FRÅgor & svar

Här hittar du frågor från klienter och deltagare på kurser som besvaras av Susanna.


 

vad är healing?

Healing är det arbete som utförs av många ljusarbetare på Gaia för att hjälpa mänskligheten att höja sin vibration. Målet med all healing är att stödja återgången till mänsklighetens ursprungliga tillstånd. Ett tillstånd då varje ensklid människa på jorden vibrerar på en frekens som är i linje med vibration av kärlek, ljus och enhet (Unity). När detta sker så är människan i större grad fri från sjukdom, rädsla, separation och andra lågfrekventa mentala tillstånd och känslotillstånd. Detta sker genom healing av en enskild själ i taget, och samtidigt för hela det mänskliga kollektivet som varje själ är en del av. Healingen sker för människan på på elektromagnetisk nivå, sub-atom-nivå,, fotonnivå och på sätt och i aspekter inte ännu gripbart för det mänskliga intellektet och påverkar ditt elektroniska fält på ett sätt som gör att du rekalibrerar till den frekvens som är för ditt högsta bästa just nu. Du höjer också din frekvens succesivt genom ditt spirituella arbete på själsnivå, över många livstider.


 

Hur fungerar healing?

Healing sker inom tid och rum inom de energifrekvenser och energispektrum som healerna arbetar inom och skapas genom intention och interaktion på bland annat elektromagnetisk nivå.. De processer som sker skulle delvis kunna förklaras genom kvantfysiken, att all solid materia i sin minsta beståndsdel består av en energifrekvens. Det vill säga all materia består av energi och energi försvinner aldrig, men den kan transformeras. Transformationen från lågfrekvent energi till högfrekvent energi skiftar din kropp, ditt medvetande, ditt energisystem och andra aspekter till en högre vibration där lågfrekventa tankemönster, känslomönster och dess manifesteringar i tex. sjukdomar, gradvis förvinner. Detta är en process komplex process som består av många fler aspekter och som är personlig och som spelas ut under många livstider. Läs mer i det kanaliserade meddelandet "WHY DOES LOW FREQUENCY EMOTIONS CREATE ILLNESS AND BLOCKS?" - A CHANNELED MESSAGE​​​​​​​


 

Vad händer vid en healingsession?

Under en Healing with your I AM presence-session så skapas healing i samarbete med din I AM presence, dina Högre Jag, dina Christed ET Selves och dina många guider av ljuset, med mig och mina guder som moderatorer. Din I AM presence är ditt högsta ljus och är den del av dig som kan sägas stå närmast the Godhead, vad vi också kan kalla Universum eller Source. Intentionen är alltid att din I AM presence autentiserar healingen och att den ska ske endast om den för för ditt högsta bästa i enlighet med din Divine plan. Min kropp och mitt utryck i den här mänskliga världen har till uppgift att förankra healingen för dig i den här dimensionen i egenskap av kanal och channeller. Detta måste ske helt utan din personlighets inblandning och med minimal kontakt med dina personliga aspekter, det vill säga den du är i den här fysiska världen. Därför tar du emot och samskapar healingen i meditation genom en ljudfil. Healingen skapas inom tid och rum under sessionen, men du förankrar, medskapar och tar emot healingen i och med dina mänskliga aspekter genom ljudfilen. Det är genom din intention att ta emot och skapa healingen som den sker i den mänskliga sfären fullt ut vid lyssning av av filen.
Läs mer om vad du kan förvänta dig av en healingsession med mig på Startsidan


 

jag tror inte på reinkarnation och är osäker på om jag tror på healing - kan jag bli healad?

Det beror på hur starkt du känner din osäkerhet, eftersom det är intensiteten av din osäkerhet som skapar en potentiell blockerig. Vid all healing så behövs en mental och känslomässig öppenhet så att healing kan ha en full effekt. Detta eftersom all healing sker inom sfären av intention, medvetande och energier - den uppstår i ett samarbete mellan din intention, ditt öppna medvetande och healerns intention och medvetande.  Och om du har en stark känsla av att healingen inte kommer att fungera eller är rädd så kommer du att med den här känslan att sätta upp energimässiga barriärer så att healingen inte når fram. Detta sker mer eller mindre omedvetet. Våra tankar och känslor skapar energifrekveser och om du känner ett motstånd så skapas ett motstånd mot att ta emot healing. Men om du känner dig neutral eller positivt inställd så öppnar du upp för möjligheten att helingen har en effekt på dig. Känner jag att klienten har osäkerhet, rädsla eller andra blockeringar i sitt fält som blockerar healingen, vilka ofta känns väldigt tydligt, så startar jag alltid sessionen med att upplösa den så att healingen går fram bättre.


 

kan healing vara farligt?

Det här är en fråga som jag får ibland och jag kan bara svara för de typer av healing som jag arbetar med - nej, det är aldrig farligt. Jag arbetar endast med ljusvarelser av 100 % ljus och samarbetar alltid med din I AM presence, som är ditt högsta ljus. Jag samskapar alltid healing med din I AM presence, Spirit och Source med intentionen att den alltid ska godkännas av ditt högsta ljus innan den implementeras och tas emot av dig. 
Läs mer om vad du kan förvänta dig av en healingsession med mig på Startsidan.


 

Alla typer av healing av ljuset är per definition transformativ, eftersom det sker en transformation av din energi. Den healingen som jag kanaliserar har däremot ett stort fokus på personlig transformation - att främja din personliga utveckling och väg mot Self Mastery och Soul embodiment. Healingen stöder din uppstigningsprocess (uppstigning i frekvens/ascension) och i den healingprocessen gradvis en ökning av Self Mastery och Soul embodiment, vilken är en personlighetsutveckling.  Self Mastery syftar på en förmåga att kunna hantera alla känslor, stå i sin kraft samt att uppnå självkännedom och självförverkligande. Soul embodiment syftar på ett besjälande av kroppen, att man förkroppsligar sitt Högre Jag. Läs mer om betydelsen av Soul embodment och Self Mastery i inlägget DIN VÄG MOT SELF MASTERY & SOUL EMBODIMENT


 

hur går en Kanaliserad healingsession till?

Din kanaliseriade Healing with your I AM presence session sker i två steg. Som första steg så kanaliserar jag din session vid den bokade tiden. Detta innebär att jag i samarbete med din I AM presence, Spirit och Source laddar ned och samskapar den healing som du behöver just nu från de högre dimensionerna till den 3e dimensionen, vår fysiska värld. Det sker healing på alla nivåer av din varelse vid tiden för din session, och vissa känner även detta i sin vardag när sessionen sker. Som steg två så får du en ljudfil med din inspelade session som du ska lyssna på 1-2- ggr/veckan under en period för att implementera healingen fullt ut i 3D för att innefatta alla delar av den Du är och stödja din process i att sammansmälta med dina högre aspekter här i 3D. I denna process så har du möjlighet at samskapa healingen genom att interagera med frekvenserna, affirmationerna och visualiseringarna i healingen. varje session är multidimensionell och har många lager. Vid arbetet med en session under flera veckor eller månader så fördjupas din upplevelse av healingen och den intuitiva förståelse som den medför.


 

hur mångA sessioner behöver man ta?

Du kan potentiellt sett fortsätta att ta sessioner resten av den här livstiden eftersom din kommunikation och sammansmältning med med Source är en evigt expanderande process. Du bör alltid följa din intuition och din guidning i processen. Men vill du ha en logiskt förankrad riktlinje för en långsiktig transformativ process så rekommenderar jag att ta 1 session/månaden i minst 6-12 månader. Du kan se healingprocessen som en terapeutisk process, som behöver samma regelbundenhet och konsekvens som en process med t.ex. samtalsterapuet eller psykolog, för att få en djupgående och bestående förändring.


 

Upplever man någon skillnad i effekt om man tar flera sessioner med kanaliserad healing?

  Ja. Det jag har sett med klienter, och upplever själv,  är generellt en stor skillnad om man tar sessioner regelbundet över en längre tid. Healingen blir generellt fördjupad över tid. I takt med att du healar trauma i samarbete med dina Akashic records och energisystemet repareras så får du gradvis ökad kontakt med ditt autentiska Jag (högre Jag och själ) och bygger upp din kontakt med Source energy (Qi/Prana). Resultatet av djupare healing upplevs av klienter som en ökad känslomässig, fysisk och personlighetsmässig positiv utveckling och förbättring av relationer. Dock så är effekten och healingprocessen alltid unik för varje person.


 

vad är twin flames?

Twin flames är ett spirituellt begrepp och betyder "två personer som delar en själ". Det innebär att en själ delats i två delar som representeras av två personer.  Detta gör att de  har en förbindelse med varandra som de inte har med någon annan. Alla har en twin flame, men båda är inte alltid reinkarnerade samtidigt utan vissa personer har endast kontakt med sin twin flame själsligt. Men dessa själar har följts åt sedan de skapades, och ofta reinkarnerats tillsammans i olika typer av relationer. Den som träffar sin twin flame oftast "bara vet" och känner att relationen är speciell, personen berör dig på ett sätt som ingen annan gör. Relationen är starkare och kärleken går djupare än med någon annan själ - de är en del av varandra.  Ofta så är mötet mellan dem något som skakar om båda i grunden och förändrar och påverkar personerna och deras liv för alltid.

Under årtusenden så upplever de otaliga trauman tillsammans som de har till uppgift att förlösa, och de bär dessutom på tunga uppgifter som att heala trauman kopplat till sitt släktled, ett land, en religion eller historisk händelse - det vill säga 'hela trauman för kollektiva grupper. Detta gör att dessa själa ofta bär på mycket smärta, samtidigt som de är starkt byggda för att klara av att bära och hela detta. Målet för twin flames som själar är att upplösa trauman och uppnå den grad av harmoni  mellan sig och i sig själva som behövs för att de genom deras enastående kärlek ska kunna utföra de uppdrag som de tagit på sig. Healingen av trauman är komplext och kan ta tusentals livstider, men den transformativa healing som jag förmedlar påskyndar processen.

När två twin flames möts i det fysiska och inleder ett romantiskt förhållande så upplever de oftast först en enorm förälskelse och kärlek utöver det vanliga. Efter en tid så blir ofta relationen, trots en djup kärlek, svår och oharmonisk på grund av alla de trauman som väcks till liv och som de triggar i varandra för att dessa ska komma upp till yta för att healas. I det här skedet så upplever många twin flames en separation från varandra och en personlig kris, förvirring och känslomässig smärta som kan göra att båda mår mycket dålitgt. Men healing och att heala relationen på själsnivå är det som hjälper.

Läs mer om twin flames och avancerade själar under  Om Twin flames och hur jag kan hjälpa dig heala din/er twin flame- eller soul connection-relation.


 

varför är twin flame-relationen så komplicerad?

Eftersom dessa två själar är så starkt bundna till varandra i kärlek och samtidigt triggar varandras trauman så är relationen komplex tills en eller båda parter healar dessa traumans olika aspekter på själsnivå, cellnivå och i energisystemet.  Och detta gäller även om ni inte har en relation i det fysiska. Twin flames är alltid i kontakt med varandra energimässigt och själsmässigt - oavsett om den ena inte är reinkarnerad, om ni har en relation i det fysiska eller om ni har träffats i det fysiska men inte är tillsammans. Ni är sammanlänkade själsligt, delar energikropp och därför påverkar ni varandras känslo- och sinnestillstånd. Är din twin flame inte reinkarnerad så har ni bara kontakt på själsnivå - vilket oftast upplevs som stärkande och glädjefyllt. Är ni däremot reinkarnerade och har träffats i det fysiska så har ni även kontakt på Ego-nivå, och det är då som era ego-baserade trauman triggas. Din twin flame är din spegel - han eller hon har som själlslig uppgift att spegla de trauman du bär på så att de kan komma upp till ytan för att bli transformerade,, d.v.s. upplösta för gott. Dessa trauman är ofta kopplade till både till den egna själen. men även grupper av själar samt det kollektiva medvetandet - twin flames rensar alltså ut mänskliga trauman för hela mänskligheten. Detta för att mänskligheten (the human collective) ska stiga upp i vibration (ascend).  Detta är ofta ett känslomässigt och själsligt tungt arbete, speciellt som att ni på en relationsnivå upplever det som att känslorna utspelar sig mellan er! Det är trauman och upplevelser från hundratals,i bland tusentals liv, från era förfäders upplevelser och det kollektiva medvetandets upplevelsr och känslor som triggas och rensas ut genom er relation - inte undra på att relationen känns komplicerad och går djupt. Med den transformativa healing som jag förmedlar kan man underlätta den här processen avsevärt. Genom den rensas mycket av dessa trauman, känslomässiga energier och andra blockeringar. Det gör att er unions-process går snabbare och också att man bereder vägen för er Divine plan i denna livstiden utvecklas så som det är tänkt. Och detta även om ni inte är tillsammans i det fysiska - med den andres själsliga medgivande kan den ena av er heala själslig smärta och trauman för båda. 

Läs mer om twin flames och avancerade själar under Om Twin flames och hur jag kan hjälpa dig heala din/er twin flame- eller soul connection-relation.


 

vad är en soul connection?

En Soul connection, en Själslig relation, är en själ som du har levt många liv med. En Soul connection kan vara av oromantisk eller romantisk natur. Du har troligtvis Soul connections med dina föräldrar, syskon, nära vänner och din partner.  En Soul connection kan vara en väldigt stark själslig connection, precis som en twin flame - men utan de många djupa trauman som en twin flame triggar. Därför så är genomsnittligen dessa relationer mer harmoniska. Och när de är harmoniska så är de ofta mycket nära, positiva och man är bra på att reda ut konflikter. Soul connections är oftare än twin flame-relationer icke-romantiska förhållanden som vänrelationer, föräldra-barn relation osv. Dock så finns det många soul connections som är både romantiska, stormiga och komplicerade - och då kan du få hjälp av de healing-verktyg som jag förmedlar i workshops, kurser och på min YouTube. Ofta kan man urskilja Twin flames och komplicerade Soul connections från "vanliga" relationer utifrån att känslorna går djupare, de påverkar båda parter djupt och relationen styr ens inre liv. Det är också vanligt att relationen ses som destruktiv av andra utanför förhållandet och att relationstips och parterapi inte går att applicera på relationen -  den styrs av aspekter som går utanför logik och psykologi.

Läs mer om avancerade själar under Om Twin flames och hur jag kan hjälpa dig heala din twin flame- eller soul connection-relation.


 

Varför sker kanaliserad healing på engelska?

När jag kanaliserar transformativ healing så sker den på engelska och jag har kanaliserat på engelska sedan yngre tonåren - det är helt enkelt så att den information som kommer in från högre dimensioner är på engelska. Det är något som sker naturligt och som vid all kanalisering från 100% ljus så följer man bara intuitivt med i det som kommer in. Många av mina klienter får också in budskap på engelska, och engelskan kallas ibland för "Änglarnas språk". Amerika är också den nation som i den här tidsåldern är utvald att vara energimässigt centrum för att förankra den Nya tidsåldern (The New Golden Age) och Gaias inträde i den 5e dimensionen. Språket har en intonation och ett samspel mellan konsonanter och vokaler som gör det möjligt för höga frekvenser att komma från de högre dimensionerna igenom de mänskliga stämbandet på ett optimalt sätt. 


 

Är du siare och medium - kan du berätta vad som kommer att hända?

Nej, jag är inte siare eller medium. Termen siare eller medium syftar på att förmedla svar om t.ex. framtiden, privata detaljer om personer eller skeenden. Min roll är att vara intuitiv healer och min uppgift är att förmedla healing.


 

Hur många sessioner ska jag ta? - din transformativa process

Du ska stiga in i din egen kraft och följa din egen intuition och guidning av ljuset i din personliga process och i arbetet med dina sessioner och spirituella utveckling. Min roll är att förankra healingen i den här dimensionen och förmedlar instruktioner från Source, men sedan tar du helt över arbetet och processen. Ditt arbetet med healingen med ljudfilerna är ditt arbete med Source och din relation med Source, och du ska alltid söka dina svar hos Source, eller de många guider av 100% ljus som är en del av Source, precis som alla dina aspekter är en del av Source. Men om du vill ha en riktlinje för en långsiktig transformativ process så är en rekommendation att ta 1 session/månaden i minst 6-12 månader för att få en djupgående och bestående förändring. Och naturligtvis så är regelbundenhet och dagligt spirituellt arbete basen för din balans, din ljusgrad och din spirituella utveckling. Detta oavsett om du väljer ett spirituellt arbete med dessa sessioner eller om du har en annan spirituell praktik - regelbundenhet och fokus är alltid nyckeln. 


 

användning av sessionerna på ljudfil

Du bör gå in i djup meditation när du lyssnar på din session. Om du känner dig guidad så kan du meditera innan du startar sessionen för att fördjupa meditationen. Lyssna på min röst så som om du lyssnar på musik och öppna du upp ditt högre medvetande och de aspekter av dig som tar emot healingen fullt ut. Du kan med fördel välja att boka en session med musik. Musiken är komponerad av Michael Hammer och Fritz Evelain och vibrerar på ett frekvensspektrum som samklingar med frekvensspektrumet och healingen som kommer igenom. Musiken kan göra det lättare för dig att försätta dig i djup meditation. Du stillar ditt sinne och tar emot healingen i meditation och behöver inte göra något annat för att ta emot healingen på en första nivå. En djupare andra nivå att ta emot healingen på är att även visualisera och delta i affirmationerna som förmedlas. Det kan öka effekten av healingen med upp till 90% . Som ett tredje steg i arbetet med healingen i en session kan du lyssna på filerna med dina vakna öron, och på det sättet få en mer intellektuell kunskap om vad som händer sker under healingen. Detta förankrar också healingen på en intellektuell, medveten nivå (Mind level). Om du vill veta mer för att få en större förståelse för det som sägs och sker i sessionerna så rekommenderar jag att läsa min Blogg samt att söka information på nätet. 


 

hur Hjälper det att lyssna på Daily energy clearing? - Din dagliga praktik

Daglig energirening renar inte bara ditt fält, utan den stärker din relation med Source. Detta genom att du sätter din fokus, din önskan och ditt fokus på att ställa dig i kontakt med ljus när du gör din dagliga energirening. eller när du praktiserar någon annan spirituell daglig handling. Din dagliga praktik är din relation med Source och din kontakt med Source och ljus. Genom daglig praktik så håller du den här kontakten öppen och tar emot Source energy, Qi, livsenergi in i ditt energisystem och dina celler vilket stärker din ljusgrad och ökar din motståndskraft. Du kan ha en egen praktik av yoga, meditation, chanting, bön eller mindfulness som du redan praktiserar som stöder det här arbetet. Du kan också välja att använda dig av Daily energy clearing eller någon annan av de energireningar som finns på min Youtube-kanal för att stärka din grundning, ditt energiskydd, fylla på med energi och rena din energi varje dag, 


 

passar den healingen som du kanaliserar alla?

Om du känner resonans med frekvenserna i healingen, dv.s. du får en positiv känsla i kroppen och en bra magkänsla, så passar healingen för dig.