Din väg mot Self Mastery & Soul embodiment 

Board of Karma Board of Karma

DITT ENERGISYSTEM
De delar av ditt energisystem som finns i och omkring din fysiska kropp kan sägas vara den del av Universum som ligger närmast din fysiska dimension, eftersom de är närmast kopplat till dina mänskliga aspekter. Du har dina chakran, meridianer och nadis, inuti kroppen och din aura strax utanför kroppen. De består av energi och håller, förmedlar och tolkar energi i din fysiska värld. Chakrana är den del av energisystemet som har högst densitet, därefter kommer meridianer, nadis och auran. Din fysiska kropp består också av energi, men den har mycket högre densitet än ditt energisystem. Det är därför din kropp har fast form. Men i sin minsta beståndsdel så består även din kropp av energi. Din allra minsta byggsten, fotonen, är en energifrekvens och din kropp är ett mikrokosmos som är ett nätverk av energistrukturer. Du har chakran, meridianer, nadis och flera parallella ljusflöden längst med och inuti din ryggrad. Du har axiotonala linjer av ljus som flödar längst med dina akupunkturmeridianer, som även de är kopplade till virvlar av ljus (vortexes of light). Alla i ett oerhört komplext nätverk av energisträngar och många fler energimässiga strukturer och mekanismer som reagerar med ljusets hastighet. 

DU ÄR ETT MIKROKOSMOS SOM ÄR EN DEL AV MAKROKOSMOS
Din kropp är ett mikrokosmos. Den är ett subsystem som är en del av det större subsystem som är Gaia. Som i sin tur är en del av det ännu större subsystem som vi kallar för vårt Solsystem, som i sin tur är en del av det subsystem som är galaxen Vintergatan - och så vidare. Alla dessa subsystem, eller mikrokosmos,  är en del av det makrokosmos som är Universum. 

Genom ditt energisystem så har du kopplingen till Gaia och hennes ley linjer, chakran, hennes eteriska kristallhjärta och energimallar. Du har genom ditt energisystem en koppling ännu längre ut till vår Sol och dess själ samt de Solar Logos som håller ljuset och koderna av den eteriska Solen: Helios och Vesta. Du har genom ditt energisystem koppling ännu längre ut till Solsystemet och och alla de Christed ET´s - det vill säga Gudomliga utomjordingar - som håller en mycket högre frekvens, och därmed visdom än invånarna här på Gaia Sophia. Genom ditt energisystem, som är kopplat till den fysiska kroppen, så interagerar du med alla dessa aspekter av Universum - och även andra delar av Universum: Ditt högre Jag, dina Christed ET self, ditt Atlantian Self, ditt Lemurian Self, din Over-Soul, din I AM presence osv.

Din kontakt med Universum, Gaia, Solen och stjärnsystem etc. finns potentiellt sett alltid där, men det kan finnas blockeringar för att den kontakten ska vara fri och hel och för att energin ska flöda fritt mellan Dig och Universum. Det är ur mitt perspektiv healingens roll på Gaia att återställa den kontakten. 

HEALINGENS ROLL PÅ GAIA
Det finns healing och healers på olika nivåer på Gaia. Alla healers har en roll att spela och alla har en roll i att bidra till att återkoppla Gaia och allt hennes liv till Universum. Olika healers arbetar på olika nivåer som vibrerar på frekvensspektrum som tillhör olika dimensioner. Detta för att det ska finnas healing och healers på alla energispektrum som har resonans med de personer som vibrerar på just det frekvensspektrumet och som behöver hjälp. Det finns även här subnivåer, olika healing och typer av healers inom samma spekrum - som har resonans med olika människor.

När du får healing i Healing with your I AM presence-sessioner så sker det inom ett frekvensspektrum som vibrerar på den 7e - 9e dimensionen. Du sammankopplas du med de mikrokosmos och det makrokosmos av ljus ,som utgör Universum. Genom kanaliserad healing i sessionen Healing with your I AM presence så interagerar du med och implementerar ljudfrekvenser, ljudkoder, ljuskoder, nyckelkoder, numerologier, färgfrekvenser och geometrier. Det sker också en transformation av mänskligt trauma som du bär på - i ditt energisystem och som finns i dina Akashic records - som när det transformeras gradvis återställer din kontakt med Univesum.
Kanaliserade sessioner verkar för en ökad sammankoppling med dessa mikrokosmos och med makrokosmos på kvant och metanivå. Detta är ett av de övergripande syftena med healingen som jag förmedlar inom det frekvensspektrum som jag arbetar inom. 

OLIKA HEALINGFREKVENSER
Olika frekvensspektrum förmedlade av olika healers genom olika former av healingar förmedlar olika ljudfrekvenser, ljudkoder, ljuskoder, nyckelkoder, numerologier, färgfrekvenser och geometrier etc. De frekvensspektrum som jag arbetar med som kommer igenom i kanaliserad healing - hittas inom ett högt frekvensspektrum. Healingen syftar till att sammankoppla dig med mikro- och makrokosmos, Universum (Allt) och uppgradera Dig så att du vibrerar på en högre nivå - den nivån som du har möjlighet att vibrera på vid den här tidpunkten i Gaias spirituella evolution. Det är genom den här typen av healing arbete och energiarbete (energy work) som din kalibrering till den högre energin av Universum sker, och du uppnår högre och högre grad av Self Mastery och Soul embodiment. Du uppnår en personlig utveckling och går framåt i ditt liv på olika sätt.

Med termen Self Mastery menas kortfattat - din fulla förmåga att vara Ett med Universum och få alla svar och allt du behöver inom Dig genom din sammansmältning med Universum. Detta innebär i stor utsträckning att inte känna behov av någonting utanför Dig själv (med undantag för grundläggande mänskliga biologiska drifter och behov, även om upplysta individer kan överstiga detta till olika grad). Behovet av uppfyllnad utifrån försvinner gradvis med ökad Self Mastery eftersom det vid ökad Self Mastery infinner sig en känsla och upplevelse av att det inte finns något som Är utanför dig. Det finns ingen separation, du är sammansmält med Allt. Du är sammansmält och sammanlänkad med alla mikrokosmos och genom det med makrokosmos: Universum. Med ökad Self Mastery så uppnår du också gradvis förmågan att acceptera, möta och hantera alla känslor och alla situationer. Du får en ökad förmåga att ha kontroll över ditt liv och att leva naturligt och utan ansträngning i enlighet med Universums högsta lagar - law of attraction. manifestaton etc.  

Med termen Soul embodiment menas kortfattat att besjäla kroppen, att sammansmälta med ditt Högre Jag och senare, i ett mer avancerat skede, sammansmälta med din I AM presence i den fysiska dimensionen.  En process som sker gradvis och parallellt med din ökade grad av Self Mastery. På din resa av Soul embodiment så uppstår gradvis en ökad förmåga till total självkärlek och att överstiga det lägre negativa Egot. En gradvis ökad förmåga till att älska och acceptera alla dina känslor och upplevelser och omfamna dem i din kärlek. Genom detta så transformeras de när de uppstår. Du uppnår gradvis genom din ovillkorliga självkärlek en ökad kontakt med Allt, med Universum.

Om du vill ta nästa steg på Din resa mot Self Mastery och Soul embodiment så är du varmt välkommen att boka tid med Universum genom mig.

And with this, I bid you a most beautiful day.
Namaste, Susanna

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.