Om Transformativ healing - och hur den hjälper

I den här artikeln beskriver jag  den Transformativ healing som jag kanaliserar från högre dimensioner utifrån mitt synsätt, min kunskap och det sätt som jag jobbar på.  Detta är inte på något sätt en universell sanning, den spirituella världen är upplevd inifrån och det innebär att alla människor har sin uppfattning och sin upplevda sanning kring vad som är rätt, fel och sant utifrån vilken frekvens de befinner sig på. Det är också viktigt att säga att det finns mycket hypoteser och antaganden kring healing, men att forskning pågår inom området som ska kunna förklara människors upplevelser. Men för att ge en introduktion till hur jag arbetar och vad jag kan göra för Dig så förmedlar jag min sanning.
 

"Den healing som jag kanaliserar är till för att underlätta processen för Dig som avancerad själ så att du kan må bättre."


Begreppet Transformativ healing
All healing är per definition transformerande eftersom den transformerar energi i din kropp och ditt energifält. Men denna form av kanaliserad healing har en förstärkt transformerande effekt. Begreppet "Personal transformation" i terapeutiska sammanhang, ungefär Transformativt personlighetsutvecklande arbete, kommer från USA och inbegriper allt transformerande personlighetsutvecklande arbete. Min utbildning inom Transformativ healing via USA och intuitiva healers och terapeuterna Jill Miller och Remi Thivierge faller inom ramen för detta, så jag har därför valt att kalla mitt koncept med denna typ av healing i kombination med coachande inslag för Transformativ healing eftersom den har en terapeutisk effekt samt fokus är personlighetsutveckling.


Värderingar som ligger till grund för Transformativ healing
Transformativ healing utgår från österländska värderingar och medicin såsom att vi är eviga själar som återföds, att vårt mål som själar är att utvecklas spirituellt för att uppnå ett högre medvetandetillstånd och att vi har ett komplext energisystem i och utanför vår kropp som påverkar vår hälsa. Andra värderingar är att vårt energisystem länkar oss till t.ex. andra människors energi, det kollektiva medvetandet, olika själsgrupper och Universum. I den andliga aspekten ingår också en tro på att vi inte är ensamma i Universum, att det finns intelligenta, högfrekventa Star beings från andra planeter som vi är länkade till energimässigt på samma sätt som med Ärkeänglar och uppstigna mästare som Buddha eller Jesus och att dessa högfrekventa High beings finns tillgängliga för oss att be om hjälp från. Det finns otaliga högfrekventa High beings och de har olika förmågor som gör dem specialiserade på vissa frågor - t.ex. fysisk healing, kvinnlig energi, grundning, överflöd etc. Det är ofta också så att just du har High beings som är länkade till dig, och mer lämpade att hjälpa dig.

När jag utför healing så kallar jag endast in energier av hög vibration (vibrationen ovillkorlig kärlek eller högre) och min intention är att healing endast sker enligt Law of Grace och enligt din Divine plan. Det innebär att healing endast kommer att ske om den är för ditt högsta bästa, detta överses av din I Am presence. När jag arbetar med uppstigna mästare så jobbar jag bara med deras högsta frekvens, d.v.s den frekvens som de har som uppstigna. Den religiösa historia och den fysiska kropp som dessa är kopplad till historiskt i det fysiska bortses från. Den är av en lägre frekvens och något helt annat än den frekvens som de har som uppstigna och själar.

Tillvägagångssätt
En Transformativ healing session och vårt samarbete inleds med ett samtal där du får beskriva vad det är som du upplever som ett problem. Tillsammans så ringar vi in huvudtemat  och startar sedan healingen. huvudtemat blir en ingång och under sessionen så kommer det in flera lager av energier kopplat till underliggande trauman från detta och tidigare liv. Ofta behövs många sessioner för att lösa blockeringar, eftersom healing sker i lager och det jag har sett är att vi är otroligt komplexa som energimässiga varelser. Alla upplevelser som vi haft som själar, i kanske tusentals livstider, har energimässiga samband med varandra och har samband med fysiska symptom, och detta gör att du som själ är otroligt komplext uppbyggd energimässigt. 

Tillvägagångssättet under en healingsession består av tre delar, dels att jag som intuitiv healer kanaliserar högfrekventa energier från Universum (s.k. skalär energi, Prana eller Qi) som förmedlas till dig som klient. Dels så kallar jag in ljusvarelser i form av t.ex. ärkeänglar och uppstigna mästare samt ljusvarelser och energier från t.ex. Pleiaderna, Arcturus etc. och ber dem att heala det som jag får intuitiva budskap om behöver healas. Den tredje delen består i att du själv kan visualisera och förstärka effekten av healingen. Under sessionen så kanaliserar jag budskap om vad du behöver och ber om healing för detta, så varje session är unik.  För varje session så går healingen djupare, man healar fler aspekter och kommer vidare i processen.


Den personliga processen
Varje persons process och upplevelse av regelbunden transformativ healing är unik. Generellt så upplever många att man genom transformativt arbete höjer sin potential, sitt välmående och sitt medvetande successivt, men att man under processens gång har upp och nedgångar i hur man mår. Detta är helt naturligt eftersom man ofta rensar ut de lågfrekventa energier på olika sätt. De kan ta formen av ångest, gråt, nedstämdhet eller ilska under en övergångsperiod. Detta är energi som lämnar din kropp och som tar formen av dessa känslor. På samma sätt som processen i perioder kan innebära intensiv glädje och harmoni. Att ha stöd under sin personliga process är därför viktigt, och jag finns tillgänglig som samtalscoach och för att ge healing kontinuerligt under din resa. Min rekommendation är att ha regelbundna sessioner så att man kan understödja healingens verkan och den personliga utvecklingen på bästa sätt.


Vad uppnås med Transformativ healing?
Precis som namnet anger så leder den Transformtiv healing som jag förmedlar till att du förändras, transformeras och uppnår en inre utveckling och mår bättre på alla plan. Detta genom att Transformativ healing reparerar, rensar ut  samt transformerar energimässiga blockeringar i ditt energisystem (bl.a. nadis, chakran, meridianer, aura), dina energimässiga subpersonligheter, ditt högre jag och din själ. Jag arbetar också med att transformera energin som du bär i dina i dina celler från själar som du är kopplade till - din själsgrupp, din förlängda själsgrupp, dina släktled och det kollektiva medvetandet etc.

Utvecklingen genom denna healing balanserar dig på energinivå, vilket påverkar allt i din kropp och i ditt medvetande positivt. Det ger sig ofta uttryck i ett mer balanserat känsloliv, mer kraft, nya insikter, att du och ditt liv förändras till det bättre och en positiv effekt på hur du bemöter och hanterar din omvärld och dina relationer. Ofta förstärks också egenskaper som handlingskraft, klarsynthet, mod, intuition, ledarskap, kreativitet och integritet samt balansen och samspelet mellan dessa egenskaper ökar. 

Mycket ofta är trauman och känslor även länkade till personer/själar som du har en relation till. Det är främst de negativa känslorna man arbetar med eftersom dessa ger upphov till blockeringar. Dessa blockeringar kan bestå i olösta konflikter eller oförlösta känslor som ilska, rädsla och hat. Ofta är dessa känslor helt omedvetna till en början, men de finns lagrade i bl.a. dina chakrer och påverkar ditt välmående och dina relationer. Man kan också ha olika former av löften och kontrakt som man skrivit med själar som man har en relation till som inte är för ditt högsta bästa längre, eller ha energimässiga kopplingar till deras energisystem. Alla dessa aspekter påverkar den nuvarande relationen och kan vara mycket positivt att transformera - både för relationen och ditt eget inre välmående och personliga utveckling .

Universella lagar
Det faktum att man ber om healing är väsentligt, för ljusvarelser gör av respekt inte healing utan tillåtelse. Tillåtelse kan ske genom en tanke, en känsla eller att man uttalar det högt. Att man behöver ge tillåtelse har att göra med den Universella lagen att du har en Fri vilja. Du måste själv vilja ha och be om healing, antingen själv eller genom en healer. Som jag nämnde ovan så är det också viktigt att healing sker med intentionen att den ska bidra till ditt högsta bästa i enlighet med var du befinner dig just nu. Man lämnar över resultatet av healingen till din I Am presence och Universum eftersom det är genom dem som din själsliga plan är utformad.

Mörka och negativa energier
En del människors sanning är att det inte existerar mörka eller negativa energier/lågfrekventa energier, och min hållning är att man såklart får ha sin egen känsla för vad som är sant. Min sanning är att lågfrekventa energier existerar eftersom jag personligen har erfarenhet av stora inre positiva skiften i energi/ökad glädje genom att cleara lågfrekventa/mörka/negativa energier. Jag har också sett ett skiftat sinnestillstånd, ökad inre balans och utvecklade extrasensoriska förmågor genom det. För mig har det därför blivit en självklar del av mitt arbete, men man får naturligtvis själv välja om man vill arbeta med dessa bitar eller inte.

Högkänslighet (HSP) - vi påverkas av energifrekvenser
Eftersom vi i minsta beståndsdel består av energifrekvenser, det vill säga - det tomma utrymmet i våra atomer är fyllda av frekvenser/vibrationer (upptäckt inom kvantfysikens forskning), så är ett antagande att vi kan påverkas av energifrekvenser. Ett sätt att synliggöra detta är att förklara vad som sker vid resonans. Om man tar två stämgafflar med samma ton (440 Hz) och slår an den ena (skapar en ljudfrekvens) och håller den nära den andra så kommer de att anta samma ton, detta genom resonans. Resonans utgår ifrån att två objekt som har liknande grundfrekvens kan anta varandras frekvens.  Att frekvenser påverkar varandra på detta sätt skulle kunna vara en möjlig förklaring till att människor med mer utvecklad extrasensorisk perception (ESP/mediala sinnen/högsensitiv/avancerad själ) - som ofta uppfattar sig själva som högkänsliga (Higly Sensitive person) - har en större medvetenhet om andra människors energier. Det kan också vara en anledning till att man som högsensitiv kan bli trött av mycket människor, besöka många platser på kort tid eller av ljudfrekvenser (ljud). Detta på grund av att du som högsensitiv känner och påverkas, lite likt stämgafflarna, av energierna runt omkring dig. Och vi kan bli trötta av många intryck på kort tid.

Jag vill påpeka att detta är mitt eget resonemang utifrån vad som händer vid Resonans, i ett försök att sätta ord på något mycket komplext. Forskning visar att vi människor påverkas av energier, t.ex. vid healing, men däremot så forskas det vidare på exakt hur det går till.

Däremot så är min och många andras upplevda sanning att vi människor påverkas av energier runt omkring oss. Vi talar alla om att “ladda batterierna” - översatt till kvantfysisk skulle det vara att höja sin frekvens - men de som är mer sensitiva än genomsnittet märker av det i större grad. Det kan därför vara fördelaktigt att använda något kraftfullare än att göra en trevlig aktivitet för att höja sin frekvens. Det kan man göra genom att t.ex. lyssna på Solfeggio binaural beats som är högfrekventa ljud, ofta i kombination med musik. Man kan också göra visualiseringar, som är ett kraftfullt verktyg för att skifta sin energifrekvens. Att yoga eller vistas i skogen eller nära vatten är också ett sätt att höja sin energifrekvens, eftersom natur har hög andel skalär energi/Qi/Prana - som är högfrekvent energi. Man kan också använda sig av  Transformativa healingverktyg som ofta är en kombination av visualiseringar och att man ber High beings av mycket hög frekvens om hjälp. 

Genom att använda en kombination av transformativa verktyg för Grundning, Energirening och Energiskydd regelbundet så mår många sensitiva mycket bättre. Många sensitiva som inte har fått rätt hjälp har vant sig vid ett liv av trötthet, stress, håglöshet och till och med konstant ångest, på grund av att de ständigt är nedtyngda/påverkade av energifrekvenser som är i dissonans med deras naturliga. Med rätt transformativa healingverktyg kan du höja din frekvens och därmed leva ut din fulla glädje, potential och leva det liv som du är menad att leva. Läs gärna mina artiklar i bloggen som innehåller övningar för detta: Grunda dig med jordens energi, Rena ditt energisystem, Skydda ditt energisystem, Fyll på ditt energisystem

Ascension
Om du är inne  i processen att höja din grundvibration, som betyder att du bit för bit håller på att rekalibrera till frekvensen av din själ, så kan du uppleva många fysiska och känslomässiga utmaningar. Hjärtklappning, huvudvärk, myrkrypningar, utmattning, trötthet, kraftlöshet, sömnbesvär - antingen att inte kunna sova, vakna regelbundet på nätterna eller att sova hela tiden - värk, ångest, oro, nedstämdhet osv.  Listan kan göras lång, och ofta har man flera symptom samtidigt eller att dessa kommer och går. Dessa beror på att din kropp påverkas  av och jobbar intensivt med att integrera de nya frekvenserna. Detta påverkar ditt DNA, dina chakrer, nadis, meridianer, organ etc. Och inte bara din kropp - utan ditt medvetande och sinnestillstånd utvecklas och expanderar parallellt. Och hela den här processen innebär en stor belastning som kan pågå intensivt i många år. Den healing som jag kanaliserar är till för att underlätta hela den här processen så att du kan må bättre.

Namaste <3


Artiklar för dig som är nyfiken på att veta mer:
Våra kroppar är levande nätverk (SvD)
https://www.svd.se/vara-kroppar-ar-levande-natverk

The Human Body Frequency
https://www.healtone.com/pages/the-human-body-frequency.html

Do we all vibrate at the same frequency?
https://www.healingsounds.com/do-we-all-vibrate-at-the-same-frequency/

We Are Frequency Vibration And DNA Is The Antenna
http://www.naturallifeenergy.com/frequency-vibration-dna-antenna/

About Reconnective healing Frequencies
http://www.thereconnection.com/eric-pearl/reconnective-healing-the-reconnection/

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer