Self empowerment    •    Self Mastery    •   Soul embodiment 

Self mastery & Soul embodiment
Are you ready to transform and receive from the Universe?

Välkommen till Goddess of Light healing!
 

Susanna Sannö är en kanal mellan Dig och Universum - hon arbetar som intuitiv healer, föreläsare, spirituell coach och förmedlar kanaliserad healing i privata sessioner, kurser, workshops och webinars i Stockholm och på distans.


 


 


 

" Transformera trauma och andra lågfrekventa energier som du bär på och få en större kontakt med din I AM presence, Christ consciousness och uppnå Self Mastery"


 


 


 

Denna video är en inspelning av ett webinar som förmedlar energirening och som startar med en introduktion av Susanna där hon berättar om värdegrunderna för den Transformativa healing som hon förmedlar. Läs mer om Transformativ healing


 

 

healing serier


 

healing kurser


 

 

 

 

 


 


 


 


 

om susannas arbete

Din hälsa och balans på alla plan är det viktigaste du har, och denna kommer inifrån. Alla våra fysiska strukturer, våra känslor och vårt energisystem är sammanlänkade i ett komplext samspel där kärnan är vår minsta beståndsdel, energi. Genom att energimässigt balansera alla de system som bygger upp den du är så kan du harmoniseras och balanseras. Genom de healingfrekvenser som Susanna förmedlar vid sessionerna - Healing & guidance, Healing with your I AM presence, Akashic record reading samt Reconnective healing  - så kan du optimera din balans på cellnivå.


 

kanaliserad transformativ healing

Kärnan i Susannas arbete är att kanalisera healing från de högre dimensionerna som transformerar de trauman som du upplevt genom din existens som ligger lagrade som energi i ditt energisystem och som kan skapa känslomässig och fysisk obalans.
I detta arbete ingår bland annat att kapa negativa energisträngar, skriva om och cancellera karmiska kontrakt, uppdatera ditt energisystem och läka känslor och upplevelser i relationer så att du ska kunna få tillgång till dina Högre Jag och Ljus för att hela dig - allt övervakat och utfört i samarbete med din I AM presence,


Kanaliserad healing sker i samarbete med din I AM presence, dina guider, Susannas guider och högre Jag och I AM presence samt dina Akashic records.  Den syftar till att heala dina ego-aspekter samt traumatiserade delar av själen så att du kan stiga mer fullt ut i Christ consciousness och optimal balans på alla plan. Healingen av dina egoaspekter och traumatiserade delar av själen sker genom Susannas kontakt med din I AM presence.

Den kanaliserade transformativa healing som kommer igenom kan beskrivas som kvantum-healing med en terapeutisk effekt. Den syftar till att transformera frekvenser på kvantnivå i din kropp samt i ditt energisystem och din själ . Den hjälper specifikt med uppstigning i frekvens (ascension), och de problem som kan upplevas i samband med denna - t.ex. trötthet, depression och låghet, problem i relationer, förvirring kring livsval samt fysiska besvär som värk, IBS och sömnproblem, för att nämna några.

Susanna samarbetar med gudar, gudinnor, uppstigna mästare och christed ET´s från 100% ljus och förmedlar healingfrekvenser för att transformera specifika personliga blockeringar och trauman i ditt energisystem och din själ, därav den terapeutiska effekten då klienter kan upplösa specifika trauman och upplevelser i olika relationer från detta och tidigare liv. 

Under en långsiktg healingprocess med flera sessioner så kommer fler dolda blockeringar upp till ljuset för att healas. Det upplevda problemen är toppen på isberget, och under ytan så hör detta samman med allt i ditt liv; din kropp, din hälsa, dina relationer och dina känslor. Din healing sker i allt djupare faser, och genom healingprocessens gång så får du kanaliserad healing och svar. Exempel på ett nuvarande problem kan vara en konflikt med en familjemedlem och t.ex. problem med magen. Ofta så kommer under healingen fram pusselbitar som ger budskap från högre dimensioner i samband med att detta healas. Dessa visar sambandet mellan t.ex. konflikten med en familjemedlem och problemet med magen. Det kan vara så att ni har haft en konfliktfylld relation i tidigare liv som resulterade i energier av hat, och att de frekvenserna nu ligger lagrad och blockerar exempelvis en aspekt av ditt hjärtckakra, som påverkar din magmeridian negativt. De Gudar, Gudinnor och uppstigna mästare som är mest lämpade för dig och för att heala detta kommer då in och transformerar energin som är kopplat till detta trauma. Detta är bara ett av många exempel på den komplexa och unika information och healing som kommer igenom vid varje session. Ofta är det så att allt inte kan transformeras på en gång, det skulle överbelasta ditt energisystem, utan ofta så kommer healing av olika aspekter kopplat till detta trauma in under senare sessioner, och healar detta bit för bit. Andra aspekter kan handla om oförmåga att älska sig själv, skam, skuld och andra lågfrekventa känslor kopplat till händelser som kommer upp till ljuset. 

Tillvägagångssättet under en healingsession består av tre delar, dels att jag som intuitiv healer kanaliserar högfrekventa energier från Universum (s.k. livsenergi, skalär energi, Prana, Qi) som förmedlas till dig som klient. Dels så kommer det in ljusvarelser i form av t.ex. ärkeänglar och uppstigna mästare och jag ber dem att heala det som jag får intuitiva budskap om behöver healas i relation till det valda temat. Den tredje delen består i att du själv kan visualisera utifrån det jag säger. 


personlig transformation

Susannas kall är att kanalisera healing som transformerar Dig så att du uppnår optimal balans. Detta sker genom en healing av ditt energisystem samt dina relationer. Därför kan denna healing beskrivas som terapeutisk healing. Vid dessa sessioner samarbetar hon med gudar, gudinnor, uppstigna mästare och christed ET´s från 100% ljus och förmedlar healing av specifika personliga blockeringar och trauman i ditt energisystem och din själ, därav den terapeutiska effekten då klienter kan upplösa specifika trauman och upplevelser i olika relationer från detta och tidigare liv. 

Det kan vara så att du känner att du har en inre potential som du vill leva ut men vet inte riktigt hur, går igenom en stor förändring i ditt liv som du vill hitta sätt att hantera eller vill stressa ned och hitta balans. Du kanske har relationsproblem, känner en tomhet, känner brist på livsmening eller har ett specifikt fysiskt problem men inte vet vad det beror på. Kanske i kombination med värk eller problem med matvanor. Dessa problem är ofta relaterade till uppstigning i frekvens (ascension) och då kan transformation genom healing vara något som gör att du hittar styrkan, lugnet, balansen, livsmeningen och glädjen - förutsättningen är att du är öppen, mottaglig och redo att ta emot.

Vid en transformativ healingprocess så transformeras den lågfrekventa energi som du burit på i ditt enenergisystem till positiv energi.  Över tid så går healingen djupare och djupare och du kommer bit för bit i större kontakt med din I AM presence - ditt starka, visa, autentiska jag - din själ.  Du kommer också i kontakt med Source och höga frekvenser, vilket ger en dirketkontakt till glädje. Det ger en märkbar personlig utveckling som exempelvis högre medvetande, mer energi, moståndskraft mot negativitet, nya insikter samt ingivelse och kraft att förändra sitt liv till det bättre. Du kan bli befriad från oro och rädsla som tidigare tagit energi och hindrat dig från att gå framåt samt harmonisera dina nära relationer.

Nedan kan du läsa mer om vad som kan ingå i en healingsession. I bloggen hittar du en artikel Om Transformativ healing.


 

introduktion till healingens olika baselement

Energisystemet består av din aura, chakrer, meridianer, mindre nadis, energikanaler och dina energikroppar (österländsk filosofi och medicin).  Alla dessa delar av energisystemet, och det som energimässigt ligger lagrat där, påverkar ditt välmående, dina andliga förmågor och utveckling.  Det är främst de sju chakrerna i den fysiska kroppen som är kopplat till trauman från detta och tidigare liv.  Dessa trauman blockerar din fulla potential och genom att transformera dessa så sker en utveckling på många plan. Du får en ökad känsla av harmoni, lugn och balans och utvecklar din fulla potential på alla områden i ditt liv.  Grundstenarna i arbete med att cleara och underhålla energisystemet är att Rena, Fylla på med energi, Skydda samt Grunda. Till det tillkommer att vid djupare healing heala trauman kopplade till detta livet och tidigare liv . Nedan beskrivs de vanligaste aspekterna i mitt healingarbete.
 


 

Trauman och andra energimässiga blockeringar

Trauman tillsammans med exemplevis utdaterade värderingar, föreställningar, kontrakt, löften och konflikter mellan själar från nuvarande och tidigare liv som inte är för ditt högsta bästa längre är det som din ascension process syftar till att upplösa så att du kan stiga upp i frekvens och sammansmälta med din I AM presence. Genom den healing som jag kanaliserar så accelereras den processen. 


 

ENERGY CLEARING

Renig, expansion och förstärkning av ditt energisystem.


 

Fylla på med energi

Olika personer känner bättre effekt av olika typer av positiv/högfrekvent energi. Jag använder dock ofta energi från Source/the Unmanifest , Spirit, Galactic Solar light eller högfrekventa ljusvarelser. Om du känner dig mer bekväm med att använda universiell skalär energi så används den. Jag jobbar ofta även med de olika subpersonligheterna som är kopplat till chakrerna och den fysiska kroppen, och fyller som en del av detta arbete även dessa med energi;  som Inner male och female (Yin & Yang) och Inner child (de tre nedre chakrerna). Då är det ofta också lämpligt att jobba med gudomar som t.ex. Archangel Michael, Goddess Durga och Lady Kuan Yin t.ex. vilkas energier är särskilt lämpade för olika typer av lågfrekvent energi/känslor.


 

ENERGY PROTECTION

De flesta gynnas av att skydda sig mot att nya obalanser uppstår i energisystemet genom energy protection. Om du är indigo- eller kristallbarn, högsensitiv eller clairkognicent, audient, - voyant, eller sentient så kan du gynnas extra mycket av  energy protection (energiskydd). Även om du inte vet om att du är något av ovanstående, så kan det kan vara så att bakom trötthet, nedstämdhet eller upplevd känslomässig känslighet så döljer sig en känslighet för energier. Detta är något som vi kan ta reda på genom samtal. Då kan energy clearing vara till stor hjälp. Vid energy clearing  jobbar jag intuitivt och med hjälp av ärkeänglar, uppstigna mästares energier. 


 

Grounding

Grunda betyder till stor del att energimässigt förankra sig i jorden (Mother Earth, Gaia etc.) och med jordens energi . Upplevelsen av att bli grundad är ofta att man känner sig stark, lugn och samlad. Ofta upplevs en större klarhet, kontakt med sitt högre jag/inre visdom och ökad urskiljningsförmåga vad som är det bästa för dig själv. Att grunda sig är lika viktigt som att ha kontakt med högfrekvent energi/högre dimensioner då nyckelordet är balans - man bör sträva efter att både ha kontakt med jorden och högre dimensioner. 


 

Exempel på tillstånd som har förbättrats för klienter:

 ►  Relationer

 ►  Känslomässiga tillstånd som utbrändhet, ångest och stress
 ►   Energi
 ►  Glädje
 ►   Fysiska värk-, sjukdoms- och smärttillstånd som migrän, IBS, muskelvärk och PMS.

 ►  Livsmening  
 ► Klarhet kring livsriktning