Hur transformativ healing stöder din uppstigning (ascension)

INNEHÅLL


Ascension - uppstigning i frekvens
När du går på din första healingsession i transformativ healing, på en workshop eller en privat session, så får du en, för dig, unik upplevelse. Det kan vara allt från att du upplever en behaglig stund, får budskap till dig, att du är påfylld med energi och glädje till att du startar en djup inre process där du får större kontakt med sitt högre jag och Source/Universum och får starkare kontakt med ljus, inre styrka, dina mediala sinnen och din fulla potential. Det här är planerat av din I AM presence och sker i perfekt timing. De flesta känner att det händer någonting djupt inom sig. Detta är något som du bör lyssna till och följa, eftersom detta är din inre röst, ditt högre jag.

Om du är en av dem som blivit djupt berörd under en session har du förmodligen gått in i en process som innebär en accelererad uppstigning till högre frekvens (accelerated ascension process). Din ascension-process är den process där du genom expansion i ljus stiger mer och mer in i Soul embodiment och Self Mastery. Själar som går in i en accelererad ascensionprocess är oftast själar som har valt att gå in i denna fas precis vid detta tillfälle. Din ascension stöder din process i att bli ljusarbetare, att förenas själ till själ med din twin flame samt en personlig utveckling.

Healingen som du får genom mig harmoniserar relationer, eftersom många ev de känslor/energier som du bär på har skapats i nuvarande och tidigare relationer. Du har levt många livstider och är kopplad till både dina egna upplevelser i tidigare liv men också andra själars känslor och upplevelser, såsom din familj och släkt och i vissa fall även din själsgrupp, förlängda själsgrupp (soul group and extended soul group) och det kollektiva medvetandet. Det innebär att du också är inkopplad på trauman som dessa själar upplevt och i många fall så har du skrivit själskontrakt på att du som själ ska upplösa trauman även för tex. ditt släktled, för att bryta känslomäsiiga, värderingsmässiga mönster och handlingsmönster. Detta är något som är helt i samförstånd med din I AM presence.

Det finns dock alltid själslig Fri vilja, du kan som själ välja att bryta kontraktet. Detta beviljas endast av din I AM presence och du kan få hjälp med att be om det i en session. Detta sker på själsnivå eftersom din Fria vilja existerar på själsnivå.

Ditt ego kan blockera både healing och ascension, dock inte upphäva själskontrakt. Om din själ väljer att kancellera ett kontrakt som syftade till en andlig utveckling så kommer du dock inte att stiga upp i frekvens, så som kontraktet avsåg, under denna livstiden, om inte det kontraktet ersätts av ett annat. Men vissa väljer bort kontrakt som inte innebär expansion och uppstigning i ljus, för att leva i den tredje dimensionen (3D). Det finns dock vissa undantag, t.ex. gällande Twin flames som reinkarnerats samtidigt, de kan inte bryta sina själsliga kontrakt mellan sig - läs mer om detta i artikeln Varför är det så viktigt att acceptera sina känslor för sin twin flame? .

Ascensionsymptom
I uppstigningsprocessen så kommer trauman som legat vilande i olika delar av ditt energisystem och din kropp upp till ytan för att transformeras och lämna dig, så att du successivt kan stiga uppåt i frekvens. Anledningen till att trauman måste lämna dig är för att de lågfrekventa energier som dessa trauman bär på fungerar som ett ankare. De är som ankare som tynger ned dig och motsträvar din uppstigning i frekvens. De lågfrekventa energierna kan inte existera på den högre frekvens som du kalibrerat till, eftersom de är i för stor dissonans med dessa. De måste lämna dig för att du ska kunna stiga upp i frekvens.  Denna utrensning börjar ske när du kalibrerat till en högre frekvens till mer än 50 %.

När trauman kommer upp till ytan och transformeras och när du går upp i frekvens så kan det yttra sig som exempelvis trötthet, yrsel, hjärtklappning, svårighet att fokusera, skiftningar i temperatur, värk, ångest, låghet, oro, drömmar, svettningar, negativa känslostormar varvat med stunder eller dagar av lyckokänslor. Det finns otaliga personliga symtom, men vanligtvis så är de övergående och kan även avlösa varandra. Det är detta som brukar kallas uppstigningssymptom (ascension symptoms). Dessa beror delvis på att trauman bär på känslor som har lågfrekvent energi värker ut på dessa olika sätt. Energifrekvenser försvinner enligt fysikens lagar aldrig, utan transformeras. Att gråta, känna ångest eller att få fysiska symptom är din kropps och energisystems svar på att energier transformeras och lämnar dig. Det bästa är alltid att tillåta detta att värka ut och lämna dig eftersom du annars kan sakta ned denna process.

När du upplever dessa symptom väldigt starkt kan det vara för att du har trauman som ligger olösta och tynger ned, samtidigt som din uppstigning pressar på uppåt. Detta kan upplevas mycket obehagligt på både känslomässig, medvetandemässig och fysik nivå och kan ge bl.a. utmattning och ångest. Healingen i Healing with your I AM presence-sessioner är specifikt till för att transformera dessa lågfrekventa energier som tynger ned och underlätta för dem att lämna dig. Om du redan tar sessioner och gör Daily energy clearing och fortfarande upplever jobbiga känslor och symtom så är det mest troligt att detta är en del av processen och är övergående.

Du kan alltid be om hjälp från Universum
Det kan kännas tungt när man är inne i perioder av stor transformation och utrensning, då är det en tröst att veta att det du går igenom är perfekt designat för dig av din I AM presence och Universum. Det kan vara så att du behöver gå igenom vissa saker för att få en erfarenhet som du behöver på nästa steg av din resa, eller att vissa saker som du upplever eller som händer bereder vägen för nästa skeende i ditt liv. Dock så är det aldrig meningen att du ska lida,  det kan vara så att utmaningen är för stor eller att kontraktet är för tungt för den 3e dimensionen, så du kan alltid be ljusvarelser och Universum att ta din smärta eller att ta udden av den om detta är för ditt högsta bästa. Även om det är designat att du ska gå igenom vissa saker så är det din jordbundna upplevelse som styr.  Det kan vara så att smärtan som du var designad att gå igenom för att du ska utvecklas och som var planerat på en högre frekvens blir för mycket i den lägre densitet  och de specifika omständigheter som råder för dig i den här tredje dimensionen (3D). Be då att Gud/Universum/Source tar din smärta om detta är för ditt högsta bästa, det räcker oftas  att du tänker eller säger detta med stark intention.

Att stiga uppåt i frekvens
På varje trappsteg, eller nivå, i din uppstigningsprocess så finns det högre ljus och djupare trauman. Det är därför du kan uppleva “higher highs and lower lows” ju längre du kommer på din personliga resa. Det vill säga, ju mer kapacitet du får att känna och ta emot ljus, ju djupare låga känslor får du kapacitet att möta och transformera. Perioder av utrensning och transformation brukar därför varvas med perioder av intensiv lycka, inre harmoni och styrka.  De låga perioderna blir dock över tid mindre intensiva och blir också lättare att hantera. 

Du kan också genomgå utrensning och samtidigt känna att du är i full kontakt med ljus och har en lyckokänsla. Om du gör det så skulle jag säga att du har du uppnått en högre kapacitet att hålla ljus. Men som alltid så är de personliga variationerna i upplevelse av ascension stora, och det handlar mycket om att lära sig hur just du fungerar för att hantera och hålla sig centrerad genom denna process på bästa sätt.

Den transformativa processen
Den healing som jförmedlas i Healing with your I AM presence-sessioner är i grunden en process som består i att man healar trauman lager efter lager. Vilka trauman som kommer upp till ytan vid vilken tidpunkt styrs av din I AM presence, utifrån när det är för ditt högsta bästa att detta transformeras. Vilka trauman som kommer upp till ytan har dels har att göra med vilka trauman och energier som man healat tidigare, och som gör nästa trauma redo att transformeras. Och dels utifrån vad som är planerat i Universum ska ske i ditt liv. Allt detta är mycket komplext men exakt utformat och planerat av Universum på de mest hänförande sätt.

Trauman i vårt energisystem är komplexa, många olika trauman från olika livstider kan bygga upp ett problem som du upplever eller omedvetet bär på. Man kan se likheter med psykologiska teorier och den terapeutiska processen, fast man arbetar med energiaspekterna, inte med kognitionen och psyket utan med den energi som traumat skapat, t.ex. rädslor. Man arbetar då med att transformera de energier som traumat skapat - låt oss ta rädsla för att knyta an som exempel. Problem som rädsla för att knyta an kan härstamma från flera olika händelser i många olika livstider, och rädslan manifesterar sig t.ex. som brist på tillit i relationer, rädsla för intimitet och i sin tur exempelvis som beteendemönster, som att klänga fast vid nära relationer eller fly från dem. En annan aspekt är att energierna som delvis är grunden till dessa rädslor och beteenden blockerar dig från att manifestera harmoni på dessa områden. Rädsla för att knyta an kan manifesteras som en upplevelse av att man inte kan finna kärlek eller förlorar den om och om igen.  I en twin flame-relation kan detta yttra sig som känslor av rädsla för sin twin flame (vilket i botten är rädsla för att knyta an).  Dessa känslor av rädsla för att knyta an kan vara underliggande i celler, DNA och chakran och komma från många generationer bakåt i släktledet för den twin bär på denna rädsla -  och kommer nu upp till ytan för att rensas ut när denne träffar sin twin flame. Så vad man upplever på en personlighetsnivå i relationen kan ha mycket djupa och komplexa underliggande orsaker. Genom att under healingsessionen få reda på vilka trauman och känslor/energier som ligger till grund för rädslan och heala dem så kan dessa försvinna för gott. 

Ju fler lager du healar ju mer blir du fri från rädslor, värderingar och föreställningar som inte är för ditt högsta bästa, och även i vissa fall fysiska problem, och du stiger mer och mer in i ditt autentiska jag. Det beror på att du i takt med att trauman healas får mer och mer och mer med din själ/ditt essentiella jag, Spirit och Source. Som ett resultat av det så förbättras många plan i livet successivt, eftersom du stiger in i positiv energi och inre styrka. Du kommer i kontakt med din själ och den styrka, balans och kraft som den besitter. Ofta så ser man även saker och ting mer klart, eftersom de föreställningar och rädslor du har haft inte skymmer din inre syn. Du får även den handlingskraft och styrka som behövs för att ta stegen och förändra ditt liv för att t.ex. hitta eller följa dina drömmar. Du kommer ofta därmed också i mer kontakt med din livsmening och kan leva ditt liv i äkta glädje.

Den transformativa processen och den healing som skapas i Healing with your I AM presence-sessioner övervakas av din I AM presence och ditt guide team som alltid står vid din sida för att hjälpa och stödja dig i processen. Genom energy clearing så ser du till att de alltid är i kontakt med dig och kan guida dig. På så sätt kan din ascensionprocess fortskrida mer harmoniskt och du kan blomstra och må så bra som möjligt i ditt liv.

Hantera ascensionprocessen
Att stiga upp i frekvens är något som är svårt att beskriva, och upplevelsen är som alltid mer eller mindre unik för varje person. Men det finns några generella saker som många upplever - ofta upplevs det som att hela ditt perspektiv skiftar från en dag till en annan när du tagit ett steg upp i frekvens. Du kan känna annorlunda kring saker, uppfattar människor på annorlunda sätt och känner och tänker annorlunda.  Detta kan vara mycket påtagligt och kännas förvirrande först, men detta ett resultat av att du ser saker och ting från ett högre perspektiv, en högre visdom, en högre frekvens. Du får nya ingivelser kring vad du vill göra och får också kapaciteten att känna en intensiv lycka. Det är vanligt att man får en större motståndskraft mot negativitet och negativa händelser, högre medvetande, mer energi och kraft att förändra sitt liv till det bättre. Din extrasensoriska perception utvecklas ofta vilket innebär att du tar emot guidning från högre dimensioner och kan också bli känsligare för energier i din omgivning. Utveckling är alltid en gåva, och de flesta upplevs som positiva, men ofta behöver man verktyg och strategier för hantera allt detta då det ofta sker förändringar snabbt. Strategier kan vara: rutiner för Rening, Grundning, Skydd och Fylla på med energi samt regelbunden healing av trauman som kommer upp till ytan. Verktyg kan vara visualiseringar och övningar för just Rening, Grundning, Skydd och Fylla på med energi som passar just dig.  

Övningar för att stödja utrensning
Perioder av utrensning är återkommande och är en process i sig att lära sig känna igen och hitta sätt att hantera. Detta är det viktigaste att komma ihåg och påminna sig om varje dag när man går igenom utrensning:
  • "Allt det som jag känner kanske inte är mitt". Det kan vara så att du rensar ut trauma för generationer som du bär på. Bra att påminna sig om för att behålla ett objektivt perspektiv på känslorna. Finn tröst i att du har accepterat detta på en själsnivå för att du är ljus nog att ta det jobbet. Och att det kan vara så att du bryter negativa mönster från generationer en gång för alla. Och, du växer som själ och människa och går upp i frekvens när detta är transformerat.
  • Gå in i mindfulness. Låt inte känslorna skapa negativa tankar, skjut bort dem så fort de uppstår.
  • "Jag är inte dessa känslor". Det vill säga, de reflekterar inte ditt värde eller den du är.
  • "Detta är övergående, något som passerar genom mig".
  • Tillåt. Tillåt känslorna att flöda igenom dig obehindrat utan att döma dig själv (se mindfulness).
Övningar 
Nedan hittar du två övningar som kan vara till god hjälp när du känner att du behöver rensa ut. Kalla gärna in Gudar, uppstigna mästare, änglar eller Gudinnor som du har en relation till och känner en stödjande känsla från innan du börjar. Om du inte har egna så är Moder Maria, White Tara och Lady Kuan Yin gudinnor med omhändertagande och omhuldande energi som hjälper dig att släppa och transformera känslorna. Om du känner att du blir överväldigad och dras ned i känslorna, be dem att ta dessa känslor från dig och fylla dig med deras omhändertagande energi. Om du inte känner effekt, be Lord Michael att upplösa blockeringar för att ta emot hjälp.
  • Skriva. Sätt dig ned i lugn och ro och skriv ned vad du känner. Detta är ett tillfälle då du går ut ur mindfulness och på kontrollerat sätt att låter tankarna och känslorna flöda. När du börjar så ha mindsetet att dessa tankar är en produkt av känslor som ska rensas ut och de representerar inte dig, den du är eller ditt värde. Det kan kräva lite övning att fullt vara i känslorna samtidigt som du betraktar dem, men med övning så går det lättare och lättare. Detta kan också vara ett bra tillfälle att efteråt objektivt se vad det är man har burit på, det kan leda till insikter och självkännedom.
  • Lyssna på musik för att komma i kontakt med känslorna och släppa ut dem. Syftet med den här övningen är densamma som skrivövningen, ett tillfälle att komma i kontakt med, släppa ut och transformera känslorna utan att bli förlorad i dem. Dock så utgår denna övning från mindfulness. Ofta dyker det upp tankar, eftersom vi människor har en stark koppling mellan tankar och känslor. Men försök gå in i mindfulness och fokusera på att acceptera att det är okej att känna känslorna och bara var i dem, var förlåtande mot dig själv. Här är en fantastisk musik som är omhändertagande och moderlig och som kan hjälpa dig att släppa kontrollen och känna dig trygg med att känna: Devi Prayer - hymn to the Divine Mother Akasha.

Namaste, Susanna 

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.

 

Senaste inläggen

Senaste kommentarer