Om chakran - the 7 chakra system

29314513_10155486315451295_6789532295672917365_n

De sju centrala chakran som sitter längs vår ryggrad har en direkt koppling till våra personliga egenskaper,  och de kan även påverka de omkringliggande organen. Genom att balansera, rena, skydda och transformera negativ energi från trauman och energi vi plockar upp i vår vardag i våra chakran och överiga energisystem så kan du påverka ditt välmående i både kropp och sinne.


Vi har  hundratals chakran som sitter i hela vårt energisystem, men det finns enligt modern tradition sju centrala chakran som sitter längsmed vår rygrad . Nedifrån och upp så är dessa: Baschakrat,  Höftchakrat, Solar plexus chakrat, Hjärtchakrat, Halschakrat, Tredje ögat samt Kronchakrat.

Ordet chakra kommer från sanskrit och betyder hjul. Chakran kan sägas vara snurrande energicentrum eller en vortex av energi  som är portaler mellan vårt spirituella jag och världen. De sägs vara ungefär storleken av en grapefrukt, även om jag personligen har sett att chakran kan ha både något individuell storlek samt placering.

Hur väl chakrerna fungerar påverkar vår upplevelse av världen (utifrån och in) samt och vårt avtryck på världen (inifrån och ut). Alla chakran samverkar på alla områden, men generell så brukar man inom modern yogatradition säga att de sju centrala chakrerna längs ryggraden är kopplade till vissa aspekter av oss.

Det som jag gör vid chakrabalansering är bl.a. att heala chakrerna så att de snurrar åt rätt håll, reparerar dem, byter ut dem och installera nya om "hjulet" är mycket skadat samt fylla på med olika energier med olika syfte - beroende på vad just ditt chakra behöver.

Beskrivningen under varje chakra nedan är en generell beskrivning av vilka aspekter och egenskaper som inom modern tradition tillskrivs varje chakra. Dock så har alla människor en unik blandning av energier i sina chakran på grund av de olika erfarenheter, trauman och upplevelser som varje människa har haft.

Chakra 1, Baschakrat
Baschakrat, ibland kallat rotchakra, är placerat vid din svanskota och är det chakra som är närmast kopplat till ditt fysiska jag, till utvecklingen av din personlighet, din närvaro i det fysiska samt din kontakt med Jorden (Gaia). Kopplat till det fysiska är överlevnadsinstinkter och ett baschakra i obalans kan yttra sig i känsla av oro, osäkerhet, misstänksamhet, och rädsla. Ett balanserat baschakra ger en känsla av trygghet, tillit, att vara skyddad och stark.

Chakra 2, Höftchakrat
Höftchakrat är placerat 5 cm under naveln och är centrum för sensuell och sexuell energi och ett obehindrat flöde av känslor. Ett höftchakra i obalans ger känslor av t.ex. osäkerhet i relationer, osäkerhet i att uttrycka vår sanning och våra behov som ger en känsla av stress och frustration. Ett höftchakra i balans skapar passion, självsäkerhet, trygghet i att vara utåtriktad och kommunicera sina känslor och behov obehindrat, känna och ge omtanke samt glädje i att vara i kontakt med världen och uttrycka sin kreativitet.

Chakra 3, Solar plexus
Solar plexus sitter strax under bröstbenet och är huvudcentrum för vår integration och kommunikation med världen och andra människor samt centrum för kommunikation mellan vårt spirituella jag och världen utanför. Det är från detta chakra som vår s.k. magkänsla kommer ifrån och vi känner huvudsakligen andra människors energier genom detta chakra och de känner vår energi genom detta.  Ett solar plexus chakra i obalans kan ge känslan av att vara svag, värdelös, ökar självkritik samt osäkerhet kring sig själv. Skapar brist på tillit till det naturliga flödet av positiv energi i Universum (Source) och vad det ger dig och istället en vilja att kontrollera ditt liv. Ett solar plexus chakra i balans ger positivitet, känsla av tillit till Universum, självrespekt, självkänsla, personlig styrka, en förmåga att vara centrerad i sig själv och förmåga att vara bestämd.

Chakra 4, Hjärtchakrat
Hjärtchakrat är placerat i mitten av bröstet i höjd med vårt fysiska hjärta och är huvudcentra för förmåga att känna, uttrycka och ta emot kärlek. Det är också kopplat till medmänsklighet, spiritualitet och vår förmåga att heala och att ta emot healing. Hjärtchakrat har, om det är starkt och i balans, förmågan att transformera känslor. När hjärtchakrat är ur balans kan vi känna oss avundsjuka, övergivna, ilska, rädsla, förskjutna och ställer krav på kärlek. När vårt hjärtchakra är i balans känner vi glädje, enade med Universum, tillit, tro, inspiration, accepterande, förmåga att förlåta och empati.

Chakra 5, Halschakrat
Halschakrat är placerat i halsgropen och är centrum för vår förmåga att uttrycka oss. Det är huvudchakra för förmågan att uttrycka vår sanning, våra behov och gränser samt ta ansvar för våra beslut. Halschakrat är också kopplat till förmågan att manifestera vår kreativitet. När halschakrat är ur balans så känner vi oss kommunikationsmässigt kraftlösa (“ingen röst”), rädsla för att bli dömda för det vi säger och förskjutna på grund av det, detta leder till en känsla av att inte ha kontroll, sårade känslor, ledsamhet, negativitet och bitterhet. Ett halschakra i balans gör oss avslappnade och ärliga, vi känner oss trygga att kommunicera och vara oss själva samt vara konsekventa i det vi känner, tycker och uttrycker. Det är också kopplat till en förmåga att intuitivt veta när man inte ska tala.

Chakra 6, Tredje ögat/Ögonbrynschakrat
Tredje ögat, ibland kallat ögonbrynschakrat, är placerat strax ovanför punkten mitt mellan ögonbrynen. Det är centrum för vår inre vision, en känsla av enighet med Universum, spirituell visdom och intuition. Om det tredje ögat är ur balans så får vi sämre förmåga att känna våra intuitiva budskap - t.ex. från våra guider, Unviersum eller vårt högre jag. Kopplat till detta är också rädsla, brist på tillit, att vara ocentrerad, irriterad och sämre förmåga till självreflektion. Ett tredje öga i balans ger en klarsynthet, förmåga till att känna in andras energi, fokus, förmåga att skilja på sanning och illusion. Vi blir öppna för att ta emot högre visdom och får en större medvetenhet om den spirituella dimensionen bortom den fysiska.

Chakra 7, Kronchakrat
Kronchakrat är placerat på toppen av huvudet och är till hälften i kroppen och till hälften ovanför. Det är centrum för medvetenheten om och vår kontakt med Universum, förmåga att vara i nuet, hängivenhet och känsla av mening. Ett kronchakra ur balans ger en känsla av förvirring, rädsla, utanförskap och depression. Det kan även ge upphov till en negativ fast idébild av hur saker ska och inte ska vara. Ett kronchakra som är öppet och i balans ger en känsla att vara berättigad till kraft och ljus, lugn, värdighet, närvaro, tillit till det egna Jaget och det naturliga positiva flödet. Vi får en känsla av att vara en reflektion av the Divine och ger förmågan att lägga Egot åt sidan för att tjäna ett högre syfte.

Hur är chakran kopplat till sensitivitet för energier ?
Om du är känslig för energier så känner du och är medveten om att dina chakran och övriga energisystem påverkas av energier utifrån.  Goda energier påverkar ditt sinnestillstånd och din energi positivt och negativa energier påverkar dig negativt - du kan känna dig låg och trött. Det är för att du absorberar energi i dina chakran.
Till exempel så kan Solar plexus, som är det chakra som kan sägas vara både mottagare för energier utifrån och avsändare för energier från dig till andra, stängas ned helt eller delvis i ett försök att skydda dig från för mycket energier utifrån.  Och eftersom Solar plexus är kopplat till Tredje ögat, som kan sägas vara det chakra som vidaretolkar eller är en portal mellan ditt Högre jag och den information/energi som kommer utifrån, så påverkas även det chakrat. Man får sämre intuition helt enkelt, och då är det mer risk att du tappar din kontakt med Universum och ditt Högre jag - och då börjar du också tappa din intuitiva kompass. Det samma kan ofta gälla andra chakran som t.ex. hjärtchakrat, baschakrat eller höftchakrat, beroende på var just du blir "överbelastad".  Ett blockerat chakra bidrar också till att skapa blockeringar i bl.a. meridianer och andra chakrer, eftersom hela energisystemet är just ett sammanhängande system som sitter ihop och sammankopplas genom ett flöde av livsenergi. Om flödet stoppas upp på ett ställe i systemet så påverkas hela systemet och därmed dina känslor, dina tankar och din fysiska kropp. Var blockeringar uppstår, hur du upplever dem och var i kroppen de ger sig tillkänna är helt personligt och unikt för varje människa och kan variera över tid eftersom flöde av energi  är föränderligt och skiftar hela tiden. Det är därför som du som är mottaglig för energier kan uppleva att du skiftar mellan olika sinnestillstånd väldigt snabbt, ibland under flera gånger på en timme. Blockeringar i chakran ger ofta symptom som muskulär smärta och dålig matsmältning utöver känslomässig trötthet och obalans. Ofta uppstår fysiska symptom när blockeringen existerat under en längre tid. Men med kontinuerlig energirening och healing får du därför en märkbart positiv effekt på hela ditt psykiska och fysiska välmående.

Energy clearing
Vad som hjälper chakrernas funktion är att göra energy clearing. Vid den så städar du undan, transformerar du, den energi som du plockat upp under dagen och du mår bättre samt får bättre kontakt med Source, Spirit och ditt högre jag så att du känner dig lättare, lugnare och mer centrerad.  Den renar även hela ditt övriga energisystem och dina celler. En övning som är enkel att komma ihåg och som du kan göra var som helst hittar du i min artikel Rena ditt energisystem eller besök min YouTube-kanal för att få en energirenande meditation.

Namaste, Susanna

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.
 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer