP) - vi påverkas av energifrekvenser
Hur kanalierad transformativ healing hjälper ascension-symptom

 

"Den healing som jag kanaliserar är till för att underlätta uppstigningsprocessen för Dig som avancerad själ, på din väg mot Self Mastery och Soul embodiment."


Kanaliserad transformativ healing
Den healing som jag har som högre uppgift att förmedla kommer från 7D (7e dimensionen och uppåt) och kommer ned till 3D (3e dimensionen) vid den här punkten i Gaias spirituella evolution för att hjälpa mänskligheten och Gaia att stiga upp i frekvens, ascend, och hjälpa dig på din väg mot Self Mastery och Soul embodiment. Jag jobbar på frekvensen av Violett, Diamantvitt, Silver Platinum vitt, Rosa, Christed ET´s Elohim och 1st order of Angels: Seraphim. Min huvuduppgift är att förmedla koderna i de nya Feminina energimallarna av Ljus och kärlek kopplade till Templen av Ljus för att bygga den Nya Jorden av The Golden Age.

All healing är per definition transformerande eftersom den transformerar energi i din kropp och ditt energifält. Men denna form av kanaliserad healing har en förstärkt transformerande effekt. Den healing som du får under sessionen Healing with your I AM presence samt alla mina workshops och kurser, har en transformerande, terapeutisk effekt och leder till en personlighetsutveckling.


Värderingar som ligger till grund för den healing som du får i sessionerna
Värderingarna för den transformerande kanaliserade som du får genom mig kan man hitta i österländska värderingar och medicin. Såsom att vi är eviga själar som återföds, att vårt mål som själar är att utvecklas spirituellt för att uppnå ett högre medvetandetillstånd och att vi har ett komplext energisystem i och utanför vår kropp som påverkar vår hälsa och kopplar upp oss mot Source. Andra värderingar är att vårt energisystem länkar oss till t.ex. andra människors energi, det kollektiva medvetandet, olika själsgrupper och Universum. I den andliga aspekten ingår också en tro på att vi inte är ensamma i Universum, att det finns intelligenta, högfrekventa Star beings från andra planeter som vi är länkade till energimässigt på samma sätt som med Ärkeänglar och uppstigna mästare som Buddha eller Jesus och att dessa högfrekventa High beings finns tillgängliga för oss att be om hjälp från. Det finns otaliga högfrekventa High beings och de har olika förmågor som gör dem specialiserade på vissa frågor - t.ex. fysisk healing, kvinnlig energi, grundning, riklighet etc. Det är ofta också så att just du har High beings som är länkade till dig, och mer lämpade att hjälpa dig.

När jag utför healing så kallar jag endast in energier av hög vibration (vibrationen ovillkorlig kärlek eller högre) och min intention är att healing endast sker enligt Law of Grace och enligt din Divine plan. Det innebär att healing endast kommer att ske om den är för ditt högsta bästa, detta överses av din I AM presence. När jag arbetar med uppstigna mästare så jobbar jag bara med deras högsta frekvens, d.v.s den frekvens som de har som uppstigna. Den religiösa historia som dessa är kopplad till historiskt bortses från. Den är av en lägre frekvens och något helt annat än den frekvens som de har som uppstigna och själar.

Tillvägagångssätt vid sessionen
Sessionen Healing with your I AM presence spelas in på ljudfil och deltar du inte fysiskt. Du mailar mig ditt önskade tema i samband med bokning eller låter din I AM presence välja vilken healing som är mest lämpad för Dig just nu. Du får en inspelning med healingen som du ska lyssna på regelbundet under en period för att integrera healingen. Energin i Healing with your I AM presence är generellt stark, eftersom jag endast arbetar med din I AM presence genom mina Högre aspekter. Läs mer här: Healing with your I AM presence 

Tillvägagångssättet under en healingsession består av tre delar, dels att jag som intuitiv healer kanaliserar högfrekventa energier från Universum (s.k. skalär energi, Prana eller Qi) som förmedlas till dig som klient. Dels så kallar jag in ljusvarelser i form av t.ex. ärkeänglar och uppstigna mästare samt ljusvarelser och energier från t.ex. Pleiaderna, Arcturus etc. och ber dem att heala det som jag får intuitiva budskap om behöver healas. Den tredje delen består i att du själv kan visualisera och förstärka effekten av healingen. Under sessionen så kanaliserar jag budskap om vad du behöver och ber om healing för detta, så varje session är unik.  För varje session så går healingen djupare, man healar fler aspekter och kommer vidare i processen.


Den personliga processen
Varje persons process och upplevelse av regelbundna sessioner är unik, eftersom din andliga utvecklingsprocess och vad du möter i dig själv och bearbetar är unik. Generellt så upplever många att man genom andligt transformativt arbete höjer sin potential, sitt välmående och sitt medvetande successivt på sin resa mot Self Mastery ocg Soul embodiment, men att man under processens gång har upp och nedgångar i hur man mår. Detta är helt naturligt eftersom man ofta rensar ut lågfrekventa energier/känslor på olika sätt. De kan ta formen av ångest, gråt, nedstämdhet eller ilska under en övergångsperiod som är unik för dig. Utrensningperioder kan vara i allt från några dagar till år. Detta är energi som lämnar din kropp och som tar formen av dessa känslor. (Läs mer i artikeln Vad händer efter en healingsession?). På samma sätt kan processen i perioder innebära intensiv glädje och harmoni.  Min rekommendation är att ha tålamod med perioder då du mår sämre och hålla i minnet att detta är övergående och leder till utveckling. Du kan även understödja processen och må generellt bättre genom Daily energy clearing samt genom att ta regelbundna sessioner så att du kan understödja healingens verkan och den personliga utvecklingen på bästa sätt.


Vad uppnås med healingen?
Den healing som jag förmedlar gör att du förändras, transformeras och uppnår en inre utveckling och mår bättre på alla plan långsiktigt. Detta genom att denna healing reparerar ditt energisystem samt rensar ut och transformerar energimässiga blockeringar i ditt energisystem - bl.a. nadis, chakran, meridianer, aura, ljuskroppar. Du får genom healingen också en balansering och healing av dina energimässiga subpersonligheter samt dina själsaspekter bl.a. ditt Högre Jag och tramatiserade fragment av själen. Jag arbetar också med att transformera energin som du bär i dina celler från själar som du är kopplade till - din själsgrupp, din förlängda själsgrupp, dina släktled och det kollektiva medvetandet etc.

Utvecklingen genom denna healing balanserar dig på energinivå, vilket påverkar allt i din kropp och i ditt medvetande positivt. Det ger sig ofta uttryck i ett mer balanserat känsloliv, mer kraft, nya insikter, att du och ditt liv förändras till det bättre och en positiv effekt på hur du bemöter och hanterar din omvärld och dina relationer. Ofta förstärks också egenskaper som handlingskraft, klarsynthet, mod, intuition, ledarskap, kreativitet och integritet samt balansen och samspelet mellan dessa egenskaper ökar. Detta är att stiga upp i frekvens och att få tillgång till sin fulla potential genom andlig utveckling ochatt stiga in i Self Mastery och Soul embodiment.

Relationer
Mycket ofta är trauman och känslor även länkade till personer/själar som du har en relation till. Dessa blockeringar kan bestå i olösta konflikter eller oförlösta känslor som ilska, rädsla och hat. Ofta är dessa känslor helt omedvetna till en början, men de finns lagrade i bl.a. dina chakrer och påverkar indirekt ditt välmående och dina relationer. Man kan också ha olika former av löften och kontrakt som man skrivit med själar som man har en relation till som inte är för ditt högsta bästa längre, eller ha energimässiga kopplingar till deras energisystem. Alla dessa aspekter påverkar den nuvarande relationen och kan vara mycket positivt att transformera - både för relationen och ditt eget inre välmående och personliga utveckling. Läs mer om Twin flames & Soul connections

Universella lagar
Det faktum att man ber om healing är väsentligt, för ljusvarelser gör av respekt inte healing utan tillåtelse. Tillåtelse kan ske genom en tanke, en känsla eller att man uttalar det högt. Att man behöver ge tillåtelse har att göra med den Universella lagen att du har en Fri vilja. Du måste själv vilja ha och be om healing, antingen själv eller genom en healer. Som jag nämnde ovan så är det också viktigt att healing sker med intentionen att den ska bidra till ditt högsta bästa i enlighet med var du befinner dig just nu. Man lämnar över resultatet av healingen till din I Am presence och Universum eftersom det är genom dem som din själsliga plan är utformad.

Mörka och negativa energier
En del människors sanning är att det inte existerar mörka eller negativa energier/lågfrekventa energier, och min hållning är att man såklart får ha sin egen känsla för vad som är sant. Min sanning är att lågfrekventa energier existerar eftersom jag personligen har erfarenhet av stora inre positiva skiften i energi/ökad glädje genom att cleara lågfrekventa/mörka/negativa energier. Jag har också sett ett skiftat sinnestillstånd, ökad inre balans och utvecklade extrasensoriska förmågor genom det. För mig har det därför blivit en självklar del av mitt arbete.

Högkänslighet (HSP) - vi påverkas av energifrekvenser
Eftersom vi i minsta beståndsdel består av energifrekvenser, det vill säga - det tomma utrymmet i våra atomer är fyllda av frekvenser/vibrationer (upptäckt inom kvantfysikens forskning), så är ett antagande att vi också kan påverkas av energifrekvenser. Ett sätt att synliggöra detta är att förklara vad som sker vid resonans. Om man tar två stämgafflar med samma ton (440 Hz) och slår an den ena (skapar en ljudfrekvens) och håller den nära den andra så kommer de att anta samma ton, detta genom resonans. Resonans utgår ifrån att två objekt som har liknande grundfrekvens kan anta varandras frekvens.  Att frekvenser påverkar varandra på detta sätt skulle kunna vara en möjlig förklaring till att människor med mer utvecklad extrasensorisk perception (ESP/mediala sinnen/högsensitiv/avancerad själ) - som ofta uppfattar sig själva som högkänsliga (Higly Sensitive Person) - har en större medvetenhet om andra människors energier. Det kan också vara en anledning till att man som högsensitiv kan bli trött av mycket människor, besöka många platser på kort tid eller av ljudfrekvenser (ljud). Detta på grund av att du som högsensitiv känner och påverkas, lite likt stämgafflarna, av energierna runt omkring dig. Och vi kan bli trötta av många olika frekvenser (dvs. energi-intryck) på kort tid.

Jag vill påpeka att detta är mitt eget resonemang utifrån vad som händer vid Resonans, i ett försök att sätta ord på något mycket komplext. Forskning visar att vi människor påverkas av energier, t.ex. vid healing, men däremot så forskas det vidare på exakt hur det går till.

Däremot så är min och många andras upplevda sanning att vi människor påverkas av energier runt omkring oss. Vi talar alla om att “ladda batterierna” - översatt till kvantfysisk skulle det vara att höja sin frekvens - men de som är mer sensitiva än genomsnittet märker av en urladdning av energi i större grad. Det kan därför vara fördelaktigt att använda något kraftfullare än att göra en trevlig aktivitet för att höja sin frekvens. Det kan man göra genom att t.ex. lyssna på Solfeggio binaural beats som är högfrekventa ljud, ofta i kombination med musik. Man kan också göra visualiseringar, som är ett kraftfullt verktyg för att skifta sin energifrekvens. Att yoga eller vistas i skogen eller nära vatten är också ett sätt att höja sin energifrekvens, eftersom natur har hög andel skalär energi/Qi/Prana - som är högfrekvent energi. Man kan också använda sig av  Transformativa healingverktyg som ofta är en kombination av visualiseringar och att man ber High beings av mycket hög frekvens om hjälp. 

Genom att använda en kombination av transformativa verktyg för Grundning, Energirening och Energiskydd regelbundet så mår många sensitiva mycket bättre. Många sensitiva som inte har fått rätt hjälp har vant sig vid ett liv av trötthet, stress, håglöshet och till och med konstant ångest, på grund av att de ständigt är nedtyngda/påverkade av energifrekvenser som är i dissonans med deras naturliga. Med rätt transformativa healingverktyg kan du höja din frekvens och därmed leva ut din fulla glädje, potential och leva det liv som du är menad att leva. Läs gärna mina artiklar i bloggen som innehåller övningar för detta: Grunda dig med jordens energi, Rena ditt energisystem, Skydda ditt energisystem, Fyll på ditt energisystem

Hur kanalierad transformativ healing hjälper ascension-symptom
Om du är inne  i processen att höja din grundvibration, som betyder att du bit för bit håller på att rekalibrera till frekvensen av din själ, så kan du uppleva många fysiska och känslomässiga utmaningar. Hjärtklappning, huvudvärk, myrkrypningar, utmattning, trötthet, kraftlöshet, sömnbesvär - antingen att inte kunna sova, vakna regelbundet på nätterna eller att sova hela tiden - värk, ångest, oro, nedstämdhet osv.  Listan kan göras lång, och ofta har man flera symptom samtidigt eller att dessa kommer och går. Dessa beror på att din kropp påverkas av och jobbar intensivt med att integrera de nya frekvenserna. Detta påverkar ditt DNA, dina chakrer, nadis, meridianer, organ etc. Och inte bara din kropp - utan ditt medvetande och sinnestillstånd utvecklas och expanderar parallellt. Och hela den här processen innebär en stor belastning som kan pågå intensivt i många år. Den healing som jag kanaliserar är till för att underlätta hela den här processen så att du kan må bättre.

Namaste, Susanna

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.

Artiklar för dig som är nyfiken på att veta mer:
Våra kroppar är levande nätverk (SvD)
https://www.svd.se/vara-kroppar-ar-levande-natverk

The Human Body Frequency
https://www.healtone.com/pages/the-human-body-frequency.html

Do we all vibrate at the same frequency?
https://www.healingsounds.com/do-we-all-vibrate-at-the-same-frequency/

We Are Frequency Vibration And DNA Is The Antenna
http://www.naturallifeenergy.com/frequency-vibration-dna-antenna/

About Reconnective healing Frequencies
http://www.thereconnection.com/eric-pearl/reconnective-healing-the-reconnection/

​​​​​​​

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer