Akashic record reading - hur du ska tolka resultatet av din reading

Reviderad 2020-06-30. Denna session har utgått.
I den här artikeln så berättar jag med vilken intention, vilka värderingar och inom vilken kontext som jag gör en Akashic record reading - som kan hjälpa dig att tolka den information som du får genom din reading.

När är det lämpligt att få en Akashic record reading?
I en fas av sin uppstigning så kan det vara till nytta att få svar kring de teman som ingår i en Akashic record reading med mig (se nedan), Det viktigaste skälet till att få en reading är att din intuition har lett dig till det. Känner du dig guidad av ett högre ljus att ta en reading så finns det oftast en högre mening. Att du blir guidad att få en reading kan ha många olika orsaker - kanske kan den hjälpa dig få klarhet kring något som du behöver just nu, kanske kan den bidra till att bli klar över din identitet, kanske är det så att dina guider kommer igenom under readingen och ger dig ett budskap som du behöver just nu? Lita på din intuition och låt den guida dig. 

Förklaring av Akashic record readingens olika delar
DIN PRIMÄRA GUD- & GUDINNE-ENERGI:
Du bär både Gud- och Gudinne-energi, Yin och Yang. Föds du in i en manlig kropp så sammansmälter du till större grad med de manliga mallar och som kvinna till större grad med de kvinnliga mallarna. Undantaget om du är heterosexuell eller bisexuell, då kan det vara så att fördelningen av mallarna ser mer jämn ut. Din primära Gud- & Gudinne-energi är alltid är av samma slag och att din primära Din primära Gud- & Gudinne-energi stöder din Soul mission - din högre mening att bidra till att hjälpa mänskligheten och Gaia att höja sin vibration.
Du kan ha en primär Gud- & Gudinne-energi-mall som du just nu inte förkroppsligar till en stor grad. Du kan t.ex. ha den primära energi-mallen eller original-designen att förkroppsliga Modern, men känna dig mer som en Krigsgudinna. I de fallen så ingår det allra oftast på din uppstigningsresa att förlösa de hinder som gör att du inte förkroppsliga Modern energimässigt. Det kan också vara så att din primära Gudinne-mall inte är aktiverad än. Din primära Gud- & Gudinne-energi är den energi som du ska förkroppsliga under den här livstiden. Din twin flame har samma primära Gud- & Gudinne- energimall som du, men ni kan ha andra mallar/aspekter av Guden och Gudinnan aktiverade utöver den primära, och till olika grad.

DET GALAKTISKA/ENERGIMÄSSIGA URSPRUNG SOM ÄR PROMINENT HOS DIG DEN HÄR LIVSTIDEN  
Med detta avses vilka Gaia tidslinjer, planeter, stjärnor eller stjärnsystem där du har existerat/existerar i det eviga Nuet - vars energier, förmågor och universiella visdom är framträdande hos dig den här livstiden. Du kan se det som de Galaktiska kompetenser som du håller, och som du kommer att använda under den här livstiden.
Om man frågar Source så har du ursprung från från Allt/Universum existerande i det eviga Nuet. Frågar man t.ex. din Akashic record guide kan man svar kring vilka planeter, stjärnor eller stjärnsystem som du kan ha ursprung från som är prominent, te.x. Arcturus, Venus eller Plejaderna - eller om du har ett prominent ursprung från Andomeda Galaxen. Svaret är inte allomfattande eller absolut, eftersom många själar har spenderat tid/existerar i det eviga Nuet på många olika galaxer, stjärnor och system samt att många stjärnor och solsystem inte är kända av människan - och du kan ha erfarenheter, visdom och förmågor som har ursprung även från dessa existenser. Du kan också ha ursprung från stjärnor och galaxer som endast kan namnes på ljusspråk. Men säkert är att du genom readingen kan få veta några av de, av människan kända "platser", som du har spenderat/spenderar din existens på, och därmed har avtryck av i din energimässiga design - de energimässiga aspekter av dig som håller visdom, erfarenheter, förmågor, ljuskoder och kontakter etc. du kommer att använda på din mission på Gaia den här livstiden.
Din twin flame har oftast samma starka energimässiga kontakt med de stjärnor och stjärnsystem etc. som du, men kan även ha spenderat sin existens på andra platser än du. 

DINA PRIMÄRA CHAKRAN DENNA LIVSTID:
Du kan ha olika primära chakran under olika livstider. Du kan också ha många olika chakran som kan sägas vara primära, det vill säga sätta ton på något sätt för in Soul mission, din personlighet, dina utmaningar och styrkor etc. Din twin flame har allra oftast samma primära chakran som du, men twin flames kan ha olika primära chakran och kan ha olika tyngdpunkt på vilka chakran som sätter tonen på t.ex. soul mission, intressen och personlighet. I så fall är det så för att din twin flame ska komplettera dina primära chakrans uppgift.

HUR MÅNGA ASCENSION-CHAKRAN DU HAR INSTALLERADE, AKTUALISERADE OCH HAR LÄRT DIG ATT HANTERA FÖRMÅGORNA HOS:
Termen Ascension-chakran syftar på de chakran som Alice Bailey och senare bland andra Dr. Joshua David Stone kanaliserat information om. De installeras under din uppstigningsprocess (ascension), under många livstider, upp till den 9e dimensionen. De innefattar 7-chakra-systemet, men även upp till 50 chakran. Den information som Dr. Stone har kanaliserat säger att man först installerar, sedan aktualiserar (eller aktiverar) chakrana, för att sedan som sista steg lära sig att få tillgång till och lära sig hantera förmågorna som är kopplat till varje chakra. I dessa förmågor ingår t.ex. grundning, älska sig själv villkorslöst, manifestera, mediala gåvor, healingförmågor, teleportera, förmågor att förankra ljuskoder och så vidare. I denna tid så är din process är unik och det finns ingen mall eller standard för hur många man ska installera aktivera och få tillgång till förmågorna hos eller i vilken takt detta ska ske.
Du får under readingen får du en bild av var du befinner dig just nu och ibland en förklaring till varför det ser ut som det gör.  Din twin flame kan ha olika antal chakran installerade osv. Ni kan befinna er på olika dimensioner och i olika faser av er uppstigning. Allra oftast så byter man genom sina livstiden rollen av den som är mer uppstigen och den som är mindre uppstigen i frekvens. Det vill säga den ena kan stiga upp för att sedan gå in i en fas som går saktare, då den andra kan gå om. Allt för att stödja er process och övergripande utveckling och mission över alla era livstider.

TILL VILKEN GRAD SOM DINA CELLER ÄR KRISTALLBASERADE ISTÄLLET FÖR KOLBASERADE (LIGHT QUOTIENT):
Ett annat ord för light quotient är ljuskvot eller ljusgrad. Den här informationen ger dig en fingervisning om till vilken procent som du kan hålla ljus i dina celler just nu. Din ljusgrad är kopplad till den dimension som du är på eller på väg upp till, din grad av ascension och antal ascension-chakran. Din twin flame kan ha en annan ljusdgrad än du just nu, beroende på var han eller hon befinner sig på sin uppstigningsresa.

VILKEN INITIERING DU BEFINNER DIG I:
Med detta menas vilken av de stora initieringarna av ljus du befinner dig i just nu. De flesta människor, har de Uppstigna Mästarna meddelat mig, befinner sig på mellan 3-8 initieringen av ljus på sin resa av ascension. När du har gått igenom den 6e initieringen så får du titeln Uppstigen mästare och är fullt förankrad i den 5e dimensionen. Din twin flame kan befinna sig på en annan initiering av ljus än du, beroende på var de befinner sig i sin uppstigning.

VILKEN DIMENSION DITT MEDVETANDE BEFINNER SIG PÅ I DET FYSISKA/DIN VAKNA VARDAG:
Detta avser att ge dig information om på vilken dimension ditt mänskliga medvetande befinner sig på i ditt vakna tillstånd. Detta med bakgrund mot att du under drömstadiet och i djup meditation kan ha tillgång till högre dimensioner än i ditt vakna. Din twin flame kan befinna sig på en annan dimension både i det vakna och i sömnstadiet/vid astralresor än du. Ofta är det dock så att twin flames möts i det eteriska, på samma dimension, under sömnstadiet och i djup meditation.

VILKA DINA MEDIALA GÅVOR ÄR OCH TILL VILKEN GRAD DE ÄR AKTIVERADE:
Ger dig information om vilka av de 8 klara mediala sinnena samt gåvorna av att vara Empath och att kunna Kanalisera som du har och till vilken grad de är aktiverade på en personlig gradskala 0-10, där 10 representerar din fulla förmåga och 0 representerar att sinnet inte är aktiverat alls. Detta är din personliga gradskala, och alla har olika förmåga vid 10. Syftet med denna information är främst att ge dig en uppfattning om var du befinner dig i din utveckling. T.ex. om du är empath och nu ligger på en 5a av din fulla förmåga, så kan du ha nytta av att veta att din känslighet för energier och intryck kan öka i takt med din uppstigning så att du har möjlighet att hantera den bättre. Du kan t.ex. också ha sinnet av clairsentience, vilket ger intryck av energier i form av fysisk förnimmelser. Vetskapen genom readingen ger dig chansen att förbereda dig och att skaffa rätt verktyg för att hantera din förmåga i takt med att den ökar. Din twin flame kan ha en helt annan grad av aktivering än du, beroende på deras unika resa och uppstigning.

Ibland får jag frågan från klienter varför de inte upplever sina mediala sinnen fast de är aktiverade. Svaret på det är att om du har tillgång till mediala förmågor och har lärt dig att hantera dem i samarbete med ditt Högre Jag - så kan det finnas blockeringar för att du ska uppleva dem och kunna använda dem i den 3e dimensionen/det fysiska . Det betyder att du kan vara spirituellt utvecklad nog för att ha potentiell tillgång till dina förmågor, men du bär på trauma och karma från den 3e dimensionen som blockerar dig från att uppleva dem och använda dem fullt ut. Det finns väldigt mycket energimässigt "skräp" (elektronik, andras energi, egna känslor etc.) som vi befinner oss i varje dag i den här 3e dimensionen, och dessa plockar vi upp i vårt fält och i våra chakran. Det "slammar igen" vårt energisystem och gör oss blockerade, eftersom det är genom vårt energisystem och våra chakran som våra mediala sinenn samverkar med Source. I takt med att du balanserar din energi genom daglig energirening Daily energy clearing och bearbetar och upplöser djupare trauma, t.ex. genom healingen i Healing with your I AM presence-sessioner, så kan du få mer och mer tillgång till dem.

DINA GUIDER FRÅN 100% LJUS JUST NU:
Du får veta vilka av de ljusvarelser av 100% ljus som är vid din sida och guidar dig just nu. Detta för att du ska kunna kalla in dem och arbeta med dem. Dessa innefattar Gudar, Gudinnor, ärkeänglar, Christed ET´s och uppstigna Mästare. Din twin flame kan ha andra guider än du, men också dela guider.

OM DU KOMMER ATT TRÄFFA DIN TWIN FLAME I DEN TIDSLINJEN DU BEFINNER DIG I NU:
Du förmedlas information om det finns en plan om att du ska träffa din Twin flame den här livstiden. Med “träffa” kan menas antingen träffas i det fysiska och/eller träffas själ till själ. 

OM DET ÄR FÖR DITT HÖGSTA BÄSTA SÅ FÅR DU INFORMATION OM DIN OCH DIN TWIN FLAMES KARMATISKA UPPGIFT DENNA LIVSTID:
Endast om det är rätt timing så får du information om en del av er karmatiska uppgift i form av några av de energier/känslor/upplevelser som ni har sagt ja till att förlösa den här livstiden - för er själva, mellan er, för Gaia och för de kollektiva grupper av själar som ni står i energimässig kontakt med.

"

VID RÅDGIVNING SÅ BÖR DU ALLTID TA TILL DIG DET SOM HAR RESONANS OCH MENING FÖR DIG JUST NU OCH LÄMNA RESTEN ÖPPET. 

"

Bra att veta - en reading är aldrig allomfattande
Det kan vara bra att veta att en reading som görs av en person i 3D kan aldrig vara allomfattande. Oavsett hur avancerad eller hur stor kontakt en reader, ett medium eller siare har så får en person begränsningar när delar av medvetandet stiger ned i en mänsklig kropp och ett mänskligt medvetande, Detta gör att du aldrig kan vara så allvetandes som du är utan en mänsklig kropp ( I AM presence). I en mänsklig kropp så kan ett medium eller healer inte få en full uppfattning om Allt det som du är. Du är en komplex varelse som har levt tusentals, kanske hundratusentals existenser och din varelse består av ofantligt många olika aspekter och uttryck. Det helt rätta är att säga att du i din varelse är: ett avtryck av Universum, du sammanfattar Universum i din varelse, du är Ett med Allt. Men om man vill ha detaljer, tex. i en reading, så kan man som kanal inte återge alla detaljer, på alla nivåer, från alla medvetanden. Detta eftersom det finns miljarder> detaljer på olika nivåer som är Du, som dansar i ett komplext samspel som är rörligt och flödande. Därför kan en reading aldrig bli allomfattande. Ta därför alltid till dig de delar av en reading som har resonans för dig just Nu. Stå i din kraft. och håll öppet om andra delar kommer att ha reonans för dig, och ge dig mening och svar, längre fram.

Bra att veta - faktorer som kan påverka information som kommer genom en kanal:
VEM SOM KANALEN KONSULTERAR;
Beroende på vad eller vem som konsulteras: om det är Source energi, dina guider, dina lägre ljuskroppar, kanalens egna guider, vilken typ av guider det är och vilken dimension dessa befinner sig på etc. så påverkas det svar som du får. Du får olika pusselbitar från olika källor. Alla dessa faktorer, och många fler, påverkar vilken information som kommer igenom.

KANALENS GRAD AV ENERGIMÄSSIG RENHET:
Vad kanalen har i sitt fält och sina chakran, energisträngar som kanalen har, energin i huset eller marken där kanalen befinner sig, om kanalen har entiteter i sitt fält, negativa program, implantat etc. Naturligtvis är det bästa om kanalen/mediumet är fri från implantat, negativa energisträngar och program, entiteter och inte är påverkad av negativ energi i marken etc.
 
KANALENS GRAD AV LJUS & SPIRITUELL UTVECKLING: 
Vilken dimension och frekvens som kanalen vibrerar på kan avgöra vilken informaton som kommer in. Kanalen får generellt tillgång till information som finns på den dimension som denne befinner sig på och/eller de högre dimensioner som denna har tillgång till genom sin spirituella utveckling och förmågor.  

DIN EGEN FÖRFRÅGAN: Vad du vill veta och vad den bakomliggande intentionen är påverkar vilka svar du får, Ego-baserade frågor (lågfrekvent) får ofta lågfrekventa svar t.ex.

All information som du får genom en kanal kan filtreras genom dessa och många andra aspekter. det behöver inte betyda att informationen är fel. men detta är förklaringen till att en fråga kan ha många olika svar, som utgör pusselbitar av hela den du är.

Namasté,
Susanna

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.
 


 

Senaste inläggen

Senaste kommentarer