Susanna svarar

FRÅgor & svar


 

vad är healing?

Begreppet healing innefattar många olika typer av healingformer. Dock så syftar alla healingformer till att transformera energi - från en lägre energifrekvens, som kan skapa t.ex. smärta elller ångest, till en frekvens med högre vibration som upplevs som t.ex. glädje, villkorslös kärlek och kreativitet. Målet med de typer av healing som jag jobbar med, Reconnective healing och att kanalisera transformativ healing, kan sammanfattas med Cyndi Dale's* citat "healing är att sammanlänka din fysiska kropp och personlighet med ditt spirituella jag".  Som en effekt av att det fysiska jaget och det spirituella sammanlänkas så upplevs en rad positiva effekter på många olika plan i livet.

Vid behov arbetar jag även med handpåläggning genom svensk klassisk massage där jag arbetar med meridianerna, chakrerna samt akupunkturpunkter. Denna typ av helande kroppsbehandling syftar främst till att upplösa fysiska besvär. Vid denna healing fungerar jag som healer som en kanal genom vilken healande energi förmedlas. 

Läs mer om vad du kan förvänta dig av en healingsession med mig på Startsidan

*Författtare till boken "The complete book of  chakra healing"


 

Hur fungerar healing?

Healing är inte helt förklarad av vetenskapen, även om man har verifierat att den ger resultat. Men den skulle kunna förklaras genom bl.a. kvantfysikens lagar och upptäckter (quantum physics). Man har tex. inom kvantfysikens forskning kunnat verifiera att all solid materia i sin minsta beståndsdel består av en energifrekvens, vi består av energi. Energi försvinner aldrig, men den kan transformeras. En förklaring kan vara att healingenergi transformerar energin i dina celler till en (högre) frekvens som ökar dina cellers potential. Inom forskning på Reconnective healing har man sett att denna typ av healing ökar mängden skalär energi i cellerna - även kallad Qi (Kina) eller Prana (Indien). Det är en av anledningarna till att denna typ av healing används inom rehabilitering på flera sjukhus runtom i världen. Effekten  av healing är individuell - för varje individ har olika områden som just den personen ökar sin potential inom. Den kan ha bl.a. fysisk, psykologisk och känslomässig påverkan eller utvidga ditt medvetande. De flesta upplever en rad positiva effekter på det allmänna välmåendet. 

Läs mer om vad du kan förvänta dig under en healingsession med mig på Startsidan.


 

Vad händer vid healing?

I arbetet med att sammanlänka din fysiska kropp med ditt spirituella jag så upplöser jag energimässiga blockeringar i energisystemet som också i många fall leder till att du t.ex. blir av med värk, känner dig lyckligare, får starkare intuition och blir tryggare och säkrare på vem du är och vad du vill. Dock så är alla effekter av healing individuell eftersom den har att göra med en rad individuella faktorer.

Transformativ, multidimensionell healing av ditt energisystem går djupt och löser mycket specifika blockeringar. Denna healingform syftar till att upphäva specifika och konkreta blockeringar i din kropp, ditt sinne, och ditt energisystem (som är sammankopplade), så att det fysiska jaget och personligheten sammanlänkas med ditt spirituella jag - med din intuitiva visdom. Genom detta ges du möjlighet att få kontakt med din fulla potential att finna mening, glädje och välmående. Multidimensionell healing är för dig som är redo för en personlig resa och utvecklingsprocess. 

Läs mer om vad du kan förvänta dig av en healingsession med mig på Startsidan


 

jag tror inte på reinkarnation och är osäker på om jag tror på healing - kan jag bli healad?

Vid all healing så behövs en mental och känslomässig öppenhet så att healing kan ha en effekt.  Om du har en känsla av att healingen inte kommer att fungera så kommer den troligen inte att göra det, eftersom det skapas en blockering för att ta emot den. Våra tankar och känslor skapar energifrekveser och om du känner ett motstånd så skapas ett motstånd  på cellnivå mot att ta emot healing. Men om du känner dig neutral eller positivt inställd så öppnar du upp för möjligheten att helingen har en effekt på dig. 


 

Varför förmedlar du olika typer av healingfrekvenser - fungerar det inte med en?

Transformativ kanaliserad healing och Reconnective healing har samma övergripande mål - optimal balans - men tillvägagångssätet ser olika ut.  En Reconnective healing session innebär en interaktion med frekvenser av energi, ljus och information som syftar till att få dig att uppnå optimal balans på cellnivå, och det i sin tur för med sig olika effekter. Någon kanske blir av med långvarig värk, en annan får förbättrade relationer eller arbetslivet blir mer framgångsrikt. Någon kanske blir av med depression och nedstämdhet. Vad man upplever under och efter Reconnective healing skiljer sig mycket från person till person.

I sessioner med kanaliserad transformativ healing arbetar jag med att heala specifika blockeringar i energisystemet, något som kompletterar din unika effekt av Reconnective healing. Effekten vid transformativ kanaliserad healing är lika övergripande som vid Reconnective healing.

Exempel på specifikt upplevt problem kan vara att du t.ex. har en Soul connection (relation) där samma konflikt uppstår om och om igen och man behöver heala ett tidigare liv eller en blockering från ett trauma som triggas. Du kanske har drömmar om att byta karriär -  men känner att du inte vågar på grund av vad familjen ska tycka eller av rädsla för att förlora trygghet. Det kan vara att du inte är nöjd med den du är och vill känna dig stark och älska dig själv. Eller du kanske inte vet specifikt vad det är du vill förändra, utan känner bara en allmän stress - en känsla av att du vill må bättre, men vet inte hur. I alla dessa fall så kan det vara effektivt att jobba specifikt med energi- och nervsystemet genom kanaliserad transformativ healing.

Vissa personer uppnår det de önskar med healing med endast Reconnective healing, och för vissa är kanaliserad trransformativ healing - eller en kombination av de båda - ett kraftfullt sätt att finna balans och harmoni i livet. 

Läs mer om dessa healingar under flikarna Reconnective healing och på Startsidan.


 

kan healing vara farligt?

Det här är en fråga som jag får ibland och jag kan bara svara för de typer av healing som jag arbetar med - nej, det är aldrig farligt. Jag arbetar endast med ljusvarelser av 100 % ljus och ber alltid om att din I AM presence ska godkänna all healing innan den förmedlas till dig. Healingverktyg inom transformativ heling kan ha bättre eller sämre effekt på ett specifikt problem på olika individer, men det kan aldrig "gå fel" eller vara farligt. Att kontinuerligt  byta ut healingverktyg och hela ur olika aspekter är en del av arbetet med transformativ healing - det är en pågående process där man löpande utforskar vad som behöver healas och på vilket sätt eftersom Du utvecklas, processen går framåt och då anpassas healingen utifrån vad Du behöver just Nu.

Läs mer om vad du kan förvänta dig av en healingsession med mig på Startsidan.


 

De flesta typer av healing är per definition transformativ, eftersom det sker en transformation av din energi. Den healingen som jag kanaliserar har ett stort fokus på att främja din personliga transformation och utveckling. Healingen stöder din uppstigningsprocess (uppstigning i frekvens/ascension) och i den healingprocessen gradvis en ökning av Self Mastery och Soul embodiment, vilken är en personlighetsutveckling.  Self Mastery syftar på en förmåga att kunna hantera alla känslor, stå i sin kraft samt att uppnå självkännedom och självförverkligande. Soul embodiment syftar på ett besjälande av kroppen, att man förkroppsligar sitt Högre Jag. 


 

hur går en Kanaliserad healingsession till?

Vid en Healing with your I AM presence session så  bokar du din session och vid den bokade tiden så har jag din session i samarbete med din I AM presence. I samarbete med din I AM presence så kanaliserar jag ned healingen från högre dimensioner som du behöver just nu. Du får en ljudfil med din inspelade session som du lyssnar på 1-2- ggr/veckan under en period för att fullt ut implementera healingen..

Reconnective healing-sessioner sker på distans och är en tyst energiöverföring. Du ligger ned under hela sessionen i ca. 40 minuter. Vi inleder och avslutar sessionen med ett kort samtal  Jag ringer upp dig vid din bokade tid för att stämma av att du är redo.  Du tar sedan emot information, ljus och energi från Universum som du interagerar med på cellnivå under ca. 40 minuter.  Jag avsätter 60 minuter för sessionen så tid för nedvavning och eventuella frågor finns före och efter healingen.


 

hur mångA sessioner behöver man ta?

Det här är en fråga som jag får ofta, och den kan egentligen inte besvaras. Detta eftersom dels är alla unika och har en unik process och dels är det beroende på vad just Du vill uppnå med sessionerna. Så alla kan behöva olika många sessioner för att uppnå det som just de själva känner att de vill uppnå. 


 

Upplever man någon skillnad i effekt om man tar flera sessioner med kanaliserad healing?

  Ja. Det jag har sett med klienter generellt är en stor skillnad i effekt om man går regelbundet över en längre tid. Healingen blir generellt fördjupad över tid. I takt med att ditt energisystem repareras och du gradvis får ökad kontakt med ditt autentiska Jag (högre Jag/själ) och bygger upp din kontakt med Source energy (Qi/Prana) så sker också djupare healing av de trauman som tidigare blockerat dig. Effekten av djupare healing upplevs av klienter som en ökad känslomässig, fysisk och personlighetsmässig positiv utveckling och förbättring av relationer. Dock så är effekten och healingprocessen alltid unik för varje person.


 

vad är twin flames?

Twin flames är ett spirituellt begrepp och betyder "två personer som delar en själ". Det innebär att en själ delats i två delar som representeras av två personer.  Detta gör att de  har en förbindelse med varandra som de inte har med någon annan. Alla har en twin flame, men båda är inte alltid reinkarnerade samtidigt utan vissa personer har endast kontakt med sin twin flame själsligt. Men dessa själar har följts åt sedan de skapades, och ofta reinkarnerats tillsammans i olika typer av relationer. Den som träffar sin twin flame oftast "bara vet" och känner att relationen är speciell, personen berör dig på ett sätt som ingen annan gör. Relationen är starkare och kärleken går djupare än med någon annan själ - de är en del av varandra.  Ofta så är mötet mellan dem något som skakar om båda i grunden och förändrar och påverkar personerna och deras liv för alltid.

Under årtusenden så upplever de otaliga trauman tillsammans som de har till uppgift att förlösa, och de bär dessutom på tunga uppgifter som att heala trauman kopplat till sitt släktled, ett land, en religion eller historisk händelse - det vill säga 'hela trauman för kollektiva grupper. Detta gör att dessa själa ofta bär på mycket smärta, samtidigt som de är starkt byggda för att klara av att bära och hela detta. Målet för twin flames som själar är att upplösa trauman och uppnå den grad av harmoni  mellan sig och i sig själva som behövs för att de genom deras enastående kärlek ska kunna utföra de uppdrag som de tagit på sig. Healingen av trauman är komplext och kan ta tusentals livstider, men den transformativa healing som jag förmedlar påskyndar processen.

När två twin flames möts i det fysiska och inleder ett romantiskt förhållande så upplever de oftast först en enorm förälskelse och kärlek utöver det vanliga. Efter en tid så blir ofta relationen, trots en djup kärlek, svår och oharmonisk på grund av alla de trauman som väcks till liv och som de triggar i varandra för att dessa ska komma upp till yta för att healas. I det här skedet så upplever många twin flames en separation från varandra och en personlig kris, förvirring och känslomässig smärta som kan göra att båda mår mycket dålitgt. Men healing och att heala relationen på själsnivå är det som hjälper.

Läs mer om twin flames och avancerade själar under  Om Twin flames och hur jag kan hjälpa dig heala din/er twin flame- eller soul connection-relation.


 

varför är twin flame-relationen så komplicerad?

Eftersom dessa två själar är så starkt bundna till varandra i kärlek och samtidigt triggar varandras trauman så är relationen komplex tills en eller båda parter healar dessa traumans olika aspekter på själsnivå, cellnivå och i energisystemet.  Och detta gäller även om ni inte har en relation i det fysiska. Twin flames är alltid i kontakt med varandra energimässigt och själsmässigt - oavsett om den ena inte är reinkarnerad, om ni har en relation i det fysiska eller om ni har träffats i det fysiska men inte är tillsammans. Ni är sammanlänkade själsligt, delar energikropp och därför påverkar ni varandras känslo- och sinnestillstånd. Är din twin flame inte reinkarnerad så har ni bara kontakt på själsnivå - vilket oftast upplevs som stärkande och glädjefyllt. Är ni däremot reinkarnerade och har träffats i det fysiska så har ni även kontakt på Ego-nivå, och det är då som era ego-baserade trauman triggas. Din twin flame är din spegel - han eller hon har som själlslig uppgift att spegla de trauman du bär på så att de kan komma upp till ytan för att bli transformerade,, d.v.s. upplösta för gott. Dessa trauman är ofta kopplade till både till den egna själen. men även grupper av själar samt det kollektiva medvetandet - twin flames rensar alltså ut mänskliga trauman för hela mänskligheten. Detta för att mänskligheten (the human collective) ska stiga upp i vibration (ascend).  Detta är ofta ett känslomässigt och själsligt tungt arbete, speciellt som att ni på en relationsnivå upplever det som att känslorna utspelar sig mellan er! Det är trauman och upplevelser från hundratals,i bland tusentals liv, från era förfäders upplevelser och det kollektiva medvetandets upplevelsr och känslor som triggas och rensas ut genom er relation - inte undra på att relationen känns komplicerad och går djupt. Med den transformativa healing som jag förmedlar kan man underlätta den här processen avsevärt. Genom den rensas mycket av dessa trauman, känslomässiga energier och andra blockeringar. Det gör att er unions-process går snabbare och också att man bereder vägen för er Divine plan i denna livstiden utvecklas så som det är tänkt. Och detta även om ni inte är tillsammans i det fysiska - med den andres själsliga medgivande kan den ena av er heala själslig smärta och trauman för båda. 

Läs mer om twin flames och avancerade själar under Om Twin flames och hur jag kan hjälpa dig heala din/er twin flame- eller soul connection-relation.


 

vad är en soul connection?

En soul connection är en själ som du har levt många liv med. Den kan också vara en väldigt stark själslig connection, precis som en twin flame - men utan de många djupa trauman som en twin flame triggar. Därför så är genomsnittligen dessa relationer mer harmoniska. Och när de är harmoniska så är de ofta mycket nära, positiva och man är bra på att reda ut konflikter. Soul connections är oftare än twin flame-relationer icke-romantiska förhållanden som vänrelationer, föräldra-barn relation osv. Dock så finns det många soul connections som är både romantiska, stormiga och komplicerade - och då kan du få hjälp av de healing-verktyg som jag förmedlar i workshops, kurser och på min YouTube. Ofta kan man urskilja Twin flames och komplicerade Soul connections från "vanliga" relationer utifrån att känslorna går djupare, de påverkar båda parter djupt och relationen styr ens inre liv. Det är också vanligt att relationen ses som destruktiv av andra utanför förhållandet och att relationstips och parterapi inte går att applicera på relationen -  den styrs av aspekter som går utanför logik och psykologi.

Läs mer om avancerade själar under Om Twin flames och hur jag kan hjälpa dig heala din twin flame- eller soul connection-relation.


 

Varför sker kanaliserad healing på engelska?

När jag kanaliserar transformativ healing så sker den på engelska och jag har kanaliserat på engelska sedan yngre tonåren - det är helt enkelt så att den information som kommer in är på engelska. Det är något som sker naturligt och som vid all kanalisering från 100% ljus så följer man bara intuitivt med i det som kommer in.  


 

Är du siare och medium - kan du berätta vad som kommer att hända?

Jag får inte svar om framtiden, privata detaljer om personer eller skeenden om frågan kring dessa kommer från ditt Ego. Jag får inte heller svar på frågor som du inte bör ha information om för ditt Högsta bästa. Som intuitiv healer så kommunierar jag med universum och högre dimensioner med syfte att primärt heala dig, När specifika känslor healas under healingsessionen så framkommer ibland vilka trauman och upplevelser som ligger till grund för dessa. På så sätt får du även vetskap om vad du har upplevt i tidigare liv och vilka upplevelser i det här livet som är kopplade till din inre och fysiska hälsa.
Skillnaden mellan att vara siare och intuitiv healer handlar egentligen om fokus, intention, förmåga och varifrån man får information. I högre dimensioner finns din I AM presence, dina multidimensionella Jag, din Divine plan och dina Akashic records som håller information om dig som själ, och det är dessa som jag samarbetar med. Jag kommunicerar med högre dimensioner för att förmedla healing och inte med energier i de lägre dimensions-spektrumen. Jag får inte information om privata detaljer som inte tjänar till healing och ljus. Vetskap om skeenden eller omständigheter är inte prioriterat för läkningsprocessen på själsnivå, ur högre dimensioners perspektiv. Man kan säga att high beings, ascended masters och intergalaktiska intelligenser inte ser det som prioriterat att förmedla detaljer och vetskap om vad som hänt, utan deras fokus är att heala och transformera detta. 


 

kan mörka och negativa energier påverka dig under healingen?

När man arbetar som kanal för healing så påverkas man av energier utifrån eller inom sig själv. Det gör att graden av renhet hos en kanal alltid är relativ, eftersom ingen kan vara helt oberörd av energier som man kommer i kontakt med. Graden av renhet hos en kanal (medium, siare, healer) har enligt min mening att göra med dels till hur stor grad kanalen är i kontakt med ljus och dels kanalens förmåga att identifiera och upplösa negativ energimässig påverkan. Vi lever i en värld av energifrekvenser från alla möjliga källor - även negativa - som vi kan påverkas av, absorbera eller rekalibrera till. Det kan vara andras energer som man har i sitt energifält eller egna känslomässiga trauman och mentala föreställningar och värderingar som färgar den healing och de budskap som kommer in. För att undvika detta i så stor utsträckning som möjligt är det väldigt viktigt att man som healer, och framför allt när man arbetar med kanalisering, är noga med sin egen multidimensionella energirening och att arbeta med att upplösa sina egna negativa föreställningar, trauman samt mental och emotionell energi i sitt energifält. Den person som jag själv gör mest healing på och energirenar mest är mig själv. Jag ser det  som den viktigaste delen i mitt jobb som kanal - att hålla mig ren i så stor utsträckning som möjligt.