Varför du ska tillåta tid mellan sessioner - ett kanaliserat meddelande

Du ska tillåta minst 4 veckor mellan dina sessioner. I det här kanaliserade meddelandet så förklaras varför. Du hittar orginal-meddelandet på engelska nedan.

Din fortsatta healingprocess 2020 - budskap från The Company of Heaven
Vi hälsar dig ljuva vän. Din healingprocess är noga övervakad av The Company of Heaven, The Planetary Spiritual Hierarchy, dina högre aspekter, alla dina guider av ljuset och dina vänner och familj av ljuset.  Under och efter en healingsession kanaliserad av denna kanal så befinner du dig under påverkan av höga energier och under påverkan av guider, Höga Mästare, Christed ETs, Gudar och Gudinnor. Detta är en process som startar under sessionen och pågår under dagar, veckor, ibland månader.

Den mesta av healingen sker mellan sessionerna i samarbete med dina Högre aspekter av ljuset samt alla de Höga ljusmästare av ljuset som samarbetar med dig just Nu. Om den processen inte får ta plats så skapas mer blockeringar, och i vissa fall skador på energisystemet, dina energimässiga strukturer. ditt DNA och dina Akashic records. 

Om du tar sessioner med denna typ av healing, som är multidimensionell och verkar inom tid-och rymd kontinuum, för ofta så kommer du inte att hinna bearbeta, rensa ut och implementera det som du behöver mellan sessionerna. Detta därför att den mesta healingen sker mellan sessionerna - i meditation, i ditt drömtillstånd, på cellnivå, i alla dimensioner och tidslinjer och i alla de fysiska och energimässiga strukturer som är Du.

Var medveten om att dina ego-aspekter, som styrs av låga frekvenser så som rädsla, ensamhet, övergivenhet, skam och mänsklig logik, kan styra dig i dina val. Om du är driven av dina egoaspekter att ta för många sessioner på kort tid så kan inte Vi - Dina högre aspekter av Ljuset, guider av Ljuset, familj och vänner av Ljuset som är Universum - hjälpa Dig fullt ut. Vi jobbar då, så att säga, i motvind. Vi ber dig därför att vara medveten om dina ego-aspekter och följa våra instruktioner. 

Vi hoppas att denna information ska upplysa Dig och leda dig.

Med ljus och kärlek,
The Company of Heaven "
Tillägg av Susanna: Personligen vill jag tillägga att jag absolut inte ber om information från dina Akashic records om jag inte känner intuitivt att det är tillräckligt i linje med ditt Högsta bästa och i linje med Ljuset. Jag arbetar också alltid i samarbete med din I AM presence för att se till att du bara tar emot den healing som är till ditt Högsta bästa. På det sättet kan du alltid känna dig trygg i kanaliserade sessioner med mig om du följer mina intruktioner, som förmedlas från Source.

Det är helt fel och skulle vara missbruk av dina Akashic record och Life force energy att be om information från dina Akashic records när det inte finns något behov ur ett Högre perspektiv. Till exempel när intentionen/önskan kommer från en låg vibrationell intention, som Egot (healerns Ego eller klientens Ego). Det är inte i linje med ljuset och det är något jag inte kan göra och absolut inte gör. Denna typ av missbruk av Akashic records (medvetet eller omedvetet) kan också leda till att kanalen (healer eller medium) stängs ute från dina Akasic records på grund av upprepad användning av, försök att använda eller avsikter att använda Akashic records från en lågvibrationell intention.

Namasté, Susanna
LÄS MER OM EGOT: Ta kontroll över diit negativa Ego

ORIGINAL IN ENGLISH
You should allow at least 4 weeks inbetween sessions.  In this channeled message, the Company of Heaven explains why.

Your continued healing process 2020 - message from The Company of Heaven
We greet you sweet friend.
Your healing process is closely monitored by The Company of Heaven, The Planetary Spiritual Hierarchy, all your guides of the light and your friends and family of the light. During and after a healing session channeled by this channel you are under the influence of high frequencies and under the influence of the Ascended Masters, Christed ETs, Gods and Goddesses. This is a process that starts during the session and lasts for days, weeks, sometimes months. Most of the healing takes place between the sessions in collaboration with your Higher Aspects of Light as well as all the High Beings of Light working with you in this Now. If that process is not allowed to take place, more blockages, and in some cases damage to the energy system, your other energy structures. your DNA and your Akashic records. If you take sessions with this type of healing, which is multidimensional and operates within the time and space continuum, too often - you will not be able to process, clean, and implement what you need between sessions. This is because most healing takes place between the sessions - in meditation, in your dream state, at the cellular level, in all dimensions and timelines, and in all the physical and energy structures that are You. Be mindful of your ego aspects, which are governed by low frequencies such as fear, loneliness, abandonment, shame and human logic, it can easily decieve you in your choices. If you are driven by your ego aspects to take too much healing in a short space of time, We - Your higher aspects of the Light, guides of the Light, family and friends of the Light who are the Universe - cannot help you fully. We are in this case working, so to speak, in headwinds. We therefore ask you to be aware of your ego aspects and follow our instructions.

We hope this information will enlighten you and guide you.
With light and love, The Company of Heaven "

Note from Susanna: 

Personally I want to add that I cannot and do not ask for information from your Akashic records unless I feel intuitively it is for your Highest good and alinged with the light. I always work in collaboration with your I AM presence to make sure that you only recieve the healing that is for your Highest good. In that way, you can always feel safe recieving channeled healing in sessions with me if you follow my instructions which are mediated from Source.

It is completely wrong and would be misuse of your Akashic records and Life force energy to use your records when there is no need to from a Higher perpective. For example when the intention comes from a low vibrational intention, such as the Ego (the healers Ego or the clients Ego). It is not in alignment with the Light and it is something that I cannot do and absolutely do not. This kind of misuse of the Akashic records (consciously or unconsciously) can also lead to the channel (healer or medium) being shut out from your records due to repeated use of, attempts to use or intentions to use the Akashic records from a lower vibrational intention. 

Namasté, Susanna

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.
 

Senaste inläggen

Senaste kommentarer