Kanaliserad healing från 7D-9D för att hjälpa dig på din resa mot Self mastery & Soul embodiment
Varmt välkomna Star Seeds, Indigobarn, Kristallbarn, Twin flames, Soul connections, Light workers & andra Avancerade själar

Välkommen till Goddess of Light healing!
 

Susanna Sannö är channeler, intuitiv healer, spirituell coach och föreläsare och förmedlar kanaliserad healing i privata sessioner, kurser och workshops på distans i hela Norden. Hennes kall är att stödja dig som avancerad själ på din uppstignings-resa mot Soul embodient, Self Mastery, Twin flame union och Soul mission.


 


 


 

Om du är en avancerad själ så är du här på ett själsligt uppdrag i ljusets tjänst. och det är genom din uppstigning i frekvens (ascension) som du stiger in i din fulla förmåga att heala och att sprida ljus. Du kan vara Twin flame, Indigobarn, Star Seed eller ljusarbetare med uppgift att sprida visdom, kärlek och ljus genom att förkroppsliga Ditt autentiska Jag (ditt Högre Jag). Den multidimensionella healingen som Susanna kanaliserar har till uppgift att hjälpa dig på den resan och stödja din sammansmältning med ditt Högre Jag. Healingen som Susanna kanaliserar är från 7D-9D och har till syfte att transformera trauma och andra lågfrekventa energier som du bär på samt implementera de nya Diamond Light Codes, Golden Christ Consciousness Codes and Divine Heart Frequencies - ljuskoder. och energi-mallar - som stödjer dig att expandera i ljus. Du opitimerar din kropps energisystem och därmed din länk till Det hela - det nätverk av energi och ljus som är Universum. Du får genom healingen en större kontakt med ditt Högre Jag, din I AM presence, Christ consciousness och uppnår allt större grad av Self Mastery och Soul embodiment.


 


 

Susanna är också certifierad Reconnective healing Practitioner och förmedlar Reconnective healing på distans. Reconnective healing kan enkelt sammanfattas som en interaktion med högfrekvent energi på cellnivå som skiftar dina cellers vibration. Denna interaktion optimerar dina cellers funktion på meta- och kvantnivå, vilket får olika långsiktig effekt för olika människor. Denna healing har förankrats på Gaia av Dr. Eric Pearl och Susanna är utbildad under ledning av Dr. Eric Pearl.


 

Kanaliserad healing

Denna video är en inspelning av ett webinar som förmedlar energirening och som startar med en introduktion av Susanna där hon berättar om värdegrunderna för den kanaliserade transformativa healing som hon förmedlar. Läs mer Om Susannas arbete 


 

 

healingserier på ljudfil


 

 

healingkurser på ljudfil


 

 

 

 

 


 


 


 


 

om susannas arbete

kanaliserad transformativ healing

Kärnan i Susannas arbete är att kanalisera healing från de högre dimensionerna 7D-9D som transformerar de mänskliga trauman som du upplevt genom många livstider på Gaia och som evig själ. Hon arbetar också med att förmedla integreringen de nya ljuskoderna av Solar Christ Consciousness som finns tillgängliga för mänskligheten vid den här tidpunkten i Gaia´s spirituella evolution. De Diamond Light Codes, Golden Christ Consciousness Codes and Divine Heart Frequencies som the I AM avatar race är redo att ta emot för att bygga den nya Jorden. 

Genom din existens som människa och alla dina reinkarnationer så har du upplevt trauma och även kommit i kontakt med all mänskligt trauma genom mänskliga energimallar och genom ditt släktled, genom ditt DNA. Detta ligger lagrat som energi i ditt energisystem,, ditt DNA och även på själsnivå.  Genom att kapa negativa energisträngar, skriva om och cancellera karmiska kontrakt, uppdatera ditt energisystem, dina energimallar och program samt läka känslor och upplevelser i själsliga relationer så att du ska kunna få tillgång till dina Högre Jag, ditt Higher Mind och ditt Christ Conscioussness och träda in i de Christed timelines of the New Golden Age - allt övervakat och utfört i samarbete med din I AM presence, 

Den kanaliserade healingen som kommer igenom Susanna är från 7D-9D och sker i samarbete med din I AM presence, dina guider samt dina Akashic records.  Den syftar till att heala dina ego-aspekter samt traumatiserade delar av själen så att du kan stiga mer fullt ut i Christ consciousness och optimal balans på alla plan. 

Den kanaliserade transformativa healing som kommer igenom kan beskrivas som kvantum-healing med en terapeutisk effekt. Den syftar till att transformera frekvenser på kvantnivå i din kropp samt i ditt energisystem och din själ. Den hjälper specifikt med uppstigning i frekvens (ascension), och de problem som kan upplevas i samband med denna - t.ex. trötthet, depression och låghet, problem i relationer, förvirring kring livsval samt fysiska besvär som värk, IBS och sömnproblem, för att nämna några. Du kan också komma att uppleva detta i din healingprocess, läs mer i artikeln Vad händer efter en healingsession?

Susanna samarbetar med gudar, gudinnor, uppstigna mästare och christed ET´s från 100% ljus och förmedlar healingfrekvenser för att transformera specifika personliga blockeringar och trauman i ditt energisystem och din själ, därav den terapeutiska effekten då klienter kan upplösa specifika trauman och upplevelser i olika relationer från detta och tidigare liv. 

Under en långsiktg healingprocess med flera sessioner så kommer fler dolda blockeringar upp till ljuset för att healas. Det upplevda problemen är toppen på isberget, och under ytan så hör detta samman med allt i ditt liv; din kropp, din hälsa, dina relationer och dina känslor. Din healing sker i allt djupare faser, och genom healingprocessens gång så får du kanaliserad healing och svar. Exempel på ett nuvarande problem kan vara en konflikt med en familjemedlem och t.ex. problem med magen. Ofta så kommer under healingen fram pusselbitar som ger budskap från högre dimensioner i samband med att detta healas. Dessa visar sambandet mellan t.ex. konflikten med en familjemedlem och problemet med magen. Det kan vara så att ni har haft en konfliktfylld relation i tidigare liv som resulterade i energier av hat, och att de frekvenserna nu ligger lagrad och blockerar exempelvis en aspekt av ditt hjärtckakra, som påverkar din magmeridian negativt. De Gudar, Gudinnor och uppstigna mästare som är mest lämpade för dig och för att heala detta kommer då in och transformerar energin som är kopplat till detta trauma. Detta är bara ett av många exempel på den komplexa och unika information och healing som kommer igenom vid varje session. Ofta är det så att allt inte kan transformeras på en gång, det skulle överbelasta ditt energisystem, utan oftast så kommer healing av olika aspekter kopplat till detta trauma in under senare sessioner, och healar detta bit för bit. Andra aspekter kan handla om oförmåga att älska sig själv, skam, skuld och andra lågfrekventa känslor kopplat till händelser från detta och tidigare liv som kommer upp till ljuset. 

Tillvägagångssättet under en healingsession består av tre delar, dels att Susanna som intuitiv healer kanaliserar högfrekventa energier från Universum (s.k. livsenergi, skalär energi, Prana, Qi) genom Light transmission (ljusöverföring genom ljud) som förmedlas genom Susannas röst och hennes Seraphim Over-Soul. Dels så kommer det in ljusvarelser i form av t.ex. ärkeänglar och uppstigna mästare och healar det som behöver healas i relation till det valda temat. Den tredje delen består i att du själv kan visualisera utifrån det som sägs. 


personlig transformation

 Vid en transformativ healingprocess så transformeras den lågfrekventa energi som du burit på i ditt enenergisystem till positiv energi.  Över tid så går healingen djupare och djupare och du kommer bit för bit i större kontakt med din I AM presence, stiger mer fullt ut i Christ Consciousness, får tillgång till ditt Higher Mind och all den riklighet som finns i de Christed timelines. Du kommer också i kontakt med Source och höga frekvenser, vilket ger en dirketkontakt till glädje. Det ger en märkbar personlig utveckling som exempelvis högre medvetande, mer energi, moståndskraft mot negativitet, nya insikter samt ingivelse och kraft att förändra sitt liv till det bättre. Du tar fram egenskaper som ambition. skaparglädje, ett fritt harmoniserat flöda av alla känslor och driv - genom en balansering av de aspekter som ger en balanserad Yin & Yang. Du aktiverar dina ESP gifts (Extra sensoriska perception/mediala sinnen). Du kan bli befriad från oro och rädsla som tidigare tagit energi och hindrat dig från att gå framåt samt harmonisera dina nära relationer. Detta är ett resultat av att du stiger mer in i ditt Högre Jag.

Nedan kan du läsa mer om vad som kan ingå i en healingsession. I bloggen hittar du mer information i en artikel
Om Transformativ healing.


 

introduktion till healingens olika baselement

Energisystemet består av din aura, chakrer, meridianer, mindre nadis, energikanaler och dina energikroppar (österländsk filosofi och medicin).  Alla dessa delar av energisystemet, och det som energimässigt ligger lagrat där, påverkar ditt välmående, dina andliga förmågor och utveckling.  Det är främst de sju chakrerna i den fysiska kroppen som är kopplat till trauman från detta och tidigare liv.  Dessa trauman blockerar din fulla potential och genom att transformera dessa så sker en utveckling på många plan. Du får en ökad känsla av harmoni, lugn och balans och utvecklar din fulla potential på alla områden i ditt liv.  Grundstenarna i arbete med att cleara och underhålla energisystemet är att Rena, Fylla på med energi, Skydda samt Grunda. Till det tillkommer att vid djupare healing heala trauman kopplade till detta livet och tidigare liv . Nedan beskrivs de vanligaste aspekterna i mitt healingarbete.
 


 

Trauman och andra energimässiga blockeringar

Trauman tillsammans med exemplevis utdaterade värderingar, föreställningar, kontrakt, löften och konflikter mellan själar från nuvarande och tidigare liv som inte är för ditt högsta bästa längre är det som din ascension process syftar till att upplösa så att du kan stiga upp i frekvens och sammansmälta med din I AM presence. Genom den healing som jag kanaliserar så accelereras den processen. 


 

ENERGY CLEARING

Renig, expansion och förstärkning av ditt energisystem.


 

Fylla på med energi

Olika personer känner bättre effekt av olika typer av positiv/högfrekvent energi. Jag använder dock ofta energi från Source/the Unmanifest , Spirit, Galactic Solar light eller högfrekventa ljusvarelser. Om du känner dig mer bekväm med att använda universiell skalär energi så används den. Jag jobbar ofta även med de olika subpersonligheterna som är kopplat till chakrerna och den fysiska kroppen, och fyller som en del av detta arbete även dessa med energi;  som Inner male och female (Yin & Yang) och Inner child (de tre nedre chakrerna). Då är det ofta också lämpligt att jobba med gudomar som t.ex. Archangel Michael, Goddess Durga och Lady Kuan Yin t.ex. vilkas energier är särskilt lämpade för olika typer av lågfrekvent energi/känslor.


 

ENERGY PROTECTION

De flesta gynnas av att skydda sig mot att nya obalanser uppstår i energisystemet genom energy protection. Om du är indigo- eller kristallbarn, högsensitiv eller clairkognicent, audient, - voyant, eller sentient så kan du gynnas extra mycket av  energy protection (energiskydd). Även om du inte vet om att du är något av ovanstående, så kan det kan vara så att bakom trötthet, nedstämdhet eller upplevd känslomässig känslighet så döljer sig en känslighet för energier. Detta är något som vi kan ta reda på genom samtal. Då kan energy clearing vara till stor hjälp. Vid energy clearing  jobbar jag intuitivt och med hjälp av ärkeänglar, uppstigna mästares energier. 


 

Grounding

Grunda betyder till stor del att energimässigt förankra sig i jorden (Mother Earth, Gaia etc.) och med jordens energi . Upplevelsen av att bli grundad är ofta att man känner sig stark, lugn och samlad. Ofta upplevs en större klarhet, kontakt med sitt Högre Jag/inre visdom och ökad urskiljningsförmåga vad som är det bästa för dig själv. Att grunda sig är lika viktigt som att ha kontakt med högfrekvent energi/högre dimensioner då nyckelordet är balans - man bör sträva efter att både ha kontakt med jorden och högre dimensioner. 


 

Exempel på tillstånd som har förbättrats för klienter:

 ►  Relationer

 ►  Känslomässiga tillstånd som utbrändhet, ångest och stress
 ►   Energi
 ►  Glädje
 ►   Fysiska värk-, sjukdoms- och smärttillstånd som migrän, IBS, muskelvärk och PMS.

 ►  Livsmening  
 ► Klarhet kring livsriktning