Välkommen till Goddess of Light healing i Stockholm -


 

Högkänslig & avancerad själ


 

Healing & guidance 90 min. 999 kr

Distans. Healingen sker på engelska. Läs mer om hur det går till vid Distanshealing.

Besök i Tullinge

transformativ healing 60 minuter, 690 kr

Healingen sker på engelska.


 

transformativ healing 90 minuter, 999 kr

Healingen sker på engelska. 90 minuter passar dig som vill ha mer tid till att få den kanaliserade informationen förklarad.


 

Distanshealing

distanshealing, transformativ healing 60 minuter, 650 kr

Healingen sker på engelska.

Läs mer under Distanshealing

 

distanshealing, transformativ healing 90 minuter, 975 kr

Healingen sker på engelska.

Läs mer under Distanshealing

 

Viktigt att veta inför din Transformativa healing session

  • Boka dina sessioner med minst 12-14 dagar emellan.
  • Du kan kommer troligtvis att få övergående utrensningssymptom, läs mer i artikeln Vad händer efter en healingsession?
  • Under sessionen så kommer du att ombes att ligga ned i ett meditativt tillstånd.
  • Jag påbörjar din session och gör viktga förberedelser strax innan din bokade tid, så jag vill be dig att vara punktlig. Mer info hittar du i din bokningsbekräftelse.
  • Jag bör inte veta några detaljer om din situation innan sessionen och vi bör ha begränsad kontakt innan och mellan sessioner. Detta eftersom det är viktigt ur flera aspekter att jag är ett blankt blad innan sessionen.
  • Vill du veta mer om vilken typ av healing som kan passa din situation så kan du läsa mer här nedan eller i länkarna:

 

innehållsförteckning

OM TRANSFORMATIV HEALING
Den personliga processen​​​​​, Distanshealing, Twin flames och Soul connections
(Gå direkt till Twin flame healing)

INTRODUKTION TILL HEALINGENS OLIKA ELEMENT
Trauman och andra energimässiga blockeringar, Energy clearing, Fylla på med energi, Energy protection, Grounding 

 

Denna video är en inspelning av ett webinar som förmedlar energirening och som startar med en introduktion av Susanna där hon berättar  om värdegrunderna för den healing hon förmedlar.


 

om transformativ healing

Under denna session får du kanaliserad healing som kommer igenom i samarbete med din I AM presence, dina guider, mina guider och mina högre jag samt dina Akashic records. Du kan välja att besöka mottagningen i Tullinge eller få sessionen på distans.

All kanaliserad healing som kommer genom mig i "Transformativ healing"- sessioner, "Twin flame healing"-sessioner samt "Healing with your I AM presence"- sessioner är transformativ. Den sker i samarbete med din I AM presence, dina guider, mina guider och mina högre jag, min I AM presence samt dina Akashic records.  Den syftar till att heala dina ego-aspekter samt traumatiserade delar av själen så att du kan stiga mer fullt ut i Christ consciousness och optimal balans på alla plan. Healingen av dina egoaspekter och traumatiserade delar av själen sker genom min kontakt med din I AM presence.

Transformativ healing kan beskrivas som kvantum-healing med en terapeutisk effekt. Den syftar till att transformera frekvenser på kvantnivå i din kropp samt i ditt energisystem och din själ . Den hjälper specifikt med uppstigning i frekvens (ascension), och de problem som kan upplevas i samband med denna - t.ex. trötthet, depression och låghet, problem i relationer, förvirring kring livsval samt fysiska besvär som värk, IBS och sömnproblem, för att nämna några.

Jag samarbetar med gudar, gudinnor, uppstigna mästare och christed ET´s från 100% ljus och förmedlar healingfrekvenser för att transformera specifika personliga blockeringar och trauman i ditt energisystem och din själ, därav den terapeutiska effekten då klienter kan upplösa specifika trauman och upplevelser i olika relationer från detta och tidigare liv. 

En Transformativ healing session inleds med ett samtal där du kort får beskriva vad det är som du upplever som ett problem, det kan vara ett nuvarande problem eller ett problem som du haft under lång tid.  De nuvarande problemen har ett samband med mer djupgående blockeringar och sambanden visar sig under kanaliseringen och healingen. Eftersom denna healing healar specifika problem och blockeringar så är det bästa att ta denna regelbundet för att långsiktigt heala Dig bit för bit. Om du önskar en session utan samtal, läs mer under Healing with your  I AM presence.

Under en långsiktg healingprocess med flera sessioner så kommer fler dolda blockeringar upp till ljuset för att healas. Det upplevda problemen är toppen på isberget, och under ytan så hör detta samman med allt i ditt liv; din kropp, din hälsa, dina relationer och dina känslor. Din healing sker i allt djupare faser, och genom healingprocessens gång så får du kanaliserad healing och svar. Exempel på ett nuvarande problem kan vara en konflikt med en familjemedlem och t.ex. problem med magen.  Ofta så kommer under healingen fram pusselbitar som ger  budskap från högre dimensioner i samband med att detta healas. Dessa visar sambandet mellan t.ex. konflikten med en familjemedlem och problemet med magen. Det kan vara så att ni har haft en konfliktfylld relation i tidigare liv som resulterade i energier av hat, och att de frekvenserna nu ligger lagrad och blockerar exempelvis en aspekt av ditt hjärtckakra, som påverkar din magmeridian negativt. De Gudar, Gudinnor och uppstigna mästare som är mest lämpade för dig och för att heala detta kommer då in och transformerar energin som är kopplat till detta trauma.

Detta är bara ett av många exempel på den komplexa och unika information och healing som kommer igenom vid varje session. Ofta är det så att allt inte kan transformeras på en gång, det skulle överbelasta ditt energisystem, utan ofta så kommer healing av olika aspekter kopplat till detta trauma in under senare sessioner, och healar detta bit för bit. Andra aspekter kan handla om oförmåga att älska sig själv, skam, skuld och andra lågfrekventa känslor kopplat till händelser som kommer upp till ljuset. 

Tillvägagångssättet under en healingsession består av tre delar, dels att jag som intuitiv healer kanaliserar högfrekventa energier från Universum (s.k. livsenergi, skalär energi, Prana, Qi) som förmedlas till dig som klient. Dels så kommer det in ljusvarelser i form av t.ex. ärkeänglar och uppstigna mästare och jag ber dem att heala det som jag får intuitiva budskap om behöver healas i relation till det valda temat. Den tredje delen består i att du själv kan visualisera utifrån det jag säger. 

FÖRBEREDELSER
Du kan förbereda dig inför sessionen om du vill genom att känna efter vad du tror det är för specifikt problem eller problemområde som du vill jobba med under sessionen. Det kan tex. vara en relation, specifika händelser eller bara en känsla som du har inom dig. Om du inte vet vad det är så håller vi öppet för vad som kommer in för dig. 
 


 

den personliga processen

Vid en transformativ healingprocess så transformeras den lågfrekventa energi som du burit på i ditt enenergisystem till positiv energi.  Över tid så går healingen djupare och djupare och du kommer bit för bit i större kontakt med din I AM presence - ditt starka, visa, autentiska jag - din själ.  Du kommer också i kontakt med Source och höga frekvenser, vilket ger en dirketkontakt till glädje. Det ger en märkbar personlig utveckling som exempelvis högre medvetande, mer energi, moståndskraft mot negativitet, nya insikter samt ingivelse och kraft att förändra sitt liv till det bättre. Du kan bli befriad från oro och rädsla som tidigare tagit energi och hindrat dig från att gå framåt samt harmonisera dina nära relationer.

Nedan kan du läsa mer om vad som kan ingå i en healingsession. I bloggen hittar du en artikel Om Transformativ healing.

distanshealing

Du kan välja att ha din healingsession på distans som telefonkonferens. Detta alternativ har fördelen att du kan spela in sessionen och därmed lyssna på den igen för djupare healing. Läs mer under Distanshealing.
 


 

twin flames, soul connections & advanced souls

Denna typ av healing transformerar relationer mellan twin flames, relationen harmoniseras i takt med att healing mellan er sker. Även om du inte är tillsammans med din twin flame så kan du heala relationen och dig själv på själsnivå, vilket kan göra en enorm skillnad för dig och er - både vad det gäller psykiskt välmående, er relation och ökad livsmening. Läs mer under Twin flame healing.

Nedan ser du exempel på vad healingen kan innehålla som ger en bild av de olika delar som är viktiga för din personliga utveckling. 


 

introduktion till healingens olika element

Energisystemet består av din aura, chakrer, meridianer, mindre nadis, energikanaler och dina energikroppar (österländsk filosofi och medicin).  Alla dessa delar av energisystemet, och det som energimässigt ligger lagrat där, påverkar ditt välmående, dina andliga förmågor och utveckling.  Det är främst de sju chakrerna i den fysiska kroppen som är kopplat till trauman från detta och tidigare liv.  Dessa trauman blockerar din fulla potential och genom att transformera dessa så sker en utveckling på många plan. Du får en ökad känsla av harmoni, lugn och balans och utvecklar din fulla potential på alla områden i ditt liv.  Grundstenarna i arbete med att cleara och underhålla energisystemet är att Rena, Fylla på med energi, Skydda samt Grunda. Till det tillkommer att vid djupare healing heala trauman kopplade till detta livet och tidigare liv . Nedan beskrivs de vanligaste aspekterna i mitt healingarbete.
 

Trauman och andra energimässiga blockeringar

Trauman tillsammans med exemplevis utdaterade värderingar, föreställningar, kontrakt, löften och konflikter mellan själar från nuvarande och tidigare liv som inte är för ditt högsta bästa längre är det som din ascension process syftar till att upplösa så att du kan stiga upp i frekvens och sammansmälta med din I AM presence. Genom den healing som jag kanaliserar så accelereras den processen. 


 

ENERGY CLEARING

Renig, expansion och förstärkning av ditt energisystem.

 

Fylla på med energi

Olika personer känner bättre effekt av olika typer av positiv/högfrekvent energi. Jag använder dock ofta energi från Source/the Unmanifest , Spirit, Galactic Solar light eller högfrekventa ljusvarelser. Om du känner dig mer bekväm med att använda universiell skalär energi så används den. Jag jobbar ofta även med de olika subpersonligheterna som är kopplat till chakrerna och den fysiska kroppen, och fyller som en del av detta arbete även dessa med energi;  som Inner male och female (Yin & Yang) och Inner child (de tre nedre chakrerna). Då är det ofta också lämpligt att jobba med gudomar som t.ex. Archangel Michael, Goddess Durga och Lady Kuan Yin t.ex. vilkas energier är särskilt lämpade för olika typer av lågfrekvent energi/känslor.

 

ENERGY PROTECTION

De flesta gynnas av att skydda sig mot att nya obalanser uppstår i energisystemet genom energy protection. Om du är indigo- eller kristallbarn, högsensitiv eller clairkognicent, audient, - voyant, eller sentient så kan du gynnas extra mycket av  energy protection (energiskydd). Även om du inte vet om att du är något av ovanstående, så kan det kan vara så att bakom trötthet, nedstämdhet eller upplevd känslomässig känslighet så döljer sig en känslighet för energier. Detta är något som vi kan ta reda på genom samtal. Då kan energy clearing vara till stor hjälp. Vid energy clearing  jobbar jag intuitivt och med hjälp av ärkeänglar, uppstigna mästares energier. 

 

grounding

Grunda betyder till stor del att energimässigt förankra sig i jorden (Mother Earth, Gaia etc.) och med jordens energi . Upplevelsen av att bli grundad är ofta att man känner sig stark, lugn och samlad. Ofta upplevs en större klarhet, kontakt med sitt högre jag/inre visdom och ökad urskiljningsförmåga vad som är det bästa för dig själv. Att grunda sig är lika viktigt som att ha kontakt med högfrekvent energi/högre dimensioner då nyckelordet är balans - man bör sträva efter att både ha kontakt med jorden och högre dimensioner.